BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM - SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU (ZN-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu zawierający w szczególności:

 • dane przedsiębiorcy przesyłowego (nazwa przedsiębiorcy, dane adresowe, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy, NIP, REGON, KRS ),
 • oznaczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego wg ewidencji gruntów (położenie, nr działki),
 • określenie łącznej powierzchni działki Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego koniecznej do obciążenia służebnością przesyłu, z zaznaczeniem szerokości i długości pasa służebności (wraz z uwzględnieniem strefy ochronnej a także parametrów technicznych urządzeń przesyłowych)
 • kopia mapy ewidencyjnej, aktualizowanej z naniesionym, proponowanym do obciążenia, obszarem służebności przesyłu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul.Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Tel.  61 8410-707, 61 8410-697, 61 8418-846, 61 8410-725

Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030).


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Sprawy z zakresu obciążania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na rozpatrzenie wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Przeprowadzenie etapu wstępnego polegającego na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz zasadności prowadzenia postępowania mającego na celu ustanowienie służebności.
 2. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, zainteresowany zostaje poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku.
 3. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych oraz nie występują okoliczności wyłączające możliwość ustanowienia służebności , zainteresowany zostaje poinformowany o warunkach, na jakich odbędzie się ustanowienie służebności przesyłu.
 4. Po akceptacji wskazanych warunków właściwy organ wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (w formie zarządzenia Starosty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego).
 5. Sporządzenie protokołu uzgodnień określającego szczegółowo sposób i zakres korzystania z nieruchomości obciążonej w części objętej służebnością, wysokość  kosztów z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz opłat notarialnych,  sądowych  a także kosztów dokumentacji geodezyjnej.
 6. Ustanowienie służebności przesyłu poprzez jednostronne oświadczenie woli właściciela złożone w formie aktu notarialnego.

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wnioskodawcę obciążają:

- opłaty notarialne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

- opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.


DODATKOWE INFORMACJE

Definicja służebności przesyłu, zawarta w art. 3051 Kodeksu cywilnego stanowi iż, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Możliwość obciążania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego wynika wprost z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej: ugn.

Nie przewiduje się nieodpłatnego obciążania nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego, z wyłączeniem treści art. 14 ust. 2 ugn, który stanowi, iż nieruchomości Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Funkcja służebności ma wymiar gospodarczy – służebność przesyłu ma na celu zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa.

Na podstawie powyższego protokołu następuje ustanowienie służebności przesyłu poprzez jednostronne oświadczenie właściciela nieruchomości sporządzone w formie aktu notarialnego.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych,wnioskodawca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem w postępowaniu sądowym, w myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-09-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-03-17 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 16:14

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2143
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-04 16:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 15:04