BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI (GN-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Poznańskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców (wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe byłego właściciela lub jego spadkobierców, oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem wywłaszczenia (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej),

Załączniki:

 • dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. Gminy) np. decyzja administracyjna, zarządzenie, akt notarialny (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • dokumenty stwierdzające nabycie praw do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest poprzedni właściciel (postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym) lub akt poświadczenia dziedziczenia (sporządzony przez notariusza)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • ZWROT NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA
  Wydział Nieruchomości - Referat ds. Zwrotów, tel. 61 8418-835, 61 8418-833, 61 8418-836, 61 8418-834, 61 8418-837
   
 • ZWROT NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO
  Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8410-536, 61 8410-761

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego - 60 dni - z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • W przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego (np. Gminie), w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
 • Kwota odszkodowania podlega waloryzacji.
 • Należności mogą być na wniosek poprzedniego właściciela albo jego spadkobiercy, rozłożone na raty, [nie dłużej niż na 10 lat], oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 • Wierzytelność Skarbu Państwa podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. 

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-09-21 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:51

Wizytówka

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

drukuj całą stronę

Banery