BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

     << powrót 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2016

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się dnia 19 lutego 2016 roku w siedzibie nowego Komisariatu Policji w Luboniu pozostałe 3 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 w dniach 04.04.2016, 28.09.2016 i 09.12.2016 roku.

                Z inicjatywy Prezesa WOPR Województwa Wielkopolskiego Zbigniewa Ristera w dniu 11.05.2016 roku odbyło się spotkanie wyznaczonych członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Poznania oraz Zarządu WOPR nad jeziorem Kierskim w sprawie :

- stworzenia systemu powiadamiania,
- utworzenia bazy całorocznej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
- działania zmierzające do osiągnięcia gotowości operacyjnej sprzętu i ratowników na obszarach wodnych miasta i powiatu poznańskiego.

Tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2016 roku to:

1.  Zaopiniowanie projektu budżetu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2.  Omówienie spraw dotyczących ruchu drogowego na terenie Powiatu Poznańskiego – Zespół do  spraw  BRD przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

3.  Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2015 roku.

4.  Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

5. Zapoznanie się z Rocznym sprawozdaniem Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu- „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim”. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, prognozowanie tych zagrożeń.

6. Zapoznanie się z informacją Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu w sprawie założeń do tworzenia map zagrożeń na szczeblu gmin i powiatu.

  7. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu wyników programu „Bezpieczny rower” za 2015 rok.

8.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu wyników konkursu „Komisariat roku Powiatu Poznańskiego” za 2015 rok.

9.  Podpisanie regulaminu konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, edycja na 2016 rok.

10.  Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego”. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia.

11.  Omówienie przygotowania służb - Policji, Straży Pożarnej i Inspekcji do sezonu lato 2016 na terenie Powiatu Poznańskiego.

12.  Podsumowanie okresu letniego przez służby, inspekcje i straże powiatu poznańskiego oraz WOPR.

13.  Podsumowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży: zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (eliminacje powiatowe) pod „ W trosce o nasze bezpieczeństwo” i przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu pod tytułem „ Świadomy Rowerzysta”.

14.  Przedstawienie zmian etatowych w KMP w Poznaniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

15. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2015 roku przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

16. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu  Poznańskiego w 2015 roku przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

17. Działania  Inspekcji Transportu Drogowego na terenie Powiatu Poznańskiego.

18. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2017 w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli  i  przeciwpożarowego.

19. Przyjęcie Planu pracy Komisji na rok 2017.

20. Przedstawienie realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu lekarzy do stwierdzaniu zgonu, na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  na terenie powiatu przez wyznaczony podmiot.

21. Zaopiniowanie projektu „Budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017” w zakresie realizacji zadań Starosty, dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

22. Zaopiniowanie projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021” w zakresie realizacji zadań Starosty dotyczących, zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

23. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg w okresie zimowym (sezon 2016/2017) przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego:

Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiaty Poznańskiego:  

Wizje w terenie w 2016 roku dotyczące między innymi zmian miejsc przystanków autobusowych, przesunięcia przejść dla pieszych, wycinka drzew i krzewów zasłaniających widoczność kierującym i pieszym, sprawdzenie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego zwłaszcza w obrębie szkół i przedszkoli w gminach i miejscowościach Powiatu Poznańskiego.

Terminy spotkań w roku 2016 i terminy spotkań Zespołu BRD w roku 2017.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w Gminie Komorniki na drogach publicznych.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w Gminie Suchy Las na drogach publicznych.

Wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t na ul. Polnej w Komornikach.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w Gminie Pobiedziska na drogach publicznych powiatowych.

Egzekwowanie przez KMP ograniczeń na drogach publicznych powiatu poznańskiego w zakresie oznakowania znakami B-5 (zakaz wjazdu sam. ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu poj. o wysokości …..ponad), B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-2 (zakaz wjazdu).

Ustawienie znaku B-20 "stop" na wlocie ul. Szkolnej (DP 2416P) przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką (DP 2387P) w Plewiskach gm. Komorniki.

Modernizacja skrzyżowania w m. Wiry, gm. Komorniki przy drogach powiatowych ul. Komornickiej i Łęczyckiej oraz drodze gminnej ul. Zespołowej.

Lokalizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr  2431P - ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las.

Zmiana oznakowania poziomego DP 2400P - ul. Szamotulska m. Rokietnica.

Lokalizacja dwóch przystanków autobusowych na DP nr 2449P - m. Wierzenica, gm. Swarzędz.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w gm. Buk na drogach publicznych gminnych.

Możliwości poprawienia BRD poprzez organizację ruchu skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Nad Zalewem w m. Jerzykowo, gm. Pobiedziska.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w gm. Kleszczewo na drogach publicznych gminnych.

Kontrola okresowa prawidłowości organizacji ruchu w gm. Mosina na drogach publicznych gminnych.

Oznakowanie nieczynnych przejazdów kolejowych na terenie powiatu poznańskiego.

Wydzielenie dodatkowego pasa ruchu na DP 2405P - ul. Rynkowej przed skrzyżowaniem z DW 307 - ul. Bukowską w m. Przeźmierowo/Wysogotowo.

Ustanowienie przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2464P w Świątnikach, gm. Mosina.

Zasady oznakowywania zjazdów/skrzyżowań dróg serwisowych i wiaduktów na przecięciu dróg powiatowych i gminnych z autostradami i drogami ekspresowymi.

Propozycja ustanowienia lokalizacji nowych przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2487P w m. Kowalskie, gm. Pobiedziska, oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Tuczno, gm. Pobiedziska.

Propozycja zastosowania sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa przy  skrzyżowaniu z ul. Kasztanową w m. Tulce, gm. Kleszczewo.

Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej 2387P  ul. Pocztowej w m. Komorniki w rejonie przedszkola i gimnazjum.

Sygnalizacja świetlna wzbudzana z radarowym pomiarem prędkości na przejściu dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Śremskiej w Kórniku.

Propozycja zastosowania skrzyżowania o ruchu okrężnym w m. Pobiedziska na połączeniu dróg DP nr 2486P Pobiedziska-Iwno z DP nr 2409P Pobiedziska-Kostrzyn.

Propozycja nowej lokalizacji przystanków autobusowych w ciągu DP nr 2437P, ul. Dworcowa w m. Biskupice, gm. Pobiedziska.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w rejonie kościoła na ul. Ks. Streicha w Luboniu

L.p.

Terminarz posiedzeń Zespołu ds. BRD przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego na 2016 rok

1

2016-01-12

2

2016-02-09

3

2016-03-08

4

2016-04-12

5

2016-05-10

6

2016-05-31

7

2016-06-28

8

2016-08-25

9

2016-09-13

10

2016-10-11

11

2016-11-08

12

2016-12-13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Terminarz posiedzeń Zespołu ds. BRD przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

1

2017-01-10

2

2017-02-14

3

2017-03-14

4

2017-04-11

5

2017-05-09

6

2017-06-06

7

2017-06-27

8

2017-08-29

9

2017-09-19

10

2017-10-10

11

2017-11-14

12

2017-12-12

Propozycje  Zespołu BRD na rok 2017  i  lata kolejne:

Sukcesywne przeprowadzanie szczegółowych kontroli okresowych prawidłowości organizacji ruchu w Gminach na drogach publicznych gminnych i powiatowych – par. 12 ust.5 - Rozp. ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem  analiza i komentarz do projektów protokołów z kontroli.

Weryfikacja ograniczeń prędkości, szczególnie w obszarach zabudowanych (30km/h i 40km/h).

Wizje w terenie w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Omawianie i opiniowanie problematycznych projektów organizacji ruchu, w tym dla imprez organizowanych na terenie powiatu (możliwość zaproszenia organizatorów).

Ustalenie katalogu wspólnych kryteriów oraz wytycznych dla gmin (np. szerokość chodnika, ścieżki rowerowej, tabliczki pod znakowej, oznakowanie poziome).

Spotkania z zarządcami dróg - zarządzającymi ruchem dla dróg wyższej kategorii (GDDKiA, WZDW, Miejski Inżynier Ruchu).

Spotkania z zarządcami dróg gminnych - analiza możliwości naprawy zdiagnozowanych nieprawidłowości w organizacji ruchu.

Współpraca z PKP PLK ws. kategoryzacji przejazdów kolejowych na terenie powiatu.

Analiza statystyk KMP w Poznaniu i wytypowanie miejsc niebezpiecznych, na których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

Utworzenie bazy miejsc objętych szczególną ochroną (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, inne punkty użyteczności publicznej)l.

Spotkania robocze z policją i służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg zwłaszcza w okresie zimowym w poszczególnej gminie.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2016:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Skarbnik Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Prezes Szpitala w Puszczykowie;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego;
 • Przedstawiciele  Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sprawozdanie z realizacja  „Programu zapobiegania przestępczości  oraz  ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego” w roku 2016 przez jego wykonawców:

1.    Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z 14 komisariatami policji z terenu powiatu poznańskiego realizuje założenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli porządku publicznego Powiatu Poznańskiego. Jest on realizowany przez funkcjonariuszy w ramach codziennych służb patrolowych, obchodowych, a także przedsięwzięć i spotkań podejmowanych przez funkcjonariuszy ds. profilaktyki społecznej. Powyższe działania w powiecie poznańskim ukierunkowane są na realizację następujących obszarów:

A. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz niwelowanie patologii społecznych.

W ramach przedmiotowego obszaru Komenda Miejska Policji w Poznaniu poddała analizie wskazane w programie mierniki, które przedstawiają następujące dane:

Działanie nr 1 i 2 - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba przestępstw wszczętych z 7 kategorii (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie, rozbój, uszczerbek na zdrowiu)

2293

Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu Wykroczeń
(kradzież i uszkodzenie mienia)

2340

Liczba interwencji*

141654

*Łączna liczba interwencji przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu
(miasto i powiat – brak odpowiedniego modułu analitycznego)

Działanie 3 – Niwelowanie zjawisk patologii społecznych

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba „Niebieskich Kart”

448

Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
i izolowanych w PDOZ
(Pomieszczenia dla osób zatrzymanych)

183

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach realizacji powyższych działaniach podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przede wszystkim następujące działania:

 • na podstawie systematycznych analiz zagrożeń oraz zgłoszonych przestępstw i wykroczeń przygotowuje dyslokacje służby. W powyższym zakresie uwzględniane są także realne potrzeby społeczeństwa przekazywane przez mieszkańców w formie listów, e-maili oraz pozyskiwane w formie ankiet;
 • ogranicza lokalne zagrożenia poprzez planowanie zintegrowanej dyslokacji służb, pełnionej wspólnie z Strażą Miejską/Gminną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego;
 • systematycznie dąży do rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego na terenach samorządów lokalnych;
 • podczas imprez masowych oraz w ramach codziennej służby wykorzystuje Mobilne Centrum Koordynacyjno – Obserwacyjne;
 • prowadzi szkolenia dyżurnych w zakresie prawidłowej reakcji na zgłoszenia i obsługę interesantów.
 • koordynuje pracę dzielnicowych w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów oraz współdziałania ze społecznościami lokalnymi;
 • za pośrednictwem lokalnych mediów oraz materiałów prewencyjno – informacyjnych prowadzi edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa propagując informacje z zakresu profilaktyki społecznej;
 • na podstawie lokalnych zagrożeń prowadzi systematycznie działania ukierunkowane na ograniczenie konkretnych zagrożeń;
 • realizuje służby w ramach tzw. ,,patroli płatnych” podejmujących interwencje wobec osób nie przestrzegających zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. „Patrole płatne” są jedną z form realizowania przedsięwzięć wynikających ze strategii lokalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • w ramach aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” społeczność lokalna ma możliwość przekazywać informację o niepokojących zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa;
 • w ramach aplikacji „Moja Komenda” ułatwiona została dostępność do dzielnicowego oraz danych teleadresowych.

Przestępstwa wszczęte – stanowią liczbę formalnie wszczętych postępowań na podstawie przeprowadzonych czynności wstępnych, jeżeli zachodzi uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Natomiast w zakresie działań prewencyjno – informacyjnych w okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zrealizowały m.in.:

 • Bezpieczne Ferie  Zimowe 2016;
 • Bezpieczne Święta Wielkanocne / Bożego Narodzenia.;
 • Nielat / Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Działanie ukierunkowane na ograniczenie przestępczości samochodowej;
 • Znicz 2016;
 • „Stop kieszonkowcom”

W okresie poprzedzającym święta zarówno Wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osobistego. Działania mają charakter akcji informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na:

-właściwe zabezpieczenie mienia (domów, mieszkań) podczas nieobecności właścicieli;

-prawidłowe zabezpieczenie pojazdów oraz pozostawianego w nich mienia;

-prawidłowe postępowanie podczas zakupów, poruszanie się w zatłoczonych miejscach  komunikacji publicznej w celu zapobieżenia kradzieżom mienia;

-zachowanie szczególnej ostrożności na drodze z uwagi na duże natężenie ruchu;

-zapobieganie wybrykom chuligańskim dokonywanym przez grupy młodzieży będących następstwem nadużywania alkoholu i środków odurzających oraz niewłaściwym posługiwaniem się materiałami pirotechnicznymi.

     Ponadto podczas prowadzonych działań funkcjonariusze przekazują materiały profilaktyczne w postaci ulotek i plakatów (opracowanych przez Wydział Prewencji KMP w Poznaniu) nawiązujących tematycznie do bezpiecznych zachowań podczas świąt.

„STOP KIESZONKOWCOM”       

Wydział Prewencji KMP w Poznaniu na bieżąco monitoruje zagadnienia dotyczące przestępczości w środkach komunikacji miejskiej oraz miejscach publicznych. Na podstawie opracowywanych analiz w zależności od występujących zagrożeń jednostki podległe KMP w Poznaniu opracowują indywidualne plany działań prewencyjnych oraz prowadzoną działania z zakresu profilaktyki społecznej.

BEZPIECZNE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Jak co roku w miesiącu czerwcu i wrześniu Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z podległymi komisariatami przeprowadzi działania prewencyjne pn. "Bezpieczne rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego". Prowadzone działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także ograniczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

„ZNICZ 2016”

Jak co roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizują zadania związane z akcją „ZNICZ 2016”, która obejmuje zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zabezpieczaniem mienia oraz bezpieczeństwem osobistym. Działania realizowane są w obrębie cmentarzy oraz głównych ciągów komunikacyjnych.

DEBATY SPOŁECZNE     

W 2016 roku na terenie powiatu poznańskiego we współpracy z samorządem lokalny zostały zorganizowane dwie debaty społeczne, które odbyły się w Puszczykowie i Kostrzynie Wlkp.
Celem debat było upowszechnienie oraz wymiana informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Głównymi  problemami poruszanymi podczas debat społecznych było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu poznańskiego, które najczęściej odnosiły się do problematyki przestępczości pospolitej oraz ruchu drogowego.

„POZNAŃSKI ROWER – BEZPIECZNY ROWER”

Komenda Miejska Policji w Poznaniu jest autorem programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”. Celem głównym projektu jest ograniczenie liczby kradzieży rowerów na terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, wdrożenie efektywnego systemu znakowania rowerów oraz wykorzystanie do rejestracji policyjnej bazy danych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. właściwego zabezpieczenia i parkowania rowerów, podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego, wzrost zaufania społecznego do Policji.

Program adresowany jest do mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego, a także osób uczących się i studiujących. Znakowanie odbywało się we wszystkich jednostkach KMP zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: www.poznan.policja.gov.pl.

W 2016 r. poprzez  program „Poznański rower bezpieczny rower” zarejestrowanych zostało 4164 rowerów, z czego 1834 w powiecie poznańskim. Szczegółowe zestawienie liczbowe zarejestrowanych rowerów przez jednostki powiatu poznańskiego przedstawia poniższa tabela.

Inne wybrane przedsięwzięcia:

Powiatowy Dzień Strażaka

         W dniu 7 maja 2016 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Policji w Kórniku uczestniczyli w powiatowych uroczystościach związanych z Dniem Strażaka 2016 oraz 70-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach.

Zorganizowane przez policjantów konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym przyciągały na stoisko najmłodszych. Dorośli mieli okazję pokonać tor przeszkód w alkogooglach
imitujących stan po spożyciu alkoholu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne pojazdy,
w szczególności mobilny komisariat wykorzystywany w codziennej służbie przez poznańską Policję. Przygotowane tego typu atrakcje były dla najmłodszych nie tylko frajdą, ale przede wszystkim doskonałym testem ich umiejętności sprawnościowo –emocjonalnych.

Festyn rodzinny „Majówka u Zamoyskich”

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 14 maja 2016r. na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy uczestniczyła w kolejnym festynie rodzinnym pn. „Majówka u Zamoyskich”. Jedną z atrakcji była możliwość oznakowania jednośladów w ramach programu „Poznański rower - Bezpieczny rower”, oraz zapoznania się z policyjnymi pojazdami służbowymi oraz ich wyposażeniem. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań. Festyn uświetniła także obecność maskotki wielkopolskiej Policji - Sierżanta Pyrka wzbudzając wśród dzieci wiele pozytywnych emocji.

Piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”

W dniu 10 września 2016r. w Bolechowie na terenie jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr. 8  odbył się Piknik zorganizowany przez Starostę Poznańskiego. Program zawierał wiele atrakcji w postaci pokazów służb mundurowych- policyjnych, wojskowych oraz strażackich. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Policji w Czerwonaku zorganizowali dla najmłodszych uczestników konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie, a dla dorosłych przygotowali tor przeszkód z założonymi specjalnymi alkogoglami imitującymi stan po spożyciu alkoholu lub narkotyków.           

Piknik prewencyjno – charytatywnego pn. „Bezpiecznie niesiemy szczęście”

W dniu 14 maja 2016 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pobiedziskach uczestniczyli w pikniku prewencyjno-charytatywnym Bezpiecznie niesiemy szczęście wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE.

Podczas przedsięwzięcia społeczność lokalna zapoznawała się z wyposażeniem Policji oraz miała możliwość oznakować rower w ramach programu Poznański rower – bezpieczny rower". Dodatkową atrakcją była wielkopolska maskotka Policji – Sierżant Pyrek.

Inauguracja programu Poznański rower-bezpieczny rower w powiecie poznańskim.

W dniu 30 kwietnia 2016r. funkcjonariusze Wydziały Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz Komisariatem Policji w Mosinie zorganizowali inauguracje programu Poznański rower-bezpieczny rower w powiecie poznańskim. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane na Pl. 20 Października w Mosinie, gdzie społeczność lokalna miała możliwość oznakować rower w celu dodatkowego zabezpieczenia do przed kradzieżą oraz usłyszeć porady prewencyjne.

Działania prewencyjne BEZPIECZNY DOM  w Mosinie

W dniu 18 czerwca 2016r na podstawie analizy zdarzeń występujących na terenie miasta i gminy Mosina funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie przeprowadzili kampanie edukacyjno-informacyjną „Bezpieczny Dom”, podczas której dokonano kolportażu ulotek i propagowano zasady prawidłowego zabezpieczenia mienia.

Profilaktyka seniorów w Swarzędzu

W dniu 20 stycznia 2016 roku funkcjonariusz Komisariatu Policji w Swarzędzu przeprowadzili spotkanie w dziennym domu seniora „Wigor”. Funkcjonariusze omówili z seniorami  zagrożenia dotyczące metod działania oszustów, a także zasady poruszania się po drodze. W celu poprawy bezpieczeństwa osób starszych, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu na zakończenie przekazano kamizelki odblaskowe.

Konferencja „Osoba stosująca przemoc domową – aspekty prawno-psychologiczne”

Konferencja została zorganizowana w dniu 23 września 2016r. w ramach prac Zespołu Monitorującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Uczestniczyli w niej koordynatorzy ds. przemocy w rodzinie z jednostek Policji powiatu poznańskiego, pracownicy socjalni, pedagodzy oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Specjaliści omówili następujące tematy:

- „Sprawca, a wewnętrzny świat ofiary”,

- „Sprawca przemocy w rodzinie w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

- „Metody i techniki pracy z osobami stosującymi przemoc”,

- „Prace ze sprawcą z perspektywy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej”,

- „Narzędzia prawne wspierające interdyscyplinarną pracę z osobami stosującymi przemoc”,

- „Możliwość wpływu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych na kształtowanie pozytywnej postawy sprawców przemocy domowej”.

B. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W ramach codziennej służby policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powyższe realizowane jest na dwóch płaszczyznach przez funkcjonariuszy Wydział Ruchu Drogowego oraz pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – funkcjonariuszy realizujących zagadnienia profilaktyki społecznej. Działania są realizowane w obszarach obejmujących wybrane kategorie uczestników ruchu drogowego i są dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości. Projekty są skierowane zarówno bezpośrednio do adresatów na drogach, jak i podczas zajęć w placówkach oświatowych.

         Zgodnie ze wskazanymi w programie miernikami działań poddano analizie następujące dane statystyczne:

Działanie 1 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba wypadków drogowych i ich ofiar

236 wypadki / 18 ofiar śmiertelnych

Liczba nietrzeźwych kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatów Policji KMP powiatu poznańskiego – ujawnionych nietrzeźwych)

648

(374 przestępstw,
274 wykroczeń)

Liczba kontroli stanu trzeźwości kierujących
(na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego)

186 678 kontroli*

 

* Łączna liczba kontroli stanu trzeźwości przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu (miasto i powiat – brak odpowiedniego modułu analitycznego)

Działanie 2 – Działania profilaktyczno – edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba zrealizowanych projektów profilaktyczno - edukacyjnych

52

 Działanie 3 – Współdziałanie z innymi instytucjami, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba wypadków drogowych

236

Liczba kolizji drogowych

3730

Realizacja profilaktyki ruchu drogowego to liczne przedsięwzięcia prewencyjne organizowane przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz społeczność lokalną. W obszarze działań profilaktycznych realizowany jest projekt Profilaktyka Ruchu Drogowego, który skierowany jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Składa się z różnych obszarów tematycznych oraz zagadnień:

„NASZA WIEDZA – NASZE BEZPIECZEŃSTWO”

Projekt skierowany do dzieci w wieku szkolnym na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Realizowany był na terenie placówek oświatowych i był ukierunkowany na kształtowanie właściwych postaw dzieci na etapie wczesnoszkolnym. Miał na celu pozwolenie na łatwe i przystępne przyswojenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Obejmuje podstawową wiedzę na temat:

- prawidłowego poruszania się po drodze,

- znaków drogowych,

- zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz zdarzenia drogowego,

- zasady ograniczonego zaufania,

- propagowanie elementów odblaskowych,

- upowszechnianie karty ICE (In Case of Emergency).

Tematyka adresowana do uczniów klas I-III realizowana jest w miesiącach wrzesień i październik, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Odbywa się poprzez wykorzystanie miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje.   

Druga część projektu skierowana jest do uczniów klas czwartych szkół podstawowych, którzy przystępują do egzaminu na kartę rowerową. Przedmiotowa część projektu obejmuje uczestnictwo funkcjonariuszy w egzaminach na kartę rowerową w celu podniesienia rangi przedmiotowego egzaminu oraz weryfikacji posiadanej wiedzy uczniów.

„REFLEKSYJNY PIESZY”

          Projekt "Refleksyjny pieszy" skierowany jest do wszystkich pieszych uczestników ruchu drogowego. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprawidłowego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, co skutkuje powstawaniem zagrożeń zarówno dla samych pieszych, jak i innych użytkowników drogi.

          W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych istotnym elementem jest propagowanie idei noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność na drodze.

Elementy odblaskowe wpływają na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami z uwagi na zwiększenie odległości widoczności uczestnika ruchu drogowego z elementami odblaskowymi.

           Kluczowym elementem jest zwracanie uwagi na przechodzenie w sposób niewłaściwy przez drogę z jednoczesnym odniesieniem się do zagrożeń, jak i do przykładu jaki jest dawany innym, zwłaszcza młodszym uczestnikom ruchu drogowego. Projekt podkreśla wpływ postępowania każdego z nas na wspólne bezpieczeństwo i kreowanie prawidłowych postaw u najmłodszych uczestników drogi - „Bądźmy przykładem”.

„COOLTULARNY ROWERZYSTA”

Projekt skierowany jest do wszystkich rowerzystów miasta Poznania i powiatu poznańskiego, wychodząc naprzeciw zwiększającej się liczbie osób korzystających z takiego środka komunikacji. Zarówno rowerzyści, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego chcą czuć się na drodze bezpiecznie. Rozwijająca się infrastruktura zapewnia liczne drogi rowerowe, jednakże wciąż nie jest to wystarczająca sieć komunikacyjna. Przekłada się to na korzystanie przez rowerzystów z głównych dróg, co stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Znaczącą kwestią w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, jak i innych współuczestników stanowią elementy odblaskowe. Wymagane wyposażenie roweru to światło z przodu koloru białego, z tyłu koloru czerwonego oraz element odblaskowy, jednakże w trudnych warunkach atmosferycznych światła te widoczne są dopiero z bliskiej odległości.  

W związku z tym projekt zakłada propagowanie idei używania elementów odblaskowych, które wpływają na zwiększenie widoczności rowerzysty i wydłużają czas na reakcję kierowcy. Realizacja projektu odbywa się poprzez prowadzenie prelekcji i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych na terenie miasta i powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcia prowadzone przez funkcjonariuszy przy drogach, przy ścieżkach rowerowych uwzględniające promowanie elementów odblaskowych.

„AUTO NA PIĄTKĘ”

Projekt „AUTO NA PIĄTKĘ” skierowany jest do wszystkich kierujących pojazdami. Pierwszy element projektu obejmuje działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pasażerów w pojeździe. Polega na działaniach prewencyjnych w celu promowania bezpiecznej jazdy w zakresie używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy i przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kolejnym znaczącym zagadnieniem jest bezpieczeństwo małoletnich pasażerów pozostawionych samych w pojazdach, często zamkniętych przy wysokich temperaturach powietrza. Powoduje to wysokie zagrożenie utraty życia i zdrowia. Angażowanie dzieci szkół podstawowych w realizację projektu ma na celu efektywniejsze dotarcie do świadomości kierujących, rodziców, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem jest profilaktyka w zakresie wypadków drogowych i zachowania kultury jazdy przez kierujących. W ramach tego organizowane są na terenie miasta i powiatu poznańskiego akcje mające na celu uświadomienie kierujących do jakich zagrożeń może dojść w wyniku nadmiernej prędkości, niestosowania się do znaków drogowych oraz kierowania pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Zorganizowane akcje obejmują uczestnictwo kierujących w symulatorze dachowania, dzięki któremu kierowcy mogą poruszyć wyobraźnię na temat zagrożeń.

„UNICATOWY MOTOCYKLISTA”

         Projekt „UNI-CAT-OWY MOTOCYKLISTA” skierowany jest do wszystkich motocyklistów. Podstawowym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa motocyklistów na drodze. Projekt obejmuje prowadzenie przedsięwzięć profilaktycznych, które propagują bezpieczną jazdę między innymi poprzez zachowanie zasady ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg. Kolejnym czynnikiem istotnym z uwagi na bezpieczeństwo na drodze jest widoczność, więc funkcjonariusze podczas przedsięwzięć profilaktycznych propagują korzystanie z elementów odblaskowych podczas codziennej jazdy motocyklem. Zwiększają one widoczność na drodze, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierujących motocyklami, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Kolejnym aspektem związanym z zagrożeniami w ruchu drogowym jest nieuwaga kierujących pojazdami, dlatego działania profilaktyczne skierowano do uczestników poprzez rozpowszechnianie naklejek i broszur - „Patrz w lusterka”. Tematem prowadzonych działań jest także kształtowanie kultury jazdy z poszanowaniem innych uczestników ruchu drogowego.

Wybrane przedsięwzięcia w ramach Profilaktyki Ruchu Drogowego:

Konkursu „Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego”

W dniu 14 stycznia 2016r. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się podsumowanie konkursu „Refleksyjny uczestnik ruchu drogowego”. Konkurs adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego i miał na celu wzbudzenie u młodzieży refleksji na temat bezpieczeństwa. Filmy konkursowe ukazywały różnice między dostrzeganiem na drodze osób stosujących elementy odblaskowe, a tymi którzy ich nie stosują.

Akcja pn. „Pomyśl zanim usiądziesz za kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze”

W miesiącu lutym 2016 roku na terenie szkół podstawowych miasta Poznania i powiatu poznańskiego policjanci wspólnie z przedstawicielami Bridgestone przeprowadzili dla uczniów interaktywne warsztaty. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji pn. „Pomyśl zanim usiądziesz za kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze”.

Podczas zajęć policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z wolontariuszami Bridgestone edukowali uczniów w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach warsztatów, dzieci miały możliwość sprawdzić odpowiednio dobrany fotelik, uczestniczyć w symulacji bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz lekcji pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Prewencji i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu, Wielkopolskim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, Automobilklubem Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, Starostwem Powiatowym w Poznaniu i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzili kolejną edycję ogólnopolskich turniejów o charakterze prewencyjno-edukacyjnym. Podstawowymi celami turnieju była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie bezpiecznego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowych, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.

Impreza pn.” Twoja Pasja – Twój Wybór, Twoja Jazda – Nasze Bezpieczeństwo”

W dniu 27 sierpnia 2016r. na placu Auto Wache w Baranowie Komenda Miejska Policji w Poznaniu zorganizowała przedsięwzięcie pn. „Twoja Pasja – Twój Wybór, Twoja Jazda – Nasze Bezpieczeństwo”. Podczas imprezy funkcjonariusze rozmawiali z motocyklistami o bezpieczeństwie na drogach oraz przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Pod okiem specjalistów z Auto Wache można było bezpłatnie sprawdzić stan techniczny motocykla, a także skorzystać z porad serwisowych. Instruktorzy ze Szkoły Jazdy HigH przeprowadzali pokazy prawidłowej postawy podczas jazdy oraz awaryjnego hamowania.

Egzamin na kartę rowerową

        18 października 2016r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kamionkach gm. Kórnik odbył się egzamin na kartę rowerową. Zmaganiom jazdy na rowerze przyglądali się policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Policji w Kórniku. Młodzi rowerzyści wcześniej musieli zdać egzamin teoretyczny wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny z techniki jazdy jednośladem polegał na prawidłowym pokonaniu toru, który zawierał m.in. wyjazdy z dróg podporządkowanych. Przed przystąpieniem do części praktycznej policjanci ponownie sprawdzili wiedzę kandydatów z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, podstawowego wyposażenia jednośladów oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji awarii roweru. Kartę rowerową zdobyło 52 uczniów.

Kamizelki dla pierwszaków w powiecie poznańskim

Na przełomie miesięcy września i października 2016r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przekazywali kamizelki odblaskowe uczniom pierwszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego. Akcja od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół z terenu całego powiatu poznańskiego, ponieważ wręczanie kamizelek odblaskowych poprzedzone jest lekcją na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwpożarowym dzieci.

Akcja odblaski – bezpieczeństwo osób starszych

W okresie od listopada do grudnia 2016r. na terenie miasta i powiatu poznańskiego zostały przeprowadzone działania prewencyjne z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych.

Działania prowadzone było wielokierunkowo, zarówno w formie spotkań, prelekcji, pogadanek w klubach seniora, Uniwersytetach III Wieku, Domach Pomocy Społecznej, jak również w formie działań prewencyjnych w ruchu drogowym mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań

głównie związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. W ramach realizacji działań prewencyjnych ukierunkowanych na profilaktykę w ruchu drogowym Komenda Miejska Policji w Poznaniu przeprowadziła łącznie 48 akcji, w których uczestniczyło około 1550 seniorów.

Akcja „Bezpieczny kierowca zimą”

W dniu 6 grudnia 2016 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przeprowadzony został mikołajkowy konkurs pod nazwą „Bezpieczny kierowca zimą”. Podczas przedsięwzięcia policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu prowadzili działania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie zimowym.

Konferencja „Poznański Bezpieczny Motocyklista”

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Poznański Bezpieczny Motocyklista”. Konferencja poświęcona była miłośnikom motocykli i miała na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców jednośladów. Zebrani goście wysłuchali wykładu na temat stanu bezpieczeństwa motocyklistów oraz zmian infrastrukturalnych na terenie miasta i powiatu poznańskiego.

C. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

         Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach podejmowanych działań profilaktycznych realizuje liczne programy i projekty prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Funkcjonariusze ds. profilaktyki społecznej realizują zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży bezpośrednio podczas prowadzonych zajęć w placówkach oświatowych oraz licznych przedsięwzięć w postaci pikników, festynów i konkursów.           

Realizując programy prewencyjne podnoszą kompetencje kadry pedagogicznej oraz rodziców. W 2016 roku kluczowymi programami w tym zakresie były: „Dopalacze niszczą życie”, „Dwie strony sieci”, „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”.

          Analizując dane statystyczne w powyższych działaniach Komenda Miejska Policji w Poznaniu odnotowała następujące liczby:

Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą

1231

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych

72

 Działanie 2 – Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz rodziców w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

POWIAT

MIERNIK DZIAŁANIA

LICZBA

Liczba spotkań z nauczycielami / pedagogami / psychologami / rodzicami

745

Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych

54

 Wybrane przedsięwzięcia i projekty:

PROJEKT PREWENCYJNY „KOMENDA DZIECIOM”

                W 2016 roku w ramach projektu "Komenda Dzieciom" Komendę Miejską Policji w Poznaniu odwiedziło 41 wycieczek ze szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego /54 klasy – 1260 dzieci/. Podczas tych wizyt dzieci i młodzież uczestniczą w prelekcji przybliżającej historię siedziby Komendy, zadań realizowanych przez Policję oraz na temat bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień, a także odpowiedzialności prawnej. Poznają strukturę organizacyjną Komendy oraz odwiedzają wydziały tj. Wydział Techniki Kryminalistycznej oraz Wydział Sztab Policji, gdzie poznają wyposażenie i specyfikę pracy policjantów. Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu jest otwarta na odwiedziny innych zorganizowanych grup, jak studenci bądź emeryci.

„BEZPIECZNE ZIMOWISKO 2016 / ZABEZPIECZENIE SEZONU LETNIEGO 2016”

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Poznaniu w okresie poprzedzającym ferie zimowe (styczeń 2016r.) realizowali działania prewencyjne np. „Bezpieczna zabawa zimą” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.

Zajęcia zostały przeprowadzone przy współudziale Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

„DWIE STRONY SIECI”

         Komenda Miejska Policji w Poznaniu na bieżąco nadzoruje i koordynuje problematykę cyberzagrożeń. W ramach powyższej problematyki w formie zajęć profilaktyczno-prewencyjnych, realizuje zadania wynikające z krajowych i lokalnych programów m.in.: „Dwie strony sieci” i „Akcja dehejteryzacja”.

         W dniu 26 października 2016 r. w Multikinie 51 w Poznaniu odbyła się inauguracja projektu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: „Dwie strony sieci”.
W przedmiotowym przedsięwzięciu udział wzięła Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu. Głównym celem projektu jest realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń adresowanych zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół gimnazjalnych, jak również pedagogów, psychologów, rodziców. Projekt zakłada wyposażenie adresatów w nawyki i umiejętności rozpoznawania, przewidywania, zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie. Ponadto kształtowanie asertywnych postaw młodzieży i naukę samodzielnego wyboru opartego na podstawach życia zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi.

         Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, wykonując jego założenia nawiązali współpracę z władzami samorządowymi celem zachęcenia ich do wsparcia i udziału w projekcie,
w szczególności przy realizacji konkursu tematycznego oraz nagrodzenia jego uczestników. Ponadto przeprowadzili zgodnie z opracowaną lekcją pokazową spotkania w szkołach oraz w placówkach oświatowych przy współpracy kuratorów sądowych, ratowników medycznych oraz innych służb i instytucji pomocowych oraz pozarządowych zajmujących się przedmiotową problematyką.  Dodatkowo przeprowadzili szkolenia dla rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie realizacji założeń projektu oraz podwyższenia ich świadomości prawnej dotyczącej cyberprzestępczości.

Jednym z elementów składowych projektu jest ogłoszony konkurs tematyczny na spot reklamowy lub komiks, do którego licznie zachęcali policjanci podczas prowadzonych spotkań.

Celem konkursu „Dwie strony sieci” jest uzyskanie utworu artystycznego w formie komiksu lub spotu zwanego dalej pracą konkursową w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie. Konkurs był dwuetapowy organizowany na poziomie  powiatowymi wojewódzkim (etap powiatowy odbywa się w okresie: 10.03.2017 r. – 28.04.2017 r., etap wojewódzki odbywa się w okresie: 04.05.2017 r.–02.06.2017 r.).

          W wyniku realizacji założeń projektu Komenda Miejska Policji w Poznaniu przeprowadziła łącznie 67 spotkań z młodzieżą, 25 spotkania z pedagogami oraz 8 spotkań z rodzicami uczniów (4 spotkania odbyły się z udziałem kuratora sądowego).

W odniesieniu do powiatu poznańskiego profilaktycy społeczni przeprowadzili 36 spotkań z młodzieżą, 18 z pedagogami, 2 z rodzicami oraz 4 spotkania z udziałem kuratorów sądowych.

          Wychodząc naprzeciw potrzebie prowadzenia działań edukacyjnych i prewencyjnych w obszarze ograniczenia przestępstw dokonywanych w Internecie Komenda Miejska Policji w Poznaniu w partnerstwie z Multikinem (począwszy od miesiąca czerwca 2015r.) zrealizowała projekt „Akcja Dehejteryzacja – zaloguj się pozytywnie” adresowany do klas 6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Spotkania dla młodzieży były realizowane w okresie styczeń – czerwiec 2016r. we współpracy z Multikinem Malta, 51 oraz Stary Browar w Poznaniu. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 11 spotkań, w których uczestniczyło łącznie ok. 1810 osób. Młodzież została uświadomiona o zasadach prawnych i moralnych obowiązujących również w wypowiedziach internetowych, na temat zagrożeń płynących z używania Internetu, w tym szczególnie naruszania praw osobistych, nękania, grożenia, zdobycie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych, zapoznanie z etykietą i internetowymi zasadami dobrego wychowania oraz bezpieczeństwa w Internecie.   

DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE

W roku 2016 Komenda Miejska Policji w Poznaniu kontynuowała realizacje programu prewencyjnego pn.: „Dopalacze niszczą życie”, którego uroczysta inauguracja w Poznaniu odbyła się w dniu 4 września 2015r. Głównym celem programu jest wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku,
w szczególności wynikających z uzależnień oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów, opartych o wiedzę i umiejętności związane z pozytywnymi wartościami
społecznymi. Program ma na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, podopieczni świetlic socjoterapeutycznych, rodzice uczniów, pedagodzy, psychologowie, pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, przedstawiciele instytucji wchodzących w skład „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Policjanci – profilaktycy uczęszczają do szkół miasta i powiatu poznańskiego prowadząc prelekcje, pogadanki z uczniami na temat odpowiedzialności prawnej, szkodliwości działania oraz zażywania środków odurzających (w tym dopalaczy) wraz z innymi prelegentami m.in. przedstawicielami sanepidu, MONAR-u, Ratownikami Medycznymi, Kuratorami Sądowymi itp.) oraz szkolenia dla rodziców uczniów, grona pedagogicznego placówek oświatowych, pracowników socjalnych w zakresie realizacji projektu oraz świadomości prawnej dotyczącej posiadania oraz zażywania narkotyków.

         W ramach programu Wydział Prewencji KMP w Poznaniu podjął współpracę z władzami samorządowymi celem uzyskania wsparcia rzeczowego m.in. przy podsumowaniu konkursu tematycznego na spot reklamowy lub plakat. Jednym z głównych elementów składowych założeń programu był konkurs tematyczny na plakat lub spot reklamowy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
         W związku z tym Wydział Prewencji KMP w Poznaniu w okresie kwiecień – maj powołał komisję konkursową w skład, której wchodzili: przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, nauczyciel sztuki, pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu oraz policjant Komendy Miejskiej, którzy oceniali nadesłane prace i wyłonili laureatów konkursu w dwóch kategoriach. Uroczyste podsumowanie realizacji programu na lata 2015-2016 odbyło się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Multikinie 51 w Poznaniu. Wśród nadesłanych prac było 11 spotów reklamowych oraz 36 wykonanych plakatów.

W dniu 13 września 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli dla  dyrektorów i wychowawców ośrodków szkolno – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla osób nieletnich oraz rodzinnych domów pomocy pn.: „Dopalacze, czym są i jak działają?” obejmujące tematykę:

W ramach programu Dopalacze niszczą życie jednostki powiatu poznańskiego w placówkach oświatowych łącznie przeprowadzili 32 spotkania z uczniami, 20 spotkań z pedagogami, 2 z rodzicami oraz 7 spotkań z udziałem innych służb.

„BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

Od początku roku szkolnego 2016/2017 w szkołach podstawowych w klasach I-III kontynuowany jest program edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Podstawowym celem programu jest kształtowanie umiejętności i nawyków rozpoznawania, przewidywania oraz radzenia sobie z występującymi zagrożeniami. Program jest realizowany od września 2014 roku, a porozumienia zawarte między instytucjami mają charakter ciągły.

Od początku realizacji programu Komendant Miejski Policji w Poznaniu zawarł porozumienia z dyrekcjami 112 palcówek oświatowych z obszaru miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego (z terenu powiatu poznańskiego – 71).

W ramach realizacji programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” od początku roku szkolnego 2016/2017 do współpracy przystąpiła Fundacja Banku Zachodniego WBK. Wraz z pracownikami Banku
policjanci Zespołów Profilaktyki Społecznej prowadzili prelekcje w wybranych szkołach z uczniami klas drugich szkół podstawowych. Uczniowie ci brali udział w konkursie plastycznym na plakat pod tytułem „Elementarne zasady bezpieczeństwa”, które będą brały udział w kolejnych etapach realizacji programu w 2017 roku.


Rządowy Program na lata 2014-2016 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

             Celem programu jest między innymi przedstawienie uczniom zakresu odpowiedzialności za popełniane czyny oraz wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń. W ramach programu prowadzone są zajęcia i prelekcje z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami, przedstawiające przyczynę powstawania zjawisk patologicznych (przestępczości, demoralizacji, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji), jak również omawiane są aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Program ten obejmuje przeprowadzanie ankiet dot. przestępczości i zagrożeń w szkołach, utrzymanie stałej współpracy specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych z pedagogami i dyrektorami szkół. Podstawą są prelekcje i spotkania profilaktyczne w poszczególnych klasach z dostosowaniem tematyki spotkania do wieku uczniów oraz szkolenia nauczycieli i uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami, informowanie o zagrożeniach.

Jednostki podległe Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu na bieżąco realizują założenia programu poprzez liczne spotkania, prelekcje i warsztaty w placówkach oświatowych.

Klasy o profilu policyjnym

W dniu 07 września 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół objętych patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zatwierdził Ramowy Program pomocy dydaktycznej w nauczaniu klas o profilu policyjnym ze szkół objętych patronatem na rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z przedmiotowym planem policjanci nawiązali kontakt z koordynatorami programu w placówkach oświatowych, z którymi współrealizowali założenia programu.

Kadeci klas policyjnych angażują się w realizację przedsięwzięć koordynowanych przez funkcjonariuszy KMP w Poznaniu, takich jak: festyn Niebiescy Dzieciom, festyny osiedlowe, WOŚP, zbiórki dla osób bezdomnych.

          W roku szkolnym 2016/2017 na terenie powiatu poznańskiego młodzież rozpoczęła naukę w klasach o profilu policyjnym w Swarzędzu i Pobiedziskach. W ramach programu dydaktycznego klasy o profilu policyjnym przyswajają zagadnienia odnoszące się do następującej tematyki policyjnej:

- historie Policji

- ochrona informacji niejawnych

- struktura organizacyjna Policji - główne piony i ich zadania, hierarchia w Policji;

- prawa i obowiązki obywatela wobec osób łamiących prawo;

- źródła i rodzaje dowodów w procesie karnym;

- technika kryminalistyczna - zajęcia teoretyczno - praktyczne;

- czym różni się praca od służby;

- konsekwencje prawne łamania prawa przez nieletnich;

- przemoc psychiczna, fizyczna - identyfikacja;

- dylematy moralne policjanta.

Konkurs fotograficzny „Skrzydła życia” /II edycja/

W I kwartale 2016r. Przeprowadzono kolejną edycję konkursu fotograficznego pn. „Skrzydła życia”. Powyższe przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży w wieku 13-18 lat, zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego. Temat prac fotograficznych obejmował problematykę przemocy i uzależnień. Zgłoszone prace miały na celu ukazanie przedmiotowych zjawisk oczami nastolatków i poznanie ich spojrzenia na ten problem.

Organizatorem konkursu była Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Alae w Buku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Buku, pod patronatem Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Konkurs został ogłoszony w grudniu 2015 roku i trwał do końca marca 2016 roku, natomiast jego uroczyste podsumowanie miało miejsce w dniu 27 kwietnia 2016r. w Sali Kinowej w Buku.

Projekt „Razem Przeciwko Przemocy”

          W związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, przypadającym na dzień 19 listopada br. Komenda Miejska Policji w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowała projekt „Razem Przeciwko
Przemocy”.

W ramach projektu funkcjonariusze z Komisariatów Policji powiatu poznańskiego przeprowadzili w dniu 18 listopada 2016 r. działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w szkołach podstawowych. Przedsięwzięcia zrealizowano przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz instytucjami samorządowymi.

Podczas prelekcji skierowanych do dzieci i młodzieży, funkcjonariusze omawiali kwestie związane ze zjawiskiem przemocy oraz zwracali uwagę na prawidłowe zachowanie się w sytuacji zagrożenia. Dodatkowym elementem projektu był konkurs pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, który polegał na zgłoszeniu HASŁA do kampanii społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się na początku 2017 roku.

Projekt „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo”

W miesiącach październik – listopad 2016 roku  Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt profilaktyczny pn. „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo” skierowany dla uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych w gminach powiatu poznańskiego.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Przedmiotem projektu były zajęcia profilaktyczne oraz konkurs aktywizujący młodzież do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, obejmujący zagadnienia związane z przemocą, wykorzystaniem seksualnym, handlem ludźmi oraz cyberzagrożeniami. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla uczennic przeprowadzali policjanci z jednostek podległych przy współpracy z psychologami lub pedagogami szkolnym. Natomiast konkurs profilaktyczny dotyczył hasła do kampanii informacyjnej. Podsumowanie konkursu zaplanowano na posiedzeniu Rady Powiatu w lutym 2017 roku.

2.    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

a) Cel operacyjny 1 - Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach.

 • Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach

Mierniki działania:

- liczba osób śmiertelnych i rannych w pożarach oraz szacowane straty w mieniu:

Tabela nr 1. Ilość osób poszkodowanych oraz szacunkowe straty z powodu pożarów w 2016 roku.

Lp.

Osoby ranne

Śmiertelne

Straty ogólne (tyś.)

W tym budynki (tyś.)

Uratowane mienie (tyś.)

Poznań

131

25

3 167,6

2 368

59 324

Powiat

47

20

2 704,4

1 707

8 271

Suma

178

45

5 872

4 075

67 595

                Źródło: Opracowanie własne – dane z SWD-ST.

- średni czas dotarcia jednostek straży pożarnej do pożaru w obiektach mieszkalnych: 10 min

- ilość autonomicznych czujek tlenku węgla/dymu przekazanych mieszkańcom:

Na stronie internetowej www.kmpsp.poznan.pl umieszczona jest na samej górze ikonka, która przekierowuje po kliknięciu na stronę Powiatu Poznańskiego – „Czujka czadu – konkurs”.

Coraz więcej podejmowanych interwencji w związku z załączeniem się czujki tlenku węgla w prywatnych mieszkaniach – większy procent uruchomienia się czujki spowodowany wyczerpaniem baterii w urządzeniu.

 • Działanie 2 – Podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków z zakresu prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych

                Mierniki działania

- liczba przeszkolonych strażaków PSP: 143 funkcjonariuszy PSP.

- liczba przeszkolonych strażaków OSP: 175 druhów 105 KSRG i 70 spoza KSRG.

Druhowie podnosili swoje kwalifikacje w sumie na 3 kursach podstawowych, 3 kursach ratownictwa technicznego, 1 kursie dla dowódców oraz 1 kursie naczelników.

b) Cel operacyjny 2 – Podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Działanie 1 – Edukacja społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i ochrony życia, zdrowia i mienia

Mierniki działania:

- liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych: 6

 • Działanie 2 – Współdziałanie w zakresie prewencji społecznej

Mierniki działania:

- liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych: 340

c) Cel operacyjny 3 - ochrona mieszkańców przed zagrożeniami zewnętrznymi

 • Działanie 1 – Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i kontrolnych.

Mierniki działania:

- ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych obiektach (w tym ilość wydanych decyzji administracyjnych, ilość stwierdzonych uchybień)

                * zakłady przemysłowe                               – 48 kontroli, 7 decyzji, 43 nieprawidłowości;

                * szpitale                                            – 2 kontrole, 1 decyzja, 2 uchybienia;

                * zamieszkania zbiorowego       – 8 kontroli, 1 decyzja, 30 uchybień;

                * szkoły                                                              – 17 kontroli, 1 decyzja, 26  uchybień;

 • Działanie 2 – wzmocnienie systemu ratowniczego na terenie powiatu poznańskiego

                Mierniki działania:

- ilość jednostek OSP włączonych do KSRG: 2

- sprzęt przekazany przez KM PSP w Poznaniu dla OSP:

 • pojazd SLRt z JRG-2 – OSP Plewiska;
 • pojazd GBA z JRG-8 – OSP Promnice;
 • przecinarka TS-350 Sthil – OSP Głuszyna;
 • pilarka Sthil 026 – OSP Pecna;

- zakupy sprzętu realizowane przez OSP, gminy, Starostwo Powiatowe

 • Zestaw hydrauliczny – 4
 • Uzupełnienie hydrauliki – 2
 • Aparaty ODO – 8
 • Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy – 3    
 • Wąż pożarniczy 52 – 14
 • Wąż pożarniczy 75 – 10
 • Wąż pożarniczy 42 – 4
 • Detektor prądu – 2
 • Linki ratownicze/asekuracyjne  – 6
 • Buty specjalne – 16
 • Szelki bezpieczeństwa – 2
 • Kombinezon do ochrony przed owadami błonkoskrzydłymi – 2
 • Zestaw PSP R1 – 1
 • Najaśnica bezprzewodowa Peli – 1
 • Ubrania specjalne – 14
 • Koło ratunkowe – 1
 • Zestaw ABC – 2
 • Kołowrót ratowniczy – 2
 • Pas ratowniczy węgorz – 2
 • Rzutka ratownicza – 1
 • Kamizelka asekuracyjna – 2
 • Kask ochronny – 5
 • Sanie lodowe z osprzętem – 2
 • Rękawice specjalne techniczne – 13
 • Latarki do hełmu peli – 18
 • Nóż ratowniczy – 4
 • Urządzenie do śledzenia psa Garmin – 1
 • Obroża Garmin T-5 z funkcją śledzenia psa – 1
 • Zewnętrzna antena VHF z podstawką Garmin Alpha – 1
 • Nasadka termowizyjna + osprzęt Therm – App Basic – 1
 • Radiostacja NX-200E3 – 1
 • Osłona ASS AIR BAG – 1
 • Kurtyna wodna – 4
 • Mostek przejazdowy – 4
 • Lanca gaśnicza MK 1000 – 1
 • Zawór liniowy – 1
 • Prądownica – 5
 • Parawan ochronny – 1
 • Nosze płachtowe – 1
 • Latarka kątowa – 1
 • Maszt oświetleniowy Peli – 1
 • Maska Fenzy Opti Pro – 4
 • Flary ostrzegawcze – 1
 • Butle tlenowe aluminiowe – 4
 • Zestaw uzupełniający do ratownictwa wysokościowego – 1
 • Pompa AFEC FS – 2
 • Hełm – 9
 • Podpory stabilizacyjne – 2
 • Skafander mokry piankowy – 1
 • Kamizelka ratowniczo – wypornościowa – 1
 • Ocieplacz do suchego skafandra – 1
 • Piła łańcuchowa elektryczna – 1
 • Radiostacje przenośne – 2
 • Czujnik bezruchu – 4
 • Butla kompozytowa – 1
 • Drabina – 4
 • Wytwornica pianowa – 1
 • Topór ciężki izolowany – 2
 • Agregat walizkowy – 1
 • Przełącznik 75/52 – 5
 • Wspornik WSP – PS – 1
 • Wspornik okrągły – 1
 • Podpora PR1200z – 1
 • Głowica łącząca 3 podpory – 1
 • Przedłużka do podpory – 1
 • Kurtyna dymowa – 1
 • Zestaw stabilizacyjny – 1
 • Rękawice pszczelarskie – 4
 • Bosak – 3
 • Kominiarka NOMEX – 20

3.       Starostwo Powiatowe w Poznaniu

a.       Cel operacyjny 1- Poprawa funkcjonowania i warunków pracy policji

·         Działanie 1- Wspieranie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj zakupionego sprzętu – 5 samochodów, koń z rzędem jeździeckim, sprzęt, materiały i wyposażenia na potrzeby KMP i komisariatów powiatu.

- wielkość wydatków przeznaczonych na pomoc w wyposażeniu policji – 220.000,00 zł

·         2- Wspieranie działań Policji w zakresie remontów lub budowy nowych komisariatów na terenie powiatu poznańskiego

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych – rozpoczęcie budowy nowego komisariatu w Dopiewie; prace remontowe w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie;

- wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane – 550.000,00 zł

·         Działanie 3 – Zwiększenie efektywności pracy funkcjonariuszy poprzez nagrody w konkursie „ Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.

Mierniki działania:

- ocena pracy dzielnicowych  zgłoszonych do konkursu „ Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” – dzielnicowi nagrodzeni w konkursie:

o   I miejsce -  sierż. sztab. Kacper Grześkowiak  - Komisariat Policji w Mosinie

o   II miejsce-  sierż. sztab. Michał Biskup - Komisariat Policji w Buku

o   III miejsce-  mł. asp. Tomasz Kasprzak - Komisariat Policji w  Kostrzynie

- liczba nagrodzonych policjantów  - 34 policjantów KMP w Poznaniu

b.      Cel operacyjny 2-Poprawa funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej

·         Działanie 1-Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj zakupionego sprzętu – sprzęt ochrony osobistej strażaka, węże tłoczne, pompy zatapiane, sprzęt do ratownictwa medycznego, współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego

- wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia – 282.310,00 zł

·         Działanie 2- Wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie remontów lub budowy nowych strażnic na terenie powiatu poznańskiego

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych inwestycji – kontynuacja modernizacji JRG nr 8 w Bolechowie, stanowisko do ćwiczeń z gazem propan-butan; remont dachu JRG nr 6

- wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych strażnic  – 467.690,00 zł.

·         Działanie 3 – Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj przeprowadzonych imprez i zawodów – 11 w tym imprezy sportowe, okolicznościowe i szkolenia

- wielkość wydatków przeznaczonych na współpracę z OSP – 23.464,00 zł

·         Działanie 4 – Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach posiadanych możliwości finansowych

Mierniki działania:

- liczba i rodzaj finansowego wsparcia OSP – przekazanie 26 pił spalinowych

- wielkość wydatków przeznaczonych dla OSP – 72.683,00 zł;

- liczba interwencji jednostek OSP – 3542 interwencje

·         Działanie 5 – Wspieranie rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Mierniki działania:

- ilość przeprowadzonych szkoleń w ośrodku – 8

- liczba przeszkolonych druhów ochotników – 154

·         Działanie 6 – Coroczne przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w konkursie „ Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”

Mierniki działania:

- ocena dokonań zgłoszonych do konkursu „ Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”:

- z KM PSP zgłoszono 2 strażaków a z OSP zgłoszono 9 ochotników zwycięzcami i nagrodzeni zostali:

§  I miejsce i tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaka z PSP mł. kpt. Łukasza SOKOŁOWSKIEGO – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 w Poznaniu;

§  I miejsce i tytuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” dla strażaka ochotnika Włodzimierza PAWŁOWSKIEGO – OSP Węglewo gm. Pobiedziska;

§  II miejsce dla strażaka ochotnika Zbigniewa PŁOTKOWIAKOWI – OSP Palędzie gm. Dopiewo;

§  III miejsce dla strażaka ochotnika Janusza HOŁYSZ – OSP Radzewice gm. Mosina.                                                

c.       Cel operacyjny – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych

·         Działanie 1 – Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Mierniki działania:

- liczba zgłoszeń telefonu alarmowego – 111 zgłoszeń

·         Działanie 2 – Doposażenie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego

Mierniki działania:

- stopień wyposażenia magazynu – zgodny z ewidencją środków trwałych i wyposażenia Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wielkość wydatków na doposażenia magazynu – 13.760,00 zł

Działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w ramach realizacji programu.

1. W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie, które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały materiały promocyjne powiatu poznańskiego.

2. Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod tytułem „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”, wraz z KMPSP w Poznaniu.

3. Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

4. Przekazanie odblasków pierwszoklasistom w ramach akcji „Widoczny pierwszoklasista” w dniach od 28 września  do 13 października br. członkowie Komisji, Policjanci, Strażacy oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odwiedzili 17 szkół w gminach Powiatu Poznańskiego. W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 2600 kamizelek odblaskowych dzieciom i ich  opiekunom.

5. Przekazano kamizelki odblaskowe dla seniorów Uniwersytetu III Wieku, do Domów Pomocy Społecznej, osobom starszym, które poruszają się po drogach i chcą być widoczne.

6. Przekazanie materiałów promujących Powiat Poznański Komisariatom Policji znajdującym się na terenie powiatu, klubom sportowym, przedszkolom, w których prowadzone były spotkania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

7. Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w pracach komisji konkursów: Strażak Roku Powiatu Poznańskiego i Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego.

8.  Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w III Pikniku Rodzinnym „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” zainicjowanym  przez Przewodniczącego PKBiP, Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego na terenie JRG nr 8 w Bolechowie.

9. Realizacja IV i V edycji konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Konkurs prowadzony wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

10. Bezpieczny kierowca zimą - 6 grudnia na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, przeprowadzony został Mikołajkowy konkurs pod nazwą „Bezpieczny kierowca zimą”. W ramach konkursu przygotowany został test sprawdzający wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się zimą, a klientom i pracownikom Starostwa, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi wręczono materiały promocyjne powiatu poznańskiego.

 

Specjalista: Dariusz Fleischer ZK


 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-23 11:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 09:58

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3275
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-09 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26