BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO (ZN-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dzierżawę nieruchomości zawierający w szczególności następujące elementy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy),
 • oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (adres nieruchomości, nr działki, nazwa obrębu),
 • proponowany okres dzierżawy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Tel. 61 8410-707, 61 8410-697, 61 8418-846, 61 8410-725

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy z zakresu wydzierżawiania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na rozpatrzenie  wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej.
 2. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu w celu określenia wysokości stawki czynszu dzierżawy.
 3. Wyrażenie zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Radę Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, w przypadku wydzierżawienia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 4. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 5. Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę w przypadku wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargowej.
 6. Zawarcie umowy dzierżawy.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym, która dochodzi do skutku w wyniku podpisania przez strony umowy dzierżawy.


DODATKOWE INFORMACJE

Kierunki zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego nakreślane są w planach wykorzystania zasobu.

Jednakże podkreślić należy, iż każdy wniosek o dzierżawę nieruchomości rozpatrywany jest indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego nieruchomości,  aktualnego sposobu jej zagospodarowania oraz przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Możliwość oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego  wynika wprost z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej:  ugn.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ugn. właściwy organ zobowiązany jest sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – tablica ogłoszeń II piętro,
 • w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 – IV piętro – tablica ogłoszeń.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl.

W przypadku oddania nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie ma obowiązku publikacji wykazu.

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda Wielkopolski albo Rada Powiatu w Poznaniu mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest organizacja pożytku publicznego nie stosuje się trybu przetargowego.

Na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, niezbędnym jest uzyskanie zgody Wojewody Wielkopolskiego lub Rady Powiatu w Poznaniu.

Zgodnie z treścią art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy zawierana jest w formie pisemnej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-03-17 12:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 15:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2785
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-04 15:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36