BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA DOKONANIE PODZIAŁU ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW (KZ-11)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia (druk do pobrania ze strony internetowej) wraz z załącznikami:

1.   Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;

2. Wstępny projekt podziału zabytku nieruchomego - 2 egz. (przygotowany zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – opłata za pozwolenie na podział zabytku nieruchomego;

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – złożenie pełnomocnictwa w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój nr 406

Złożenie dokumentów:
kancelaria, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 030. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac można uzyskać telefonicznie.
Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pokój nr 405. Decyzję pozwolenia na podział zabytku wraz z załącznikami można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o pozwoleniu właściwy organ sprawdza wniosek pod względem merytorycznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na podział zabytku.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie wydania i udzielenia pozwolenia na podział zabytku wydawane w trybie administracyjnym Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków przesyła do Wnioskodawcy listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji.


OPŁATY
Opłaty mogą być wnoszone:

 1. przelewem bankowym,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. kartą płatniczą na terenie Wydziału.

Stawka opłaty skarbowej od wydania pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek samorządowych, budżetowych oraz in. określonych Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

tytułem: wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego

Stawka opłaty skarbowej za korzystanie z pełnomocnictwa wynosi 17 zł opłacona rozdzielnie od ewentualnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

tytułem: zastosowanie pełnomocnictwa

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika ds. ochrony zabytków archeologicznych – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków,

ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406, tel. 61 8418-844

(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)

oraz ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 406, tel. 61 8418-843

(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć: "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - link do wniosku o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;
 • Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-03-11

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Biegański
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-06 11:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 16:29

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1159
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 08:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00