BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


 UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO, RURALISTYCZNEGO LUB ZESPOŁU BUDOWLANEGO (KZ-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 2. projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych co najmniej w 2 egzemplarzach

- Program robót budowlanych  zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny  wpływu robót na zabytek , w szczególności:

 • opis stanu zachowania zabytku,
 • wskazanie przewidzianych  rozwiązań budowlanych , w formie opisowej i rysunkowej,
 • wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

oraz:

 1. Dowód opłaty skarbowej (oprócz obiektów zwolnionych z opłaty) wniesionej na kwotę 82,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
 2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wniesionej na kwotę 17,00 zł (ustawa o opłacie skarbowej). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 30. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac można uzyskać telefonicznie.

Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na prace przy zabytku wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej do odbioru. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Wydziału.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowlanych  powiatowy konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający  do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania .

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji przeprowadza się weryfikację załączonego projektu w z dokonaniem oględzin terenowych w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych lub konserwatorskich.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY

Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz budownictwa mieszkaniowego i in. określonych ustawą o opłacie skarbowej z 2006 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546), tytułem: wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. ochrony zabytków nieruchomych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406,

tel. 61 8418-844 (gmina Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)

oraz

tel. 61 8418-843 (gmina Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wisław Biegański
  data wytworzenia: 2015-06-16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-06-17 09:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:38
 • Wniosek (DOCX) 24.81kB
  (dodano: 2018-08-31 12:19, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:37)
 • Wniosek (PDF) 64.21kB
  (dodano: 2018-08-31 12:19, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:38)

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7048
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59