BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DOKONANIE ZGŁOSZENIA ZAMIARU BUDWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO o powierzchni zabudowy do 70m2 Z PROJEKTEM BUDOWLNYM (PB-2a)


dotyczy wyłącznie budowy obiektów wymienionych w ustawie prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 1a

wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 po-wierzchni działki.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek:

- elektroniczny,

Wniosek wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/   
Wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  oraz pełnomocnictwo w sprawie załatwianej w formie e-usługi powinien zostać podpisane przez inwestora podpisem zaufanym epuap lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą starostwa wraz z załącznikami. W przypadku większej liczby inwestorów w/w dokumenty powinny być podpisane elektronicznie przez wszystkich inwestorów.

- papierowy

Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w formie papierowej lub jak wyżej elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia ) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy),
 • oświadczenie  projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z  art. 233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 z późn. zm.); składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • w przypadku budynku mieszkalnego, jednorodzinnego - oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 • oświadczenie inwestora, że:
 1. a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia

     kierownika budowy,

 1. b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna

                 – w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.,

Wymagane do wniosku i projektu  jako załączniki  decyzje i uzgodnienia mogą być załączone w formie kopii.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału pokój Nr 010 (parter). Wszelkie informacje w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem również w formie elektronicznej Projekt  w sprawie załatwianej w formie e-usługi powinien zostać podpisany przez projektanta i sprawdzającego jeżeli jest wymagany - podpisem zaufanym epuap lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą starostwa wraz z załącznikami.
Odbiór dokumentów: ---


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.


OPŁATY
Nie dotyczy.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


DODATKOWE INFORMACJE
Nie dotyczy.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2022-08-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-10 15:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 08:53

Druki do pobrania:

h8DaoKWf73UAgAAAABJRU5ErkJggg==

 

drukuj całą stronę

Banery