BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG

Od 1 lipca 2021 r. – można prowadzić postępowania administracyjne w sprawach budowlanych również w wersji elektronicznej – „e-usługa – projekty w wersji elektronicznej”.

Od 10 sierpnia 2022 r. – wnioski w sprawach, które mają być prowadzone elektronicznie należy pobierać wyłącznie ze strony ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  

Od 10 sierpnia 2022 r. – oświadczenie dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) może złożyć projektant posiadający odpowiednie uprawnienia w specjalności instalacyjnej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-08-03 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 08:48

 Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (PB-1) e-usługa
1a.
Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem budowlanym (PB-2a) e-usługa
1b. Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o
powierzchni zabudowy do 70m2 z projektem budowlanym (PB-2a)
e-usługa
2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz przeniesienie zgłoszenia na budowę (PB-9 i PB-11) e-usługa
3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (PB-7) e-usługa
4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy. e-usługa
5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (PB-6) e-usługa
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3) e-usługa
7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (PB-4) e-usługa
8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (PB-2) e-usługa
8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania sieci, stacji transformatorowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych (PB-2) e-usługa
9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) e-usługa
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. e-usługa
11. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (PB-14) e-usługa
12. Udostępnienie dokumentacji Architektoniczno-Budowlanej. Udostępnienie wglądu do akt (dotyczy spraw zakończonych) e-usługa
13.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego budynku (PB-8) e-usługa

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-23 09:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-03 13:54

Uwaga

W związku z wejściem w życie od dnia 17.02.2021 r. przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
w sprawach wyżej wymienionych
(karty usług 7, 8, 9, 12) dla których dostępne są e-usługi obowiązują nowe wzory druków.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-02-19 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-19 12:19

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa prawo budowlane,
- ustawa o samorządzie lokalnym,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej,

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach na środowisko,

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawa o własności lokali,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

           a) dostępu do swoich danych osobowych,
           b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
           c) żądania usunięcia danych, gdy:
               - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
               - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
           d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
               - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
               - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-03 14:21

Wizytówka

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - fotokod

drukuj całą stronę

Banery