BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ODDANIE W NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO (ZN-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o najem nieruchomości zawierający w szczególności następujące elementy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i siedziba firmy, regon, KRS, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy),
 • oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (adres nieruchomości, nr ewidencyjny działki, nazwa obrębu),
 • proponowany okres najmu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Tel. 61 8410-707, 61 8410-697, 61 8418-846, 61 8410-725

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy z zakresu wynajmu nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na rozpatrzenie wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej.
 2. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu w celu określenia wysokości stawki czynszu najmu.
 3. Wyrażenie zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Radę Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, jeżeli najem ma być zawarty na czas nieoznaczony lub czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 4. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
 5. Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu w przypadku oddania w najem w drodze przetargu.
 6. Zawarcie umowy najmu.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym, która dochodzi do skutku w wyniku podpisania przez strony umowy najmu.


DODATKOWE INFORMACJE

Kierunki zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego wskazywane  są w planach wykorzystania zasobu.

Jednakże podkreślić należy, iż każdy wniosek o najem nieruchomości rozpatrywany jest indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego nieruchomości, aktualnego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Możliwość oddawania w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego wynika wprost z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej: ugn.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ugn. właściwy organ zobowiązany jest sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Siedzibie Starostwa Powiatowego  w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 – tablica ogłoszeń II piętro,
 • w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 – IV piętro – tablica ogłoszeń.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl.

W przypadku oddania nieruchomości w najem na czas oznaczony do 3 miesięcy nie ma obowiązku publikacji wykazu.

Zawieranie umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda Wielkopolski w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa  lub  Rada Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości  Powiatu Poznańskiego, mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych  umów.

W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest organizacja pożytku publicznego nie stosuje się trybu przetargowego.

Na zawarcie umów najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, niezbędnym jest uzyskanie odpowiednio zgody Wojewody Wielkopolskiego lub Rady Powiatu w Poznaniu.

Zgodnie z treścią art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania i pobierania pożytków na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-03-17 12:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 16:11

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3027
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-04 16:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-21 16:39