BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


 AWANS ZAWODOWY
POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO  (WE-06)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły;
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 4. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określanych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawiania w stosunku pracy;
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły;
 • ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Poznaniu parter, pokój 002 (wejście od ul. Jackowskiego) lub drogą pocztową.
Odbiór dokumentów: Wydział Edukacji

Wszelkie informacje w sprawach związanych z podjęciem postępowania egzaminacyjnego na awans zawodowy można uzyskać w Wydziale Edukacji osobiście lub pod numerem tel. 61 8410-701.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana jest:

 • do 31 sierpnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do dna 30 czerwca,
 • do 31 grudnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni przed posiedzeniem komisji.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona do niego dokumentacja nie spełnią wymagań formalnych, organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo wskazane braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia tych braków w terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu wchodzi:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły/placówki,
 • dwóch ekspertów, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel,

na wniosek nauczyciela, w skład komisji może zostać powołany przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-10-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wołpiuk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-10 09:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 11:50

Druki do pobrania:

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1338
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-01 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10