BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w 2008 roku.

       W roku 2008 Członkowie Komisji spotkali się na 4 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach:

 1. Podsumowanie  działań  podejmowanych  przez  Komisję  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w 2007 roku. 
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok. 
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego   w 2007 roku oraz funkcjonowanie jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2007 roku oraz funkcjonowanie jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. 
 5. Omówienie zasad funkcjonowania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2007 roku oraz plany na rok 2008. 
 6. Przyjęcie stanowiska Komisji przedstawianej Radzie Powiatu w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim. 
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2007 roku. 
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2007 roku
 9. Informacja dla członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego o zakończeniu jej kadencji z dniem 19 kwietnia br. oraz przedstawienie planów powołania nowej Komisji. 
 10. Przekazanie informacji o powołaniu nowej Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku, na podstawie Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 31/2008 w sprawie utworzenia i powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Uroczyste przekazanie członkom Komisji aktów powołania oraz Zarządzenia i Regulaminu działania Komisji. 
 11. Analiza struktur i organizacji Zarządzania Kryzysowego w gminach Powiatu  Poznańskiego za I kwartał 2008 r. 
 12. Przedstawienie zaleceń Starosty Poznańskiego do Gminnych Planów Reagowania Kryzysowego. 
 13. Przedstawienie programu edukacyjnego poświęconego zasadom bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy   w nagłych wypadkach. 
 14. Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu letniego, ze szczególnym podkreśleniem   bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach oraz nad wodą. 
 15. Przedstawienie informacji dotyczącej wniosków w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
 16. Informacja Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z okresu wakacyjnego, ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach oraz nad wodą. 
 17. Zapoznanie członków Komisji z Cyfrowym systemem dyspozytorskim - na tle rozwoju teleinformatycznego Straży Pożarnych w Powiecie Poznańskim. 
 18. Przedstawienie kolejnej edycji akcji „Bądź widoczny” - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ponadto, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego przyjęła w dniu 13 lutego 2008 roku Stanowisko w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim. 

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne. W ramach tzw. „wolnych głosów i wniosków” Komisja omówiła poniższe problemy:  

 1. Prowadzenie dialogu pomiędzy samorządami gminnymi, a Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską PSP, w tym także współpracy przy planowaniu i wykorzystaniu środków finansowych. Komisja zaproponowała organizowanie cokwartalnych spotkań pomiędzy przedstawicielami samorządów, a przedstawicielami KMP i PSP. 
 2. Współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, w tym dysponowania jednostek OSP, szczególnie tych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
 3. Podjęcie rozmów w temacie opracowania projektu rozmieszczenia sił policyjnych  i strażackich  w przyszłości, w związku z dynamicznym rozwojem powiatu poznańskiego. 
 4. Zagrożenie dla mieszkańców powiatu wynikające z poruszaniem się quadów po obszarach leśnych z uwagi na częste łamanie przepisów przez osoby je używające.   

W ramach cyklicznych spotkań, dnia 19 grudnia 2008r., Starosta Poznański - Przewodniczący Komisji spotkał się z Komendantami Miejskimi Policji i Straży Pożarnej i ich zastępcami oraz szefami innych powiatowych służb, inspekcji i straży. W trakcie spotkania podsumowano realizację wspólnie prowadzonych działań oraz plany na rok 2009.

Działania Komisji podejmowane na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (większość inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców powiatu).

 1. Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupiono 5 tys. sztuk opasek odblaskowych – otrzymali je wszyscy pierwszoklasiści szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa  z udziałem członków komisji, policji i straży pożarnej odbyły się w każdej gminie. 
 2. Zorganizowanie i opłacenie specjalistycznego szkolenia dla policjantów, specjalistów ds. dzieci i młodzieży z Komisariatów Policji z terenu Powiatu Poznańskiego, wyznaczonych do współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. W jego trakcie policjanci nabywali umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji z najmłodszymi mieszkańcami Powiatu oraz kreowania pozytywnego wizerunku Policji. Realizacja szkolenia i nabycie umiejętności komunikowania się umożliwi w przyszłości lepszy kontakt z dziećmi i młodzieżą, a przez to pozytywnie wpłynie na realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym działania prewencyjne Policji w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.  
 3. Wsparcie organizacji multimedialnego konkursu profilaktycznego adresowanego dla gimnazjalistów z terenu powiatu poznańskiego pn. „ŻYJ AKTYWNIE ZDROWO I BEZPIECZNIE”. Celem konkursu było zachęcenie nauczycieli, rodziców i uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, podniesienie świadomości na temat bezpiecznych zachowań, twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat problematyki zapobiegania uzależnieniom oraz zdrowego i aktywnego trybu życia.  
 4. Zorganizowanie i opłacenie szkolenia poświęconego zasadom bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach realizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w 8 szkołach i ośrodkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego (szkoleniem objęto 526 dzieci i młodzieży). 
 5. Organizacja (maj 2008 r.) powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie”, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, a także uświadomienie – jak postępować w momencie jego zaistnienia, pod jaki numer alarmowy i w jakich sytuacjach należy dzwonić do straży pożarnej oraz co przekazać w zgłoszeniu.  
 6. Organizacja (maj 2008 r.) powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „Zapobiegamy Pożarom”, ogłoszonego przez Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnej RP.
 7. Wsparcie organizacji eliminacji powiatowych XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (kwiecień 2008 r.) Impreza ta miała na celu popularyzację wśród młodzieży szkolnej znajomości zasad ruchu drogowego, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania uczestników w ruchu drogowym oraz popularyzację i  propagowanie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej. 
 8. Wsparcie organizacji finału powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (kwiecień 2008 r.). Impreza ta miała na celu popularyzację wśród młodzieży szkolnej znajomości zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania uczestników w ruchu drogowym. 
 9. Wsparcie organizacji (luty 2008 r.) IX Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich „Romków” organizowanych przez Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego dla najlepszych strzelców z całego kraju oraz państw Unii Europejskiej.  
 10. Wsparcie organizacji (lipiec 2008 r.) VI Ogólnopolskich Mistrzostw w Pływaniu Długodystansowym Policjantów w Kiekrzu. 
 11. W ramach działalności Komisji zlecono również wykonanie 1 tys. sztuk  tzw. „smyczy” – Bezpieczny Powiat Poznański przeznaczonych do rozdania dzieciom i młodzieży w prowadzonych akcjach wspólnie z współpracującymi służbami, inspekcjami i strażami.  

Działający przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie, które dotyczyły poniższych spraw: 

 1. Poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 307 Poznań-Buk. 
 2. Propozycji zmian polepszających bezpieczeństwo na miejskim odcinku drogi  nr 2463P w Mosinie. 
 3. Propozycji zmian polepszających bezpieczeństwo na miejskim odcinku drogi  nr 2482P Latalice – Pobiedziska. 
 4. Poprawy bezpieczeństwa na ul. Polnej w Komornikach.
 5. Propozycji zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 5 i 32 w Stęszewie. 
 6. Przewozu substancji niebezpiecznych przez Pobiedziska. 
 7. Organizacji systemu świateł na przejściu dla Pieszych w Suchym Lesie. 
 8. Propozycji budowy chodnika na ul. Topolowej w Koziegłowach. 
 9. Naprawy drogi powiatowej w Sadach. 

Ponadto Starosta Poznański, jako Przewodniczący Komisji wystosował pisma do 

 1. Komendanta Miejskiego Policji oraz Burmistrz Gminy Mosina w sprawie podjęcia przewidzianych prawem stosownych działań w odpowiedzi na list mieszkańców wsi Czapury (gmina Mosina) dotyczącego aktów wandalizmu we wsi.  
 2. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA – ankieta dotycząca działalności i składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. 
 3. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 307 Poznań-Buk. 
 4. Społecznego Komitetu „Bezpieczny Sierosław”, na temat podjętych działań, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 307 Poznań-Buk.
 5. Burmistrz Gminy Mosina w sprawie propozycji zmian polepszających bezpieczeństwo na miejskim odcinku drogi nr 2463P w Mosinie. 
 6. Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 w Mosinie – odpowiedź, w sprawie podjętych działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi nr 2463P w Mosinie. 
 7. Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, w sprawie propozycji zmian polepszających bezpieczeństwo na miejskim odcinku drogi nr 2482P Latalice – Pobiedziska. 
 8. Komendanta Komisariatu Policji w Pobiedziskach - odpowiedź, w sprawie podjętych działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi nr 2482P Latalice – Pobiedziska.  

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach lub wspierające działania podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku: 

 •  Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego,
 •  Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 •  Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 •  Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego;
 •  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 •  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 •  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 •  Prokuratura Okręgowa w Poznaniu;
 •  Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 •  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 •  Województwa Wielkopolskiego;
 •  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2009-04-17
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2009-04-17 10:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:57

drukuj całą stronę

Banery