BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH W CAŁOŚCI PRZEDMIOT NAJMU LUB DZIERŻAWY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU POZNAŃSKIEGO NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW LUB DZIERŻAWCÓW (ZN-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wykup nieruchomości  zawierający w szczególności:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy),
 • oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (adres nieruchomości, nr działki),
 • wskazanie umowy najmu lub dzierżawy, na podstawie której nieruchomość jest najmowana lub dzierżawiona.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Tel. 61 8410-707, 61 8410-697, 61 8418-846, 61 8410-725

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny. Do sprzedaży dochodzi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na rozpatrzenie  wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej.
 2. Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 3. Wyrażenie zgody na zbycie przez Wojewodę (dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) lub Radę Powiatu Powiatu w Poznaniu (dotyczy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego).
 4. Zawiadomienie najemcy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym mu pierwszeństwie.
 5. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 6. Przeprowadzenie rokowań i sporządzenie protokołu uzgodnień.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie  z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wnioskodawcę obciążają:

- opłaty notarialne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.,

- opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.


DODATKOWE INFORMACJE

Zbywanie  nieruchomości  stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej:  ugn.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych, będących przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, ich najemcom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w myśl art. 34 ust. 1 pkt 3 ugn.

Najemcy zawiadamiani są na piśmie o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ugn termin wyznaczony najemcy na złożenie wniosku o nabycie nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W przypadku kiedy przedmiotem najmu lub dzierżawy są budynki mieszkalne lub użytkowe, w całości oddane w najem lub dzierżawę, w myśl art. 34 ust. 6 ugn Wojewoda Wielkopolski, w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub Rada Powiatu w Poznaniu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z wyłączeniem nieruchomości o których mowa w art. 57 ust. 1, art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 1 ugn, tzw. pierwszeństwo uznaniowe.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są do złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

W myśl art. 67 ust. 1 ugn cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, bądź budynków mieszkalnych lub użytkowych, w odniesieniu do których przyznano pierwszeństwo, cenę ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem art. 67 ust. 3a ugn.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ugn cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. W myśl art. 70 ust. 2 ugn rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wojewoda Wielkopolski w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a Rada Powiatu w Poznaniu w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Powiatu Poznańskiego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej stopy procentowej.

Od ceny sprzedaży nieruchomości może zostać udzielona bonifikata na podstawie odpowiednio zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo Rady Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 68 ust. 1 ugn.

Cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio Wojewody Wielkopolskiego lub Rady Powiatu w Poznaniu podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną, korzystniejszą dla nabywcy.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej i prawnej, dokonaniu wyceny oraz uzyskaniu zgody na zbycie, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – tablica ogłoszeń II piętro,
 • w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 – tablica ogłoszeń IV piętro.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Nabywcę nieruchomości, poza ceną do zapłaty, obciążają koszty notarialne i sądowe.

Umowa sprzedaży nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-03-17 12:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 15:57

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2791
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-04 15:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10