BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


NALICZANIE I AKTUALIZACJA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (GN-08)

1) INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU UISZCZAJĄCEGO DOTYCHCZAS OPŁATY ROCZNE


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego - wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej dla nabytej nieruchomości - wniosek sporządzony przez interesanta; zawierający następujące elementy treści:
  • dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa i siedziba firmy),
  • oznaczenie geodezyjne nabytej nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej)

              Załączniki: akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych, 
tel. 61 8410-732, 61 8410- 738,61 8410-534,61 8410-506, 61 2228-960.
Złożenie wniosku:  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: pismo informujące o wysokości obowiązującej opłaty zostanie przesłane listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pismo informujące o wysokości obowiązującej opłaty rocznej wydawane jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji (procedura zmierzająca do poinformowania użytkownika wieczystego o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego następuje w formie pisma informującego o wymiarze opłaty rocznej oraz prawach i obowiązkach użytkownika wieczystego.

Pismo zostanie przesłane listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Postępowanie cywilne - nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.


DODATKOWE INFORMACJE
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568)).

 • Postępowanie zmierzające do udzielenia informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczynane jest na wniosek użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zawiadomienia od użytkownika o nabyciu (lub zbyciu prawa użytkowania wieczystego) lub z urzędu.
 • Wykonując prawo użytkowania wieczystego osoba uprawniona zobowiązana jest ponosić z tego tytułu opłaty roczne. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uiszczanie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego. Obowiązek ten przechodzi na użytkownika wraz z nabyciem użytkowania wieczystego. W następstwie zawarcia umowy sprzedaży użytkowania wieczystego nabywca nieruchomości wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika.
 • Opłata za prawo użytkowania wieczystego płatna jest za każdy rok z góry do dnia 31 marca każdego roku i w przypadku zbycia nie podlega zwrotowi.
  W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej w oznaczonym terminie naliczone zostaną odsetki na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
 • W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego  w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.
 • Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Starostwo Powiatowe (Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) o fakcie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa załączając kserokopię aktu notarialnego, na mocy którego nastąpiło nabycie tego prawa.
  W przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieodzownym elementem umowy winno być porozumienie stron dotyczące opłaty wniesionej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.
  Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
  - za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi,  plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,
  -  za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny,
  - za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny.
  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
   
 • Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat rocznych może być aktualizowana, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.
  Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
  Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
  Złożenie wniosku, o którym mowa wyżej nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
  Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
 • Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości [w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach] składa się za pośrednictwem właściwego organu tj. Starosty Poznańskiego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu poznańskiego.
 • Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.
  Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
  Dochód miesięczny, o którym mowa w ust. 1 jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa za użytkowniku wieczystym.
  Przez gospodarstwo domowe rozumie się, gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być uiszczana do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania na konto:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Poznaniu
konto nr 31103012470000000034916002

 • Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego, może ustalić inny termin zapłaty, nie przekraczający danego roku kalendarzowego. Wniosek w sprawie wyznaczenia innego terminu uiszczenia opłaty rocznej należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.
 • Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 71 - 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny.
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-04-01


2)   USTALANIE STAWKI PROCENTOWEJ ORAZ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU ZWOLNIONEGO DOTYCHCZAS OD OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ROCZNYCH 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego - wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej dla nabytej nieruchomości - wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta; zawierający następujące elementy treści :
  • dane osobowe wnioskodawców (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania),
  • oznaczenie geodezyjne nabytej nieruchomości (nazwa miejscowości, gmina, obręb, nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej)

              Załączniki: akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych,
tel. 61 8-410-732, 8-410- 738, 8-410-534, 8-410-506, 61-22-28-960.
Złożenie wniosku : Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu - pok. 002 lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).
Odbiór dokumentów: pismo informujące o wysokości obowiązującej opłaty zostanie przesłane listem poleconym.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pismo ustalające wysokość opłaty rocznej wydawane jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz sporządzeniu operatu szacunkowego stanowiącego podstawę ustalenia wysokości opłaty (wydanie pisma ustalającego wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14.06.1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Oferta ustalająca wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego następuje w formie pisma informującego o wymiarze opłaty rocznej oraz prawach i obowiązkach użytkownika wieczystego.

Pismo zostanie przesłane listem poleconym.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Wniosek o ustalenie, że zaproponowana opłata jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego [ul. M. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań], w terminie 30 dni od dnia doręczenia oferty.


DODATKOWE INFORMACJE
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568)).

 • Postępowanie zmierzające do ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczynane jest na wniosek użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zawiadomienia od użytkownika o nabyciu (lub zbyciu prawa użytkowania wieczystego) lub z urzędu.
 • Wykonując prawo użytkowania wieczystego osoba uprawniona zobowiązana jest ponosić z tego tytułu opłaty roczne. Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uiszczanie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem ustawowo nałożonym na użytkownika wieczystego.
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.
  Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
  - za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi,  plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność:
  opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny,
  - za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny,
  - za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny.
  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
   
 • Zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie została określona wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, właściwy organ (Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) określi wysokość tej stawki, stosując tryb postępowania określony w art. 78-81 cyt. ustawy.
  W myśl 78-81 ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ, wypowiadając w formie pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości opłaty rocznej. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że ustalona opłata roczna jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
 • Wniosek o ustalenie, że ustalona opłata roczna jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości [w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach] składa się za pośrednictwem właściwego organu tj. Starosty Poznańskiego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu poznańskiego.
 • W przypadku nie złożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje wysokość opłaty zaoferowana w piśmie.
  Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
 • W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa opłata roczna tytułu użytkowania wieczystego powinna być uiszczana do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania na konto:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Poznaniu
konto nr 31103012470000000034916002

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 221 ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 3 i art. 78-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny,
 • art. 39 - 48 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-04-01

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
  data wytworzenia: 2007-09-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-09-21 15:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 14:46

Druki do pobrania:

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Nieruchomości

drukuj całą stronę

Banery