BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI (GN-04)


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zezwolenie na zajęcie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Poznańskiego (wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, cel, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna, powierzchnię nieruchomości, a jeżeli zajęciem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości)

 Załączniki:

 • dokumenty - protokół z przebiegu rokowań (oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic terenu niezbędnego do realizacji celu, na który nieruchomość ma zostać zajęta (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o zajęcie (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • zupełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o zajęcie (w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi) (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym)
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8410-572,61 8410-531, 61 8410-656
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAW
Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
- 60 dni - z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zezwolenie na czasowe zajęcie oraz ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim zgromadzeniu materiału dowodowego (sporządzeniu operatu szacunkowego - w przypadku ustalenia odszkodowania) oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną pisemnie powiadomione.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może w drodze decyzji ograniczyć, sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na ww. wykonanie prac. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie.
  Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
  Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń.
  Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi przysługuje odszkodowanie.
  Kwestia ustalenia odszkodowania za ewentualne obniżenie się wartości przedmiotowej nieruchomości - wyrządzone szkody, rozpatruje się w odrębnym postępowaniu odszkodowawczym, po zakończeniu inwestycji. Odszkodowanie, o którym mowa, powinno odpowiadać wartości wywołanych szkód.
  Ustalenie odszkodowania po zakończeniu inwestycji [ostatecznym ustaleniu rodzaju i rozmiaru szkód] następuje po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną do zgłoszenia roszczenia.
 • Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadkach określonych w art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego może w drodze decyzji udzielić osobie, która będzie realizowała cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 • W przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może udzielić, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Gdyby przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi przysługuje odszkodowanie.
  Jeżeli na skutek czasowego zajęcia nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty nie będzie mógł korzystać z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, może żądać, aby starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze umowy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-21 13:47
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 12:06

Wizytówka

Zezwolenie na zajęcie nieruchomości

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5974
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-19 09:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34