BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.

Dane do przelewu:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy,
Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-02-16 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-26 14:13

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W PRAWO WŁASNOŚCI (GN-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie Powiatu Poznańskiego
  (wniosek sporządzony na druku dostępnym w punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 lub w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu - Referacie Opłat i Przekształceń Własnościowych (IV piętro, pok. 441, pok. 442, pok. 443; Poznań, ul. Słowackiego 8); zawierający w szczególności następujące elementy treści:
  • dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i siedziba firmy, regon, KRS),
  • oznaczenie geodezyjne nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej)

Załączniki:

 • akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego,
 • aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,
  - a w przypadku nieruchomości zabudowanej, na której znajdują się lokale mieszkalne do wniosku należy dołączyć aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z lokali oraz 1 aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej (oryginał lub kopia dokumentu potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza, pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym),
 • ewentualny wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z wykazanymi we wniosku dokumentami,
 • ewentualny wniosek o rozłożenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na raty wraz z wykazanymi we wniosku dokumentami.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, 
tel.  61 8410-738, 61 8410-534, 61 8410-506; 61 2228-960, 61 8410-732.
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: decyzja zostanie przesłana listem poleconym. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

- 30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego.

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. - część I pkt 53 załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"

Opłatę można w punktach wyznaczonych do poboru opłat skarbowych lub na konto: 
Miasto Poznań Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pełnomocnictwo do reprezentowania stron postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  (Poznań, Al. Niepodległości 16/18) za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje: osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 13.10.2005 roku) użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
 • W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.
  Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku zastosowanie znajduje przepis art. 199 Kodeksu cywilnego [Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.]
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie (Wartość nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu).
 • Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może zostać na wniosek użytkownika wieczystego rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ww. artykułem, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (art. 4 ust. 4). Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1 podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową (art. 4 ust. 6). 
 • Organ może udzielić bonifikaty fakultatywnej od opłaty [w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa] na podstawie zarządzenia wojewody.
 • Art. 4 ust. 9 ww. ustawy stanowi, że "W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1".
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz: - osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1a (osób fizycznych będących w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie  wieczyste uzyskały: - w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy) lub ich następców prawnych; - spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w sposób określony w art. 1 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 (w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;   na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy) [art. 5 ww. ustawy].
 • Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
 • W przypadku, gdy z wnioskiem o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności występuje osoba prawna lub osoba fizyczna uzyskująca pożytek z nieruchomości podlegającej przekształceniu, wówczas nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w zarządzeniu nr 15/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.
 • W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa opłata  powinna być uiszczana na konto:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Poznaniu
konto nr 31103012470000000034916002


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-09-21 14:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 15:06

Druki do pobrania:

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Nieruchomości

drukuj całą stronę

Banery