BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 USTANOWIENIE SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW (KZ-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków (po uprzednim złożeniu przez osobę zainteresowaną pełnieniem funkcji społecznego opiekuna zabytków swojej kandydatury bezpośrednio
do wojewódzkiego konserwatora zabytków)

W przypadku osoby fizycznej do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 1. statut jednostki organizacyjnej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków,
IV piętro, pokój nr 407, tel. 61 8418-845

Złożenie dokumentów: kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 018.
Odbiór dokumentów: Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, IV piętro, pokój nr 407.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków.

Kandydat na społecznego opiekuna zabytków zgłasza wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków wolę pełnienia funkcji społecznego opiekuna zabytków.

Wojewódzki konserwator zabytków wnioskuje do Starosty Poznańskiego o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.

W przypadku braków formalnych wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we skazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Starosta Poznański w drodze decyzji ustanawia osobę fizyczną społecznym opiekunem zabytków lub nadaje osobie prawnej uprawnienia społecznego opiekuna zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie wydaje:

 • osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;
 • osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do  wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem  doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do  wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i  prawo mocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do  wniesienia odwołania.


DODATKOWE INFORMACJE

Starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków.

Osoba fizyczna po otrzymaniu Decyzji zobowiązana jest dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 407, swoją fotografię, która zostanie umieszczona w legitymacji. Wzór legitymacji został określony Zarządzeniem nr 24/2016 Starosty Poznańskiego  z dnia 9 marca 2016 r.  dotyczące zmiany Zarządzenia nr 144/2014 Starosty Poznańskiego
z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie listy społecznych opiekunów oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków.

Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem
ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę na temat zabytków. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy
dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków. Na wniosek  wojewódzkiego konserwatora zabytków Starosta cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, jeżeli niewłaściwie wykonuje swoje zadania.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-08-31

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-07-15 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-27 10:06

drukuj całą stronę

Banery