BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG

Wydział Nieruchomości
1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe,  wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy  wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych  (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości.
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu  terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania  wywłaszczeniowego itp.
8. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo  własności.
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo  własności tych gruntów.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-21 11:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 12:53

Uprzejmie informujemy, iż opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Powiecie Poznańskim (Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne)

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

- innych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa powinny być uiszczane na konto bankowe:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Poznaniu
konto nr 31 1030 1247 0000 0000 3491 6002

Kontakt:

 1. Julia Paszkiewicz   - 61 8410-792
 2. Ewa Wesołowska  - 61 2269-244 
 3. Sylwia Surma        - 61 8410-565 

e-mail: finanse.skarbpanstwa@powiat.poznan.pl

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-05-16 07:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 13:43

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Nieruchomości

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
- ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-06-14 15:44

drukuj całą stronę

Banery