BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

     << powrót 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2017

W roku 2017 odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego posiedzenia odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, w dniach: 17 stycznia 2017, 10 października 2017 i 04 grudnia 2017 roku.

Tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2017 roku:

 1. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze swojej działalności.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2016 roku”.
 3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
 4. Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze swojej działalności.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Powiatu Poznańskiego w 2016 roku.
 6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
 7. Sprawozdanie Starosty Poznańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2016.
 8. Informacja na temat realizacji zadania publicznego powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
 9. Informacja Starosty Poznańskiego o sposobie realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
 10. Podpisanie regulaminu konkursu „Komisariat Roku 2017”.
 11. Zarządzanie drogami publicznymi. Zadania zarządcy dróg powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 12. Realizacja zadań Starosty, jako organu zarządzającego ruchem.
 13. Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Wydziałem Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 14. Współpraca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Wydziałem Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 15. Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Bieżące przekazywanie informacji otrzymanych od właściwych organów zarządzania kryzysowego oraz współpraca z innymi organami administracji publicznej.
 16. Podsumowanie kadencji  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (2014-2017).
 17. Inauguracja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego - VI edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.
 18. Wręczenie aktów nominacji członkom komisji i osobom z głosem doradczym.
 19. Zaopiniowanie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018” w zakresie realizacji zadań Starosty, dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 20. Zaopiniowanie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2022” w zakresie realizacji zadań Starosty dotyczących, zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 21. Informacja Zespołu ds. BRD dotycząca realizowanych spraw w zakresie organizacji ruchu na drogach Powiatu Poznańskiego.
 22. Informacja ZDP dotycząca zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego.
 23. Przyjęcie planu prac Komisji na 2018 rok.
 24. Podsumowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży: zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (eliminacje powiatowe) pod „ 25 lat PSP-Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” i przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu pod tytułem „ Świadomy Rowerzysta”.

 

Działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w ramach działań komisji.

 1. W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie, które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały materiały promocyjne powiatu poznańskiego.
 2. Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod tytułem „ 25 lat PSP-Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” wraz z KMPSP w Poznaniu.
 3. Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.
 4. Przekazanie odblasków pierwszoklasistom w ramach akcji „Widoczny pierwszoklasista”w dniach od 18 października  do 30 października br. członkowie Komisji, Policjanci, Strażacy oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odwiedzili 17 szkół w gminach Powiatu Poznańskiego. W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 4300 kamizelek odblaskowych dzieciom i ich  opiekunom.
 5. Przekazano kamizelki odblaskowe dla seniorów Uniwersytetu III Wieku, do Domów Pomocy Społecznej, osobom starszym, które poruszają się po drogach i chcą być widoczne.
 6. Przekazanie materiałów promujących Powiat Poznański Komisariatom Policji znajdującym się na terenie powiatu, klubom sportowym, szkołom, przedszkolom, w których prowadzone były spotkania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 7. Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w pracach komisji konkursów: Strażak Roku Powiatu Poznańskiego i Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego.
 8. Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w IV Pikniku Rodzinnym „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” organizowanym przez Starostę Poznańskiego  Przewodniczącego, PKBiP, na terenie JRG nr 8 w Bolechowie.
 9. Realizacja V i VI edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Konkurs prowadzony wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2017:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Skarbnik Powiatu Poznańskiego;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego;
 • Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzenne Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu;

 

Działalność Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W roku 2017 odbyło się 12 posiedzeń Zespół do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającego przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, na których omówiono 110 zagadnień dotyczących dróg powiatowych i gminnych. Tabelaryczne zestawienie tematów omawianych na spotkaniach przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania. 

Załącznik z Działalności Zespołu ds. BRD

 

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017

Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
Powiatu Poznańskiego.

 

 1. Komenda Miejska Policji w Poznaniu                                         

S P R A W O Z D A N I E

 

 z realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w 2017 roku w ramach

 

PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z 15 komisariatami policji z terenu powiatu poznańskiego realizuje założenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego. Jest on realizowany przez funkcjonariuszy w ramach codziennych służb patrolowych, obchodowych, a także przedsięwzięć i spotkań podejmowanych przez funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej. Powyższe działania w powiecie poznańskim ukierunkowane są na realizację następujących obszarów:

A. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz niwelowanie patologii społecznych.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach przedmiotowego obszaru poddała analizie wskazane w programie mierniki, które przedstawiają następujące dane:

 

Działanie nr 1 i 2 - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania

 

 

MIERNIKI DZIAŁANIA

 

2016

2017

Liczba przestępstw wszczętych z 7 kategorii (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie, rozbój, uszczerbek na zdrowiu)

2293

2047

Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu Wykroczeń
(kradzież i uszkodzenie mienia)

2340

2522

Liczba interwencji*

141654

140242

*Łączna liczba interwencji przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu (miasto i powiat – brak odpowiedniego modułu analitycznego)

 

Działanie 3 – Niwelowanie zjawisk patologii społecznych

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba „Niebieskich Kart”

448

543

Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
i izolowanych w PDOZ (Pomieszczenia dla osób zatrzymanych)

183

103

 

        Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach realizacji powyższych działaniach podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa.
       W okresie sprawozdawczym Komenda Miejska Policji w Poznaniu prowadziła szereg przedsięwzięć oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i zamieszkania na terenie powiatu poznańskiego, takich jak:

 • na podstawie systematycznych analiz zagrożeń oraz zgłoszonych przestępstw i wykroczeń przygotowuje dyslokacje służby. W powyższym zakresie uwzględniane są także realne potrzeby społeczeństwa przekazywane przez mieszkańców w formie listów, e-maili oraz pozyskiwane w formie ankiet;
 • ogranicza lokalne zagrożenia poprzez planowanie zintegrowanej dyslokacji służb, pełnionej wspólnie z Strażą Miejską/Gminną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego;
 • systematycznie dąży do rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego na terenach samorządów lokalnych;
 • podczas imprez masowych oraz w ramach codziennej służby wykorzystuje Mobilne Centrum Koordynacyjno – Obserwacyjne;
 • prowadzi szkolenia dyżurnych w zakresie prawidłowej reakcji na zgłoszenia i obsługę interesantów.;
 • koordynuje pracę dzielnicowych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów oraz współdziałania ze społecznościami lokalnymi;
 • za pośrednictwem lokalnych mediów oraz materiałów prewencyjno - informacyjnych prowadzi edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa propagując informacje z zakresu profilaktyki społecznej;
 • na podstawie lokalnych zagrożeń prowadzi systematycznie działania ukierunkowane na ograniczenie konkretnych zagrożeń;
 • realizuje służby w ramach tzw. ,,patroli płatnych” podejmujących interwencje wobec osób nie przestrzegających zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. „Patrole płatne” są jedną z form realizowania przedsięwzięć wynikających
  ze strategii lokalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • w ramach aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” społeczność lokalna ma możliwość przekazywać informację o niepokojących zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa;
 • w ramach aplikacji „Moja Komenda” ułatwiona została dostępność do dzielnicowego oraz danych teleadresowych.

     W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji programu funkcjonariusze przeprowadzali liczne działania prewencyjno – informacyjne m.in.:

 • Bezpieczne Ferie Zimowe 2017/ Bezpieczna zabawa zimą 2017;
 • Bezpieczne Święta Wielkanocne / Bożego Narodzenia.;
 • Nielat / Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Działanie ukierunkowane na ograniczenie przestępczości samochodowej;
 • Znicz 2017;
 • Stop kieszonkowcom”

           W okresie poprzedzającym święta zarówno Wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osobistego. Działania mają charakter akcji informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na:

-właściwe zabezpieczenie mienia (domów, mieszkań) podczas nieobecności właścicieli;

-prawidłowe zabezpieczenie pojazdów oraz pozostawianego w nich mienia;

-prawidłowe postępowanie podczas zakupów, poruszanie się w zatłoczonych miejscach komunikacji publicznej w celu zapobieżenia kradzieżom mienia;

-zachowanie szczególnej ostrożności na drodze z uwagi na duże natężenie ruchu;

-zapobieganie wybrykom chuligańskim dokonywanym przez grupy młodzieży będących następstwem nadużywania alkoholu i środków odurzających oraz niewłaściwym posługiwaniem się materiałami pirotechnicznymi.

       Ponadto podczas prowadzonych działań funkcjonariusze przekazują materiały profilaktyczne w postaci ulotek i plakatów (opracowanych przez Wydział Prewencji KMP w Poznaniu) nawiązujących tematycznie do bezpiecznych zachowań podczas świąt.

 

Akcje informacyjno-edukacyjne pn. STOP KIESZONKOWCOM”               

 

Wydział Prewencji KMP w Poznaniu na bieżąco monitoruje zagadnienia dotyczące przestępczości w środkach komunikacji miejskiej oraz miejscach publicznych. Na podstawie opracowywanych analiz w zależności od występujących zagrożeń jednostki podległe KMP w Poznaniu opracowują indywidualne plany działań prewencyjnych oraz prowadzoną działania z zakresu profilaktyki społecznej.

 

Działania pn. „BEZPIECZNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO”/ „BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO”


Jak co roku w miesiącu czerwcu i wrześniu Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z podległymi komisariatami przeprowadziła działania prewencyjne pn. "Bezpieczne rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego". Prowadzone działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także ograniczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Działania pn. „ZNICZ 2017”


Jak co roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizują zadania związane z akcją „ZNICZ 2017”, która obejmuje zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zabezpieczaniem mienia oraz bezpieczeństwem osobistym. Działania realizowane są w obrębie cmentarzy oraz głównych ciągów komunikacyjnych.

 

Akcje informacyjno-edukacyjne pn. "SPRZEDAWCO PAMIĘTAJ "/ "SPRZEDAWCA NA SZÓSTKĘ"

 

 Funkcjonariusze komisariatów policji powiatu poznańskiego organizują akcje informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim. Podczas działań prowadzą rozmowy z właścicielami sklepów oraz pracownikami uświadamiając ich o konsekwencjach, jakie wynikają ze sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej. Ponadto pozostawiono broszury informacyjne o obowiązujących przepisach. Działania komisariatów wspierane są przez samorządy lokalne.

 

DEBATY SPOŁECZNE      

 

         W 2017 roku na terenie powiatu poznańskiego we współpracy z samorządami lokalnymi zostały zorganizowane trzy debaty społeczne pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ" oraz dwie debaty ewaluacyjne, które odbyły się w;

 • Kostrzynie Wlkp. - 7 marca 2017r. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Wlkp. (debata pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ" oraz debata ewaluacyjna dla mieszkańców gminy Kostrzyn);
 • Tarnowie Podgórnym – 11 maja 2017 roku Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (debata pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ" dla mieszkańców gmin: Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne)
 • Rokietnicy – 22 listopada 2017 roku Urząd Gminy w Rokietnicy (debata pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ" oraz debata ewaluacyjna dla mieszkańców gmin: Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne).


       Celem debat było upowszechnienie oraz wymiana informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Głównymi problemami poruszanymi podczas debat społecznych było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu poznańskiego, które najczęściej odnosiły się do problematyki przestępczości pospolitej oraz ruchu drogowego.

Projekt pn. "Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec"

 

       Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie powiatu poznańskiego od maja  2017 roku realizują projekt pn. „Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec”, który opiera się bezpośrednio na współpracy z przedstawicielami mieszkańców.

          W celu poprawy bezpieczeństwa oraz podejmowania właściwych działań niezbędna jest analiza przestępczości, ale także posiadanie wiedzy w zakresie skali występujących lokalnie zagrożeń w ocenie społeczności lokalnej. Przedmiotowy projekt polega na organizacji comiesięcznych spotkań przedstawicieli komisariatów policji ze społeczeństwem lokalnym i wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa. Podstawowymi celami są:

- tworzenie lokalnych map zagrożeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

- obniżenie poziomu przestępczości lokalnej;

- ograniczenie zjawisk / sytuacji  uciążliwych dla mieszkańców;

- inicjowanie oraz systematyczne współdziałanie pomiędzy społecznościami lokalnymi, a jednostkami samorządowymi, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo;

- realizowanie założeń tzw. Bezpiecznych przestrzeni na szczeblu lokalnym;

- wspólne wytypowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz ich konsekwentne realizowanie;

 

Program pn. POZNAŃSKI ROWER – BEZPIECZNY ROWER”

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu jest autorem programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”. Celem głównym projektu jest ograniczenie liczby kradzieży rowerów na terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, wdrożenie efektywnego systemu znakowania rowerów oraz wykorzystanie do rejestracji policyjnej bazy danych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. właściwego zabezpieczenia i parkowania rowerów, podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego, wzrost zaufania społecznego do Policji. Program adresowany jest do mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego, a także osób uczących się i studiujących.

Znakowanie odbywało się we wszystkich jednostkach KMP zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: www.poznan.policja.gov.pl.

         W 2017 r. poprzez  program „Poznański rower - bezpieczny rower” zarejestrowanych zostało 2952 rowerów, z czego 1388 w powiecie poznańskim. Natomiast od początku funkcjonowania programu na terenie powiatu poznańskiego zarejestrowano 7468 rowerów.

         W ramach porozumienia „Poznański rower – bezpieczny rower” Komendy Miejskiej Policji  w Poznaniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu pozyskano 3 namioty prewencyjne, 3 stoły oraz 6 krzeseł przeznaczonych do znakowania rowerów. Wyposażenie trafiło do trzech największych jednostek Policji na terenie powiatu poznańskiego, z możliwością jego wypożyczenia przez mniejsze jednostki sąsiadujące. Komisariaty Policji otrzymały również możliwość wypożyczenia wielkoformatowej gry planszowej, która poprzez zabawę uczy najmłodszych uczestników bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze publicznej.

 

Program pn. "BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW"

W zakresie przeciwdziałania przestępstwom, jakie dokonywane są na osobach starszych Policja nieustannie realizuje szereg inicjatyw prewencyjnych, akcji, działań i przedsięwzięć, które mają na celu zmniejszenie wydarzeń kryminalnych, dokonywanych na najstarszej grupie społeczeństwa.
Jednym z głównych programów prewencyjnych, który realizowany jest przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu jest od 17 października 2014 roku „Bezpieczne Życie Seniorów”, który swoją inaugurację miał w dniu 11 czerwca 2014 roku.

W wyniku współpracy wielu podmiotów, organizacji i instytucji został opracowany poradnik senioralny, który stał się niezbędnym elementarzem zawierającym zbiór najważniejszych treści dotyczących bezpieczeństwa zarówno osobistego, majątkowego, handlowego, zdrowotnego oraz przeciwpożarowego. Założenia programu pt: „Bezpieczne Życie Seniorów” oraz realizacja treści wynikających z jego głównych założeń jest jednym z elementów wieloetapowej i wielopłaszczyznowej pracy policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Systematyczne działania oraz inicjatywy podejmowane w oparciu o skalę zagrożeń danego rejonu przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa tak zacnej i szanowanej grupy społeczeństwa.
W 2017 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu policjanci zarejestrowali zdarzenia o charakterze kryminalnym, które można podzielić na dwie główne grupy tj. oszustwa oraz kradzieże mieszkaniowe.

W zależności od schematycznego modus operandi sprawcy wykorzystując zaufanie  starszych osób do Policji oraz naiwność, łatwowierność, wchodzą do mieszkań seniorów dokonując kradzieży pieniędzy, drogocennych rzeczy lub działając na emocjach przedstawiają fikcyjne zdarzenie z udziałem bliskich osób wyłudzając wysokie kwoty pieniędzy.

W 2017 roku nierzadko dochodziło również do zaciągania kredytów, pożyczek lub przekazywania pieniędzy w gotówce oszustom podającym się za funkcjonariuszy CBŚP na tajną akcję lub ściśle określone działania mające na celu ujęcie sprawców dokonujących przestępstw, którymi ofiarami są osoby w starszym wieku.

W celu przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zdarzeniom z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych policjanci Komedy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili działania, przedsięwzięcia, spotkania prelekcje oraz pogadanki z seniorami w:

 

- Klubach Seniora,

- Dziennych Domach Pomocy/Opieki Społecznej,

- Uniwersytetach III Wieku,

- Ośrodkach Zdrowia,

- Ośrodkach Pomocy Społecznej,

- Bibliotekach oraz innych miejscach zrzeszania się i przebywania osób starszych.

Niejednokrotnie policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu rozpropagowali również apel skierowany do seniorów na temat aktualnych metod działania oszustów oraz reagowania w sytuacji zagrożenia. Niniejsza informacja przekazana była do Parafii, Kościołów, Urzędów Pocztowych, Banków, Ośrodków Zdrowia, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz zamieszczona w mediach m.in. w lokalnej prasie, w radio lub telewizji regionalnej.

Działania podejmowane przez policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa często były elementem współpracy Policji z instytucjami, organizacjami pozarządowymi lub samorządowymi miasta lub powiatu poznańskiego.

W ramach realizacji założeń programu pt: „Bezpieczne Życie Seniorów” oraz w wyniku podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu  na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku zrealizowali 107 spotkań, działań, przedsięwzięć w których uczestniczyło 3380osób starszych. Niejednokrotnie na stronie internetowej publikowane były materiały prasowe z zrealizowanych przedsięwzięć.      

Komendant Miejski Policji w Poznaniu w dniu 11 września 2017r. podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Fundacji „Razem Łatwiej”. Umowa dotyczyła realizacji działań w zakresie profilaktyki seniorów na terenie miasta i powiatu poznańskiego. W ramach wspólnego działania została stworzona ulotka prewencyjna, zawierająca najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem, która była przekazywana przez policjantów realizujących powyższe zadania podczas spotkań z seniorami.

 

Natomiast w dniu 24 listopada 2017r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu uczestniczyła w konferencji pn. „Stop urazom i wypadkom wśród seniorów”, której organizatorem było Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. Celem konferencji było rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania urazom i wypadkom wśród osób starszych, a także kwestiom następstw urazów, leczenia i rehabilitacji.   Udział w konferencji wzięli specjaliści zawodowo zajmujący się wspieraniem osób starszych,w tym lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy socjalni, opiekunowie osób starszych, rodziny seniorów oraz same osoby starsze zainteresowane zaproponowaną tematyką. Na spotkaniu zostało przybliżonych wiele istotnych problemów takich, jak przyczyny upadków zarówno wynikających ze stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i niedostosowania warunków mieszkaniowych do potrzeb osób starszych. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zwróciła uwagę na przyczyny wypadków z udziałem osób w podeszłym wieku. Poruszyła także temat oszustw oraz kradzieży na które są narażone osoby starsze. Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów, w tym publikację „Stop urazom i wypadkom wśród seniorów”, która zawierała artykuły napisane przez prelegentów konferencji i została rozszerzona o poradnik praktyczny "Jak postępować w razie wypadku". Ponadto funkcjonariusze Komisariatu Policji w Luboniu w dniu 27 września 2017 roku zorganizowali spotkanie informacyjno-profilaktyczne pn. „Świadomy Senior to bezpieczny Senior” w Dziennym Domu Seniora - „Senior Wigor” w Luboniu. Tematem przewodnim spotkania była przemoc, zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna. Jako pierwsi wykład przeprowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu uświadamiając seniorów jak unikać ataków, jak bronić się przed nimi oraz pokazali podstawy samoobrony. Omówiono jak należy prawidłowo zachować się w przypadku sytuacji zagrożenia, sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji, prawidłowe zabezpieczenie mienia własnego, sposoby wzywania i niesienia pomocy, a także aspekty prawne w zakresie obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności. Spotkanie miało również część teoretyczno- praktyczną, na której seniorzy  podczas ćwiczeń mogli spróbować swoich sił. Drugą część spotkania poprowadziła pani psycholog w formie warsztatów z asertywności, rozpoznawania zjawiska przemocy oraz możliwości radzenia sobie z sytuacjami przemocy.

        Cel jaki przyświecał spotkaniu to podniesienie świadomości wśród seniorów, aby  mogli poradzić sobie z ewentualnymi zagrożeniami i  nie  obawiali się zgłaszać ataków przemocy wobec siebie  i innych.       

 

Projekt pn. "AKADEMIA BEZPIECZNEJ KOBIETY"

 

     Projekt pn. Akademia Bezpiecznej Kobiety” został zrealizowany w partnerstwie ze Skodą – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. i obejmował warsztaty szkoleniowe dla kobiet z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

     Zajęcia odbywały się na terenie Centrum Bezpieczeństwa Skoda AutoLab przy ul. Głogowskiej 425 w Poznaniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wybrane dni robocze oraz soboty.

     Warsztaty zostały przeprowadzone w miesiącach czerwiec – sierpień 2017r. dla 200 kobiet z miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Przygotowane trzygodzinne warsztaty obejmowały zajęcia:

- Teoretyczne – funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu,

- Praktyczne z podstawy samoobrony – instruktor,

- Praktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – instruktorzy Skoda Auto Szkoła.

Każda uczestniczka na zakończenie warsztatów otrzymała gadżet w postaci osobistego alarmu oraz poradnik prewencyjny.

Podsumowaniem projektu był przygotowany na dzień 20 sierpnia 2017 r. event pn. „ABC Bezpiecznej Kobiety” skierowany do kobiet w różnym przedziale wiekowym i ich rodzin na terenie Skoda Autodrom Poznań przy ul. Głogowskiej 427 w Poznaniu. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zadbali o bezpieczeństwo kobiet oraz ich pewność siebie poprzez licznie przygotowane atrakcje i warsztaty.                                                                                         

 

Akcja informacyjno-edukacyjna – BEZPIECZEŃSTWO NA WSI

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu opierając się na  współpracy,  z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa Wielkopolan z obszarów wiejskich podczas wykonywania prac polowych podjęła działania informacyjno-edukacyjne.

                W ramach realizacji działań w przedmiotowym zakresie, w okresie wiosenno-jesiennym 2017 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli:

- współpracę z podmiotami zewnętrznymi wchodzącymi w skład w/wym. Komisji;

- działania edukacyjno-profilaktyczne promujące bezpieczeństwo na wsi;

- organizowanie szkoleń podczas posiedzeń Rad Sołeckich, Kółek Rolniczych, spotkań ze społecznością lokalną itp. (zapraszając do udziału w spotkaniu Państwowego Inspektoratu Pracy),

- kontrole pojazdów rolniczych pod kątem stanu technicznego oraz prawidłowego przewozu osób i towarów;

- współpracę z lokalnymi mediami w ramach tzw. akcji informacyjnej.

 Podstawowym celem tych działań było uświadamianie społeczeństwa oraz minimalizacja zagrożeń, jakie występują na terenach wiejskich podczas okresu wzmożonych prac polowych.

 

Piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”

 

Piknik Rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” odbył się w sobotę 12 września 2017 r. w Bolechowie na terenie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Festyn uroczyście otworzył organizator pikniku Starosta Poznański Jan Grabkowski, który przywitał wszystkich obecnych gości, w tym przedstawicieli służb mundurowych. Podczas pikniku od Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego otrzymały nowe wyposażenie. Bogaty program imprezy zapewnił wszystkim mnóstwo atrakcji. Pokaz wozów policyjnych, wojskowych i strażackich oraz patrolu konnego to tylko jedne z ciekawostek minionej soboty. Był też autobus Honorowych Dawców Krwi i rejestracja dawców szpiku, dmuchany plac zabaw, turnieje piłki nożnej seniorów i młodzieżówki oraz wiele innych atrakcji. W trakcie imprezy, której hasłem przewodnim było bezpieczeństwie nie mogło także zabraknąć pokazów działania służb ratunkowych.

 

B. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

W ramach codziennej służby policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powyższe realizowane jest na dwóch płaszczyznach przez funkcjonariuszy Wydział Ruchu Drogowego oraz pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – funkcjonariuszy realizujących zagadnienia profilaktyki społecznej. Działania są realizowane w obszarach obejmujących wybrane kategorie uczestników ruchu drogowego i są dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości. Projekty są skierowane zarówno bezpośrednio do adresatów na drogach, jak i podczas zajęć w placówkach oświatowych.

Zgodnie ze wskazanymi w programie miernikami działań poddano analizie następujące dane statystyczne:

Działanie 1 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba wypadków drogowych i ich ofiar

236 wypadki /
18 ofiar śmiertelnych

534 wypadki / 25 ofiar śmiertelnych

Liczba nietrzeźwych kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatów Policji KMP powiatu poznańskiego – ujawnionych nietrzeźwych)

648
(374 przestępstw,

274 wykroczeń)

493
(372 przestępstw,
121 wykroczeń)

Liczba kontroli stanu trzeźwości kierujących
(na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego)

186 678 kontroli*

214 003 kontroli*

* Łączna liczba kontroli stanu trzeźwości przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu (miasto i powiat – brak odpowiedniego modułu analitycznego)

Działanie 2 – Działania profilaktyczno – edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba zrealizowanych działań profilaktyczno - edukacyjnych

52

108

Działanie 3 – Współdziałanie z innymi instytucjami, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba wypadków drogowych

236

534

Liczba kolizji drogowych

3730

4070

 

    Realizacja profilaktyki ruchu drogowego to liczne przedsięwzięcia prewencyjne organizowane przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz społeczność lokalną.         

Wybrane przedsięwzięcia w ramach Profilaktyki Ruchu Drogowego:

Akcja pn. „Pomyśl zanim usiądziesz za kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze”

W 2017 roku na terenie szkół podstawowych miasta Poznania i powiatu poznańskiego policjanci wspólnie z przedstawicielami Bridgestone przeprowadzili dla uczniów interaktywne warsztaty. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji pn. „Pomyśl zanim usiądziesz za kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze”. Podczas zajęć policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z wolontariuszami Bridgestone edukowali uczniów w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach warsztatów, dzieci miały możliwość sprawdzić odpowiednio dobrany fotelik, uczestniczyć w symulacji bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz lekcji pierwszej pomocy przedmedycznej.            
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Prewencji i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu, Wielkopolskim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Automobilklubem Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i innymi instytucji i organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzili kolejną edycję ogólnopolskich turniejów o charakterze prewencyjno-edukacyjnym. Podstawowymi celami turnieju była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowych, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.

Egzamin na kartę rowerową

       Funkcjonariusze jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu współpracują z placówkami oświatowymi w zakresie przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Młodzi rowerzyści zdają egzamin teoretyczny wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego oraz egzamin praktyczny z techniki jazdy.

 

"Kobieta wzorowym kierowcą"

          W dniu 8.03.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przeprowadzono zajęcia dla Pań, podczas których rozmawiano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na drodze. Podczas spotkania przeprowadzono konkurs pod nazwa „Kobieta wzorowym kierowcą”. Każda z pań, która wzięła udział w konkursie otrzymała materiały prewencyjne.

 

Bezpieczeństwo na drodze w powiecie poznańskim

            W dniu 28.07.2017 r. na terenie gminy Swarzędz oraz w dniu 21.09.2017 r. na terenie gminy Tarnowo Podgórne przeprowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami silnikowymi. Podczas działań funkcjonariusze rozmawiali z kierującymi pojazdami o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Na zakończenie kontroli każdemu kierującemu wręczono ramki do tablic rejestracyjnych ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

 

Działania pt. „Bezpieczni na drodze”

           W dniach 13-14.11.2017 r. oraz 19.11.2017 r. na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego przeprowadzono działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami silnikowymi. Edukowano uczestników ruchu drogowego w zakresie znajomości przepisów dotyczących korelacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

 

Działania pt. „Dzień odblasków”

 

    W dniu 26.01.2017 r. w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” został zorganizowany „Dzień odblasków”. Działania profilaktyczne miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Funkcjonariusze zwracali uwagę niechronionym uczestnikom ruchu drogowego na pogarszające się warunki na drodze oraz zagrożenia z tego wynikające. Podczas przeprowadzonych działań wręczono elementy odblaskowe.

       W dniu 17.01.2017 r. przeprowadzono działania profilaktyczne w trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych które poprawiają widoczność na drodze. Uczestnikom ruchu drogowego wręczano elementy odblaskowe.

      W dniu 11.10.2017 r. przeprowadzono pogadankę w przedszkolu im. Janka Wędrowniczka” w Mosinie. Najmłodszych edukowano jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz rozdano książeczki edukacyjne i elementy odblaskowe.

        W dniu 6.12.2017 r. przeprowadzono akcję informacyjno – edukacyjną „Świeć przykładem”, której celem było zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych. Podczas przeprowadzonych działań wręczono elementy odblaskowe.

Kamizelki dla pierwszaków w powiecie poznańskim

W październiku 2017 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przekazywali kamizelki odblaskowe uczniom pierwszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego. Akcja od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół z terenu całego powiatu poznańskiego, ponieważ wręczanie kamizelek odblaskowych poprzedzone jest lekcją na temat bezpieczeństwa dzieci.

 

C. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

        Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach podejmowanych działań profilaktycznych realizuje liczne programy i projekty prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i rodziców. Funkcjonariusze ds. profilaktyki społecznej realizują zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży bezpośrednio podczas prowadzonych zajęć w placówkach oświatowych oraz licznych przedsięwzięć w postaci pikników, festynów i konkursów.

          Realizując programy prewencyjne podnoszą kompetencje kadry pedagogicznej oraz rodziców.
W 2016 roku kluczowymi programami w tym zakresie były: „Dopalacze niszczą życie”, „Dwie strony sieci”, „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”.

         Analizując dane statystyczne w powyższych działaniach Komenda Miejska Policji w Poznaniu odnotowała następujące liczby:

 

Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą

1231

1094

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych*

72

192

 

* Od 2017 roku Komenda Miejska Policji w Poznaniu uszczegółowiła sprawozdawczość w zakresie realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.

 

Działanie 2 – Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

2016

2017

Liczba spotkań z nauczycielami / pedagogami / psychologami / rodzicami

745

710

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych

54

56

 

 

Wybrane przedsięwzięcia i projekty:

Projekt pn. „KOMENDA DZIECIOM”

            W 2017 roku w ramach projektu pn. „Komenda dzieciom” Komendę Miejską Policji w Poznaniu odwiedziło 41 wycieczek / 50 klas / 1102 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Poznania oraz Powiatu poznańskiego.

            Dzieci oraz młodzież uczestnicząca w projekcie „Komenda dzieciom” podczas zwiedzania brała udział w prelekcjach profilaktycznych. Podczas spotkań  Policjanci Wydziału Prewencji KMP  przybliżali zwiedzającym  historię budynku Komendy, omawiali zadania realizowane przez Policję  oraz  poruszali tematy związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i odpowiedzialnością karną.                          

             Uczestnicy poznawali strukturę organizacyjną Komendy – odwiedzali Wydział Techniki Kryminalistycznej gdzie z pomocą policjantów zabezpieczali ślady oraz Wydział Sztab Policji, gdzie przyglądali się służbie na stanowisku kierowania.  
                          

Działania pn. „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2017  / Projekt pn. „Bezpieczna zabawa zimą”

 

            Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniach od 27 stycznia do 12 lutego 2017 roku przeprowadziła wzmożone działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Funkcjonariusze w ramach codziennych obowiązków służbowych wykonywali dodatkowe zadania:

- kontrole miejsc zbiorowego wypoczynku oraz miejsc przebywania i grupowania się młodzieży oraz osób dorosłych tj. klatki schodowe, place, skwery, rejony dyskotek, placówek handlowych oraz oświatowych;

- ujawnienie małoletnich pozostających w porze nocnej bez opieki rodziców lub opiekunów w miejscach lub okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami bądź sprawcami przestępstw bądź wykroczeń;

- ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych oraz poszukiwanych osób nieletnich i małoletnich;

- kontrole miejsc zagrożonych wybrykami chuligańskimi;

- reagowanie na przypadki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych wbrew obowiązującym przepisom;

- kontrole miejsc dystrybucji i gromadzenia się osób zażywających środki psychoaktywne;

- rozpoznawanie i kontrolowanie miejsc, w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży.

    Celem podniesienia efektywności prowadzonych działań nawiązano współpracę z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych, oświatowych i organizacji młodzieżowych na rzecz wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego tj.: Strażą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, Strażą Leśną i Państwową Straż Łowiecką, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, samorządami lokalnymi, strażami miejskie/gminne, strażami pożarnymi, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

     Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu zorganizowała cykl spotkań w ramach projektu pn. „Bezpieczna zabawa zimą” we wybranych placówkach oświatowych powiatu poznańskiego. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z udziałem przedstawicieli Komisariatu Policji Wodnego KWP w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w okresie 24-26 stycznia 2017 r.

 

Program pn. DWIE STRONY SIECI”

 

                Komenda Miejska Policji w Poznaniu na bieżąco nadzoruje i koordynuje problematykę cyberzagrożeń. W ramach powyższej problematyki w formie zajęć profilaktyczno-prewencyjnych, realizuje zadania wynikające z krajowych i lokalnych programów m.in.: „Dwie strony sieci” i „Akcja dehejteryzacja”.

                W dniu 26 października 2016 r. w Multikinie 51 w Poznaniu odbyła się inauguracja projektu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt: „Dwie strony sieci”. W przedmiotowym przedsięwzięciu udział wzięła Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu. Głównym celem projektu jest realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń adresowanych zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół gimnazjalnych, jak również pedagogów, psychologów, rodziców. Projekt zakłada wyposażenie adresatów w nawyki i umiejętności rozpoznawania, przewidywania, zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie. Ponadto kształtowanie asertywnych postaw młodzieży i naukę samodzielnego wyboru opartego na podstawach życia zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi.

 

          Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, wykonując jego założenia nawiązali współpracę z władzami samorządowymi celem zachęcenia ich do wsparcia i udziału w projekcie, w szczególności przy realizacji konkursu tematycznego oraz nagrodzenia jego uczestników. Ponadto przeprowadzili zgodnie z opracowaną lekcją pokazową spotkania w szkołach oraz w placówkach oświatowych przy współpracy kuratorów sądowych, ratowników medycznych oraz innych służb i instytucji pomocowych oraz pozarządowych zajmujących się przedmiotową problematyką. Dodatkowo przeprowadzili szkolenia dla rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie realizacji założeń projektu oraz podwyższenia ich świadomości prawnej dotyczącej cyberprzestępczości.

            Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2017 roku w ramach projektu pt: „Dwie strony sieci”  na terenie powiatu poznańskiego przeprowadzili łącznie:

- 144 szkoleń dla młodzieży, w których uczestniczyło 5661 osób;

- 14 szkoleń dla rodziców, w których uczestniczyło 770 osób;

- 68 szkoleń dla Kadry Pedagogicznej, w której uczestniczyło 388 osób;

        Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu włączyła się w realizację konferencji pn: „Wirtualna rzeczywistość – wyzwanie dla szkolnych specjalistów”, która odbyła się 27 listopada 2017r. w Zespole Szkół w Rokietnicy. Organizatorem przedsięwzięcia była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu we współpracy z Zespołem Szkół w Rokietnicy pod patronatem Starosty Poznańskiego. Spotkanie adresowane było do psychologów, pedagogów, nauczycieli placówek oświatowych powiatu poznańskiego.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące kwestie: bezpieczeństwo w Internecie, jako przykład wykorzystania platformy edukacyjnej do promowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, tubylcy i imigranci cyfrowi w świecie wirtualnym, praktyczny wymiar działań profilaktycznych, trendy aktywności młodzieży online oraz co robić, gdy… czyli, jak reagować na zagrożenia internetowe dla dzieci i młodzieży. W projekt zaangażowali się: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NASK z Warszawy oraz  psychoterapeuta.

W trakcie spotkania policjant Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zaprezentował zasady projektu „Dwie strony sieci”, ich wymiar praktyczny oraz zasady realizacji działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo w sieci. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób.  

         Dodatkowo Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym zorganizował w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym - Konsultacje dla rodziców pn. CYBER INFO.

 

Program pn. "DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE"

 

W roku 2017 Komenda Miejska Policji w Poznaniu kontynuowała realizacje programu prewencyjnego pn.: „Dopalacze niszczą życie”, którego uroczysta inauguracja w Poznaniu odbyła się w dniu 4 września 2015r. Głównym celem programu jest wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku, w szczególności wynikających z uzależnień oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów, opartych o wiedzę i umiejętności związane z pozytywnymi wartościami społecznymi. Program ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, podopieczni świetlic socjoterapeutycznych, rodzice uczniów, pedagodzy, psychologowie, pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, przedstawiciele instytucji wchodzących w skład „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Policjanci – profilaktycy uczęszczają do szkół miasta i powiatu poznańskiego prowadząc prelekcje, pogadanki z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej, szkodliwości działania oraz zażywania środków odurzających (w tym dopalaczy) wraz z innymi prelegentami m.in. przedstawicielami sanepidu, MONAR-u, Ratownikami Medycznymi, Kuratorami Sądowymi itp.) oraz szkolenia dla rodziców uczniów, grona pedagogicznego placówek oświatowych, pracowników socjalnych w zakresie realizacji projektu oraz świadomości prawnej dotyczącej posiadania oraz zażywania narkotyków.                                                                                   

 

W ramach programu Dopalacze niszczą życie jednostki powiatu poznańskiego w placówkach oświatowych łącznie przeprowadzili:

- 123 szkoleń dla młodzieży, w których uczestniczyło 4643 osób;

- 11 szkoleń dla rodziców, w których uczestniczyło 296 osób;

- 60 szkoleń dla Kadry Pedagogicznej, w której uczestniczyło 335 osób;

 

Program pn. „BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

 

Od początku roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018 w szkołach podstawowych w klasach I-III kontynuowany jest program edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Podstawowym celem programu jest kształtowanie umiejętności i nawyków rozpoznawania, przewidywania oraz radzenia sobie z występującymi zagrożeniami. Program jest realizowany od września 2014 roku, a porozumienia zawarte między instytucjami mają charakter ciągły. Od początku realizacji programu Komendant Miejski Policji w Poznaniu zawarł porozumienia z dyrekcjami 115 palcówek oświatowych z obszaru miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego (z terenu powiatu poznańskiego – 71).

W ramach realizacji programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” od początku roku szkolnego 2016/2017 do współpracy przystąpiła Fundacja Banku Zachodniego WBK. Wraz z pracownikami Banku policjanci Zespołów Profilaktyki Społecznej prowadzili prelekcje w wybranych szkołach z uczniami klas drugich szkół podstawowych.

 

Współpraca z klasami o profilu policyjnym

W dniu 07 września 2015r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół objętych patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zatwierdził Ramowy Program pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym ze szkół objętych patronatem na rok szkolny 2016/2017.        

W sierpniu 2017 r. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zatwierdził Ramowy Program pomocy dydaktycznej dla klas o profilu policyjnym w Wielkopolsce na rok szkolny 2017/2018. Harmonogram uwzględniał zajęcia teoretyczne prowadzone przez policjantów oraz szkolenia na obozach stacjonarnych. 

Zgodnie z przedmiotowym planem policjanci nawiązali kontakt z koordynatorami programu w placówkach oświatowych, z którymi współrealizowali założenia programu.

                Wykaz klas o profilu policyjnym na terenie powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018:

- Komisariat Policji w Pobiedziskach

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 maja w Pobiedziskach Letnisku ul. Gajowa 22, 62-010 Pobiedziska

- Komisariat Policji w Swarzędzu

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12, Swarzędz

Wszystkie zajęcia zawarte w Ramowym Programie pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym szkół objętych patronatem w roku 2017 zostały zrealizowane. W ramach programu dydaktycznego klasy o profilu policyjnym przyswoiły zagadnienia odnoszące się do następującej tematyki policyjnej:

- historia Policji

- problem przemocy fizycznej i przemocy psychicznej – identyfikacja

- zabezpieczenie oraz oględziny miejsca zdarzenia – zajęcia praktyczne w terenie

- źródła i rodzaje dowodów w procesie

- technika kryminalistyczna – zajęcia teoretyczno – praktyczne

- ochrona informacji niejawnych

- ćwiczenia z musztry

- właściwe, sprawne spostrzeganie, wnioskowanie i przewidywanie, jako pożądana umiejętność w służbie w Policji

- umiejętność pracy w zespole a służba w Policji

- struktura organizacyjna Policji - główne piony i ich zadania, hierarchia w Policji.

 

Konkurs fotograficzny „Skrzydła życia” /II edycja/

       W I kwartale 2017 r. przeprowadzono kolejną edycję konkursu fotograficznego pn. „Skrzydła życia”. Powyższe przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży w wieku 13-18 lat, zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego. Temat prac fotograficznych obejmował problematykę przemocy i wykorzystania. Zgłoszone prace miały na celu ukazanie przedmiotowych zjawisk oczami nastolatków i poznanie ich spojrzenia na ten problem.

         Organizatorem konkursu była Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Alae w Buku pod patronatem Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Sali Kinowej w Buku.

Projekt pn. Bądź bezpieczna – nie daj się”

 

           Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w dniach 19-22 czerwca 2017 r. we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w gimnazjach powiatu poznańskiego zrealizowali projekt pn. „Bądź bezpieczna – nie daj się”.

          W ramach projektu pn. „Bądź bezpieczna – nie daj się” w wybranych trzech gminach powiatu poznańskiego tj. Buk, Rokietnica oraz Swarzędz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu spotkali się z uczennicami gimnazjum.

         Uczennice przed zakończeniem roku szkolnego miały okazję uczestniczyć w zajęciach z policjantami, które ukierunkowane były na współczesne zagrożenia, skupiając się na niebezpieczeństwach związanych z przemocą, wykorzystaniem seksualnym, handlem ludźmi oraz cyberprzestępczością.

          Podsumowaniem zajęć były zorganizowane warsztaty z podstaw samoobrony, podczas których dziewczyny miały okazje wyćwiczyć sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Uczennice aktywnie uczestniczyły w zajęciach i zdobywały umiejętności postępowania w sytuacjach niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia.

 

Projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”

 

         Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

          W dniu 22 lutego 2017 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu zorganizowała podsumowanie konkursu profilaktycznego w ramach projektu pn. „Razem Przeciwko Przemocy” realizowanego w 2016 roku na terenie powiatu poznańskiego.

          Uczniowie szkół podstawowych biorąc udział w konkursie wskazywali HASŁO, które zostało wykorzystane w dalszej kampanii edukacyjnej w 2017 roku na terenie placówek oświatowych.  Jako narzędzie wykorzystano plakaty opracowane na podstawie konkursów profilaktycznych - wybranego przez komisję konkursową  HASŁA – „STOP PRZEMOCY, słowa też bolą”, które zajęło pierwsze miejsce oraz pracy fotograficznej wyróżnionej w konkursie fotograficznym "Skrzydła życia".

 

W dniu 20 listopada 2017 r. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

          Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

          W ramach projektu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zorganizowali liczne spotkania, prelekcje, warsztaty i inne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, która miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu form przemocy, jej skutków oraz możliwościach uzyskania pomocy.

         Na terenie powiatu poznańskiego projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy” wsparty został przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie. W siedemnastu gminach powiatu poznańskiego funkcjonariusze wyróżnili uczniów, którzy zostali ambasadorami „walki z przemocą”. Wyróżnione osoby otrzymały breloki z hasłem „SŁUCHAJ!, PATRZ!, REAGUJ!”, przekazane dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotowe działania zostały zrealizowane przez funkcjonariuszy jednostek Policji powiatu poznańskiego w następujących placówkach:

Komisariat Policji w Buk - Szkoła Podstawowa w Buku

Komisariat Policji w Czerwonak - Szkoła Podstawowa w Czerwonaku

Komisariat Policji w Dopiewie - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Komisariat Policji w Komornikach - Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

Komisariat Policji w Kostrzynie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie

Komisariat Policji w Kórniku - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku

Komisariat Policji w Luboniu - Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu

Komisariat Policji w Mosinie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Komisariat Policji w Murowanej Goślinie - Szkoła Podstawowa w Białężynie

Komisariat Policji w Pobiedziskach - Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach

Komisariat Policji w Puszczykowie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie

Komisariat Policji w Stęszewie - Szkoła Podstawowa w Stęszewie

Komisariat Policji w Suchym Lesie - Szkoła Podstawowa w Chludowie

Komisariat Policji w Swarzędzu - Zespół Szkół w Kleszczewie

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym - Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

 

Wybrana dokumentacja fotograficzna:

 

Projekt pn. „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo”

 

         Projekt „NASZA WARTOŚĆ – szacunek i bezpieczeństwo” skierowany do uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i zakładał on prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz konkursu aktywującego młodzież do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Partnerami projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

         Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w dniu 17 października 2016r. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu zorganizowanym szkoleniem dla funkcjonariuszy wybranych jednostek powiatu poznańskiego z zakresu realizacji założeń projektu. Podczas szkolenia funkcjonariuszom przedstawiono założenia projektu oraz przeprowadzono lekcję instruktażową.

           Na zakończenie funkcjonariusze otrzymali materiały do prowadzenia zajęć tj. prezentacja, filmy profilaktyczne, a także plakaty informujące o konkursie.

        Drugą częścią projektu były spotkania profilaktyczne z uczennicami przeprowadzone przez funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej jednostek wyznaczonych do realizacji projektu w placówkach oświatowych powiatu poznańskiego we współpracy z psychologiem/pedagogiem
z ramienia szkoły.

        Podsumowaniem projektu był konkurs profilaktyczny na zgłaszanie HASEŁ do kampanii, która w 2017 roku została przeprowadzona w placówkach oświatowych z terenu powiatu poznańskiego wykorzystując opracowane plakaty na podstawie konkursu profilaktycznego. Plakat zawierał wybrane przez komisję konkursową HASŁO, które zajęło pierwsze miejsce oraz pracę fotograficzną wyróżnionej w konkursie pn. "Skrzydła życia".

          Uroczyste podsumowanie konkursu, rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym osobom oraz publiczna prezentacja plakatu z nagrodzonym HASŁEM - „Słabe z pozoru, silne z wyboru”  odbyło się w dniu 22 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym.
 

Kręci mnie bezpieczeństwo …. nad wodą/ w wakacje

            W ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizowali akcje informacyjno – edukacyjne pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo ...nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo ...w wakacje”. W ramach powyższych działań funkcjonariusze prowadzili:

- kontrole miejsc zagrożonych wybrykami chuligańskimi,

- kontrole obiektów, w których może dochodzić do sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim bądź nietrzeźwym,

- kontrole terenów akwenów wodnych i terenów bezpośrednio przyległych z uwzględnieniem kąpielisk (w tym tzw. dzikich kąpielisk) pod kątem spożywania alkoholu przez osoby korzystające ze zbiorników wodnych oraz przebywające na wodach i terenach przywodnych,

- kontrole pod kątem oznakowania i zabezpieczenia terenu, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kapania się, uprawiania sportu czy rekreacji na obszarach wodnych.

         Policjanci jednostek podległych KMP w Poznaniu prowadzili cykliczne prelekcje oraz pogadanki z dziećmi i młodzieżą korzystającą z różnych form wypoczynku letniego na terenie miasta i powiatu poznańskiego. Podczas spotkań z dziećmi, policjanci przypominali o zagrożeniach będących konsekwencjami zażywania narkotyków, tzw. dopalaczy oraz innych substancji odurzających. W ramach powyższej akcji policjanci edukowali również dorosłych uczestników festynów oraz imprez odbywających się na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Przypominali o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego nad wodą, zakazie używania alkoholu czy narkotyków (w tym tzw. dopalaczy), bezpiecznego poruszania się po drogach oraz innych niepożądanych zdarzeń z udziałem młodych ludzi.

         W ramach ogólnopolskiej akcji policjanci z jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu realizowali liczne przedsięwzięcia profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa podczas wakacji. W realizację akcji włączyło się również Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które przekazało materiały prewencyjne do wykorzystania podczas wymienionej akcji.

          Ponadto policjanci z jednostek podległych KMP w Poznaniu przed rozpoczęciem sezonu letniego nawiązali kontakt z dyrekcjami placówek oświatowych w celu ustalenia osób, które w miesiącach letnich będą pełnić „dyżury” na terenie tych placówek. Funkcjonariusze dokonali również rozpoznania na podległym terenie miejsc organizowanych kolonii, półkolonii oraz innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

         Ponadto w dniu 19 czerwca 2017 roku ponad pół tysiąca dzieci ze szkół podstawowych  przyjechało nad jezioro w Niepruszewie. Na miejscowej plaży policjanci przygotowali imprezę edukacyjną pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Dzieci miały okazję przyjrzeć się specjalnym pokazom oraz nauczyć się, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu zaprezentowali pokazy ratownictwa wodnego. W parku zabaw swoje umiejętności zaprezentowali policjanci pododdziału konnego i przewodnicy psów służbowych. Funkcjonariusze z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu oraz z Wydziałów Prewencji KWP i KMP w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Buku prowadzili konkursy sportowe, gry oraz zabawy. Swój sprzęt zaprezentowali także strażacy z Poznania i Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku.  Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Buk oraz sąsiedniego Dopiewa dzieci ze wszystkich szkół podstawowych przyjechały na imprezę specjalnymi autobusami. Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego przedsięwzięciu przyglądała się Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 24 sierpnia 2017r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Policji w Stęszewie wzięli udział w festynie rodzinnym, który odbył się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Feniks” w Strykowie. Uczestnicy festynu mięli możliwość bezpośredniego zapoznania się z policyjnym, specjalistycznym  sprzętem oraz pokazu umiejętności policjantów podczas tresury psów służbowych. Policjanci przygotowali również line atrakcje dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Kręci mnie bezpieczeństwo ….. przez cały rok szkolny

 

      W ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizowali akcje informacyjno – edukacyjne pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo ...przez cały rok szkolny".

        W ramach prowadzonych akcji policjanci przekazali do placówek oświatowych znajdujących się na terenie podległym w miesiącach wrzesień – październik łącznie 118 Kalendarzy Profilaktycznych.

 

                Biorąc pod uwagę wyszczególnione dni w przedmiotowym kalendarzu zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

 

- w dniu 2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy: Policjanci podczas prelekcji z młodzieżą szkolną poruszali temat przemocy rówieśniczej oraz konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwych zachowań na terenie szkoły oraz poza szkołą, odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji. Jednocześnie prowadzili rozmowy z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz gronem pedagogicznym na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole. Ponadto policjanci wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu podczas wspólnych dyżurów na terenie ośrodka udzielali informacji osobom na temat sposobu postępowania w przypadku symptomów przemocy w rodzinie, informowali o adresach placówek i instytucji pomocowych zajmujących się osobami w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz jak postępować w przypadku pozyskania informacji o osobach doznających przemocy domowej.

- w dniu 14 października – Dzień Edukacji Narodowej: Policjanci wzięli czynny udział w uroczystych obchodach oraz akademiach zorganizowanych przez placówki oświatowe. Podczas uroczystości odbyło się pasowanie na ucznia szkoły oraz ślubowanie pierwszoklasistów szkół podstawowych, przeprowadzili rozmowy z gronem pedagogicznym na temat właściwego zachowania uczniów oraz wskazania kierunków współpracy między instytucjami. Policjanci wzięli również udział w uroczystym ślubowaniu kadetów klas pierwszych o profilu policyjnym.

 

- w dniu 8 października – Europejski Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi: policjanci prowadzili prelekcje z uczniami, podczas których informowali o sposobach i metodach działania osób trudniących się procederem handlu ludźmi w celach komercyjnego wykorzystania seksualnego i jak to tego wykorzystywane są popularne wśród młodzieży portale społecznościowe oraz jak chronić się przed manipulacją i gdzie szukać pomocy w przypadku takiego zagrożenia. Na podstawie krótkich filmów edukacyjnych wskazywali sposoby, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi, prowadzili również działania prewencyjno-informacyjne w okolicach szkół oraz pobliskich przystanków MPK. Podczas działań przekazywali informacje osobom, jak nie stać się ofiarą przestępstwa oraz przedstawiali możliwości pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia procederem handlu ludźmi. Ponadto w ramach codziennych odpraw do służby funkcjonariusze byli systematycznie zadaniowani pod kątem podjęcia zdecydowanych działań w zakresie rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw handlu ludźmi, prostytucją, żebractwem oraz innych przestępstw i wykroczeń z tym związanych.

 

- w dniu 19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci i w dniu 20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka: Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 20 listopada 2017r. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

 

- w dniu 21 grudnia – Bezpiecznie Święta i Sylwester: Komenda Miejska Policji w Poznaniu w związku z okresem Świąt Bożego Narodzenia i nadejściem Nowego Roku w okresie od 18 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku prowadziła wzmożone działania prewencyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu.

 

 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

    KOMENDA MIEJSKA

         PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

 

INFORMACJA O REALIZACJI

„POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO”

 

a) Cel operacyjny 1 - Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach.

 • Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach

Mierniki działania:

- liczba osób śmiertelnych i rannych w pożarach oraz szacowane straty w mieniu:

Tabela nr 1. Ilość osób poszkodowanych oraz szacunkowe straty z powodu pożarów w 2017 roku.

Lp.

Osoby ranne

Śmiertelne

Straty ogólne (tyś.)

W tym budynki (tyś.)

Uratowane mienie (tyś.)

Poznań

26

2

6964,2

2796

58160

Powiat

20

5

11995,9

3476,7

19129

Suma

467

7

18960,1

6272,7

77289

                Źródło: Opracowanie własne – dane z SWD-ST.

 

- średni czas dotarcia jednostek straży pożarnej do pożaru w obiektach mieszkalnych:  9 minut

- ilość autonomicznych czujek tlenku węgla/dymu przekazanych mieszkańcom:

Na stronie internetowej www.kmpsp.poznan.pl umieszczona jest na samej górze ikonka, która przekierowuje po kliknięciu na stronę Powiatu Poznańskiego – „Czujka czadu – konkurs”.

Coraz więcej podejmowanych interwencji w związku z załączeniem się czujki tlenku węgla w prywatnych mieszkaniach – większy procent uruchomienia się czujki spowodowany wyczerpaniem baterii w urządzeniu.

 • Działanie 2 – Podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych

                Mierniki działania

- liczba przeszkolonych strażaków PSP: 201 funkcjonariuszy PSP.

- liczba przeszkolonych strażaków OSP: 256 druhów 83 KSRG i 173 spoza KSRG.

Druhowie podnosili swoje kwalifikacje w sumie na 6 kursach podstawowych, 5 kursach ratownictwa technicznego, 1 kursie dla komendantów gminnych.

 

b) Cel operacyjny 2 – Podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Działanie 1 – Edukacja społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i ochrony życia, zdrowia i mienia

Mierniki działania:

- liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych: 443 w tym:

 • pogadanki prelekcje z:
  • dziećmi/młodzieżą: 223
  • z dorosłymi: 114
  • z seniorami: 24
  • festyny/pikniki: 82
 • Działanie 2 – Współdziałanie w zakresie prewencji społecznej

Mierniki działania:

- liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych: 445 w tym:

  • z Policją:  43 edukacje
  • z PRM : 15 edukacji
  • w szkołach/przedszkolach: 107 edukacji
  • w jednostkach samorządowych: 256 edukacji
  • w firmach prywatnych: 24 edukacje.

c) Cel operacyjny 3 - ochrona mieszkańców przed zagrożeniami zewnętrznymi - PZ

 • Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i kontrolnych.

Mierniki działania:

- ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych obiektach (w tym ilość wydanych decyzji administracyjnych, ilość stwierdzonych uchybień)

 

* zakłady przemysłowe                                   – 86 kontroli, 5 decyzji, 54 nieprawidłowości;

* szpitale                                                           – 2 kontrole, 0 decyzji, 0 uchybień;

* zamieszkania zbiorowego                           – 45 kontroli, 0 decyzji, 65 uchybień;

* szkoły                                                              – 34 kontroli, 0 decyzji, 58  uchybień;

 • Działanie 2 – wzmocnienie systemu ratowniczego na terenie powiatu poznańskiego

                Mierniki działania:

- ilość jednostek OSP włączonych do KSRG: 0

- sprzęt przekazany przez KM PSP w Poznaniu dla OSP:

 • -pojazdy

Lp

Nazwa, typ pojazdu (*)

Jednostka otrzymująca

1

SLOp

OSP Drawsko

2

SLWt

OSP Strykowo

3

przyczepa podłodziowa N-610

OSP Murowana Goślina

4

przyczepa podłodziowa N-300

OSP Głuszyna

 

 • Sprzęt silnikowy

Lp

Nazwa, typ sprzętu silnikowego (*)

Jednostka otrzymująca

1

Łódź

OSP Murowana Goślina

2

Silnik zaburtowy

OSP Murowana Goślina

3

Łódź  PM 400

OSP Głuszyna

4

Silnik zaburtowy

OSP Głuszyna

5

Zestaw narzędzi hydraulicznych (pompa hydrauliczna, rozpieracz ramieniowy z łańcuchami, nożyce hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy - 2szt.

OSP Brzeźno

6

Pilarka do drewna Stihl 044

OSP Dopiewo

9

Pilarka do drewna Stihl MS390

OSP Zakrzewo

10

Pilarka do drewna Stihl 026

OSP Pecna

11

Piła do betonu i stali Stihl TS400

OSP Kleszczewo

12

Pilarka do drewna Stihl 044

OSP Węglewo

 

 • - zakupy sprzętu realizowane przez OSP, gminy, Starostwo Powiatowe

L.p.

Asortyment

Jednostki OSP

Razem OSP

OSP Buk

OSP Biskupice

OSP Kobylnica

OSP Kostrzyn

OSP Dopiewo

OSP Kamionki

OSP Kleszczewo

OSP Pecna

OSP Murowana Goślina

OSP Swarzędz

 1

Ubranie specjalne

6

 

 

4

1

22

2

4

 

4

43

 2

Buty specjalne

16

4

2

4

 

3

2

 

5

 

36

 3

Rękawice specjalne

30

10

10

6

 

26

2

 

5

 

89

 4

Kominiarka niepalna

14

8

 

6

 

26

 

 

5

 

59

 5

Hełm

5

13

 

 

 

28

 

 

5

4

55

 6

Pas bojowy

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 7

Maska do aparatu oddechowego /nadciśnieniowe/

 

 

 

2

 

12

 

 

 

2

16

 

3. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 1. Cel operacyjny 1 - Poprawa funkcjonowania i warunków pracy policji
 • Działanie 1 - Wspieranie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj zakupionego sprzętu – współfinansowanie zakupu 4 samochodów, skanera 3D do oględzin zdarzeń, sprzęt, materiały i wyposażenia na potrzeby KMP i komisariatów powiatu.

- wielkość wydatków przeznaczonych na pomoc w wyposażeniu policji510.000,00 zł

 • Działanie 2 - Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych komisariatów na terenie powiatu poznańskiego

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych i remontowychzakończenie budowy nowego komisariatu w Dopiewie; prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie;

- wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane550.000,00 zł

 

 • Działanie 3 – Zwiększenie efektywności pracy funkcjonariuszy poprzez nagrody w konkursie „ Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.

Mierniki działania:

- ocena pracy dzielnicowych zgłoszonych do konkursu „ Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”dzielnicowi nagrodzeni w konkursie:

 • I miejsce -  mł. asp.  Tomasz KASPRZAK  - Komisariat Policji w Kostrzynie
 • II miejsce -  sierż. sztab. Kacper GRZEŚKOWIAK - Komisariat Policji w Mosinie
 • III miejsce -  st. sierż. Tomasz KŁYS - Komisariat Policji w Pobiedziskach

- liczba nagrodzonych policjantów zgodnie z regulaminem przyznawania nagród przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu -  38 policjantów

 1. Cel operacyjny 2-Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Działanie 1 - Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj zakupionego sprzętu

    1. Samochód specjalny pożarniczy ciężki, ratowniczo-gaśniczy z napędem na 4,
    2. Środek czyszczący na potrzeby Koordynatora Medycznego,
    3. Kurs nurkowania
    4. Zakup rękawic nitrylowych
    5. Szkolenie w zakresie młodszego nurka
    6. Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
    7. Szkolenie z zakresu prowadzenia rozpoznawania w rejonie dotkniętym katastrofą
    8. Kurs nurkowania podlodowego
    9. Przeciągarka ręczna- Pulsometr z akcesoriami
    10. Półmaska przeciwpyłowa
    11. Warsztaty dla instruktorów psów ratowniczych
    12. Szkolenie z zakresu zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego
    13. Szkolenie z zakresu sprzętu pracy na wysokościach
    14. Zakup ubrania specjalnego Tiger Plus
    15. Zakup ubrań koszarowych
    16. Szkolenie z zakresu naruszonych konstrukcji budowlanych
    17. Zakup zaworu liniowego
    18. Zakup przeciągarki ręcznej

wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia – 445.000,00 zł

 • Działanie 2 - Wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie remontów lub budowy nowych strażnic na terenie powiatu poznańskiego

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych inwestycjikontynuacja modernizacji JRG nr 8 w Bolechowie, w której mieści się Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP, budowa JRG nr 4  ul. Lotnicza w Poznaniu.

- wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych strażnic  – 1.300.000,00 zł. w latach 2016-2018

 • Działanie 3 – Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych imprez i zawodów10 w tym imprezy sportowe, okolicznościowe i szkolenia

- wielkość wydatków przeznaczonych na współpracę z OSP130.042,18 zł

 • Działanie 4 – Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach posiadanych możliwości finansowych

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj finansowego wsparcia OSPprzekazanie 20 pomp szlamowych

- wielkość wydatków przeznaczonych dla OSP99.600,00 zł;

- liczba interwencji jednostek OSP3860 interwencje

 • Działanie 5 – Wspieranie rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Mierniki działania:

- ilość przeprowadzonych szkoleń w ośrodku12

- liczba przeszkolonych druhów ochotników256

 • Działanie 6 – Coroczne przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w konkursie „ Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”

Mierniki działania:

- ocena dokonań zgłoszonych do konkursu „ Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”: z KM PSP w Poznaniu zgłoszono 2 strażaków a z OSP zgłoszono 10 ochotników zwycięzcami i nagrodzeni zostali:

                       KM PSP w Poznaniu

  • I miejsce i tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaka PSP
   st. asp. Piotr Wójcik – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 w Bolechowie;

                               OSP

  • I  miejsce i tytuł „ Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaka OSP   Tomasz Tomaszewski – OSP Kobylnica  gm. Swarzędz
  • II      nagroda – Robert Kurasz – OSP Plewiska gm. Komorniki
  • III     nagroda – Artur Zeidler – OSP Puszczykowo gm. Puszczykowo.                  
 1. Cel operacyjny – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych
 • Działanie 1 – Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Mierniki działania:

- liczba zgłoszeń telefonu alarmowego148 zgłoszeń

 • Działanie 2 – Doposażenie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego

Mierniki działania:

- stopień wyposażenia powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowegozgodny z ewidencją środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wielkość wydatków na doposażenia bazy24.074,80 zł

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-12 11:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 10:04

Działalność Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2018-03-12 13:03

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3121
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-30 16:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14