BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

     << powrót 

Sprawozdanie z działalności  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2015

W roku 2015 Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

I. Tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2015 roku to:

1.  Zaopiniowanie projektu budżetu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

2.  Sprawy dotyczące ruchu drogowego na terenie Powiatu Poznańskiego – Zespół do spraw  BRD.

     3.  Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2014 roku.

     4.  Przyjęcie planu prac Komisji na 2015 rok.

5.  Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji - „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim”. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, prognozowanie tych zagrożeń.

6. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji wyników programu „Bezpieczny rower” za 2014 rok.

7.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji wyników konkursu „Komisariat roku Powiatu Poznańskiego” za 2014 rok.

8.  Podpisanie regulaminu konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, edycja na 2015 rok.

9.  Roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej - „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego”.   Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia.

10. Omówienie projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” przez przewodniczącego zespołu.

11. Przygotowanie służb - Policji, Straży Pożarnej i Inspekcji do sezonu lato 2015 na terenie Powiatu Poznańskiego.

12. Przedstawienie informacji przez Policję dot. zatrzymanych praw jazd na terenie Powiatu Poznańskiego w związku z wejściem w życie z dniem 18 maja 2015 roku poprawki w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

13.  Podsumowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży: zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (eliminacje powiatowe) pod tytułem „ Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga ” i Komendę Miejską Policji w Poznaniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu pod tytułem„ Świadomy Rowerzysta”.

14.  Zmiany etatowe w KMP w Poznaniu przedstawił Komendant Miejski Policji w Poznaniu    insp. Roman Kuster.

15.  Spotkanie z Członkami Rady Powiatu w Poznaniu na którym zostanie przedstawiony projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego”

16.   Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Omówienie wyników konkursu Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego oraz podpisanie regulaminu konkursu.

17.  Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2015/2016.                     

18.   Zapoznanie Komisji z informacjami  Powiatowego Lekarza Weterynarii  w sprawie śniętych ryb w rzece Warta.

19. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2016 w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli  i  przeciwpożarowego.

 20.  Przyjęcie przez Komisję „ Planu pracy Komisji na rok 2016”.

21.  Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg w okresie zimowym (sezon 2015/2016) przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 

 1. Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.

1.  Powołanie do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w   Poznaniu oddelegowanych do prac Komisji.

2.  W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały upominki.

3. Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod tytułem „ Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga ” ; wraz z KMPSP w Poznaniu.

4.  Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

5.  Przekazanie odblasków pierwszoklasistom w ramach akcji „Widoczny pierwszoklasista” w dniach od 29 października  do 20 listopada br. członkowie Komisji, Policjanci, Strażacy oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego odwiedzili 17 szkół w gminach Powiatu Poznańskiego. W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 7500 kamizelek odblaskowych dzieciom i ich  opiekunom.

6.  Przekazanie materiałów promujących Powiat Poznański na Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Komisariatom Policji znajdującym się na terenie powiatu, a także przedszkolakom  i ich opiekunom.

7.  Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w przeprowadzeniu    konkursów Strażak Roku Powiatu Poznańskiego i Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego.

8.  Udział przedstawicieli  Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w  Pikniku Rodzinnym „ Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” zainicjowanym  przez Przewodniczącego Komisji Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego na terenie JRG nr 8 w Bolechowie.

9. Realizacja konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego konkurs prowadzony jest wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

III.  Zespoły problemowe

 1. Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

Wizje w terenie w 2015 roku dotyczące między innymi zmian miejsc przystanków autobusowych, przesunięcia przejść dla pieszych, wycinka drzew i krzewów zasłaniających widoczność kierującym i pieszym , sprawdzenie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego zwłaszcza w obrębie szkół i w czasie akcji „ZNICZ 2015”  w następujących gminach i miejscowościach Powiatu Poznańskiego.

KÓRNIK (Koninko, Radzewo, Szczytniki, Kamionki, Borówiec) ROKIETNICA, CZERWONAK (Kicin) MOSINA (Wiórek, Drużyna, Pecna) DOPIEWO ( Dopiewiec, Palędzie, Gołuski, Konarzewo) KLESZCZEWO ( Tanibórz) TARNOWO PODGÓRNE (Wysogotowo).

 Propozycje  Zespołu BRD na 2016 rok  i  lata kolejne:

Sukcesywne przeprowadzanie szczegółowych kontroli okresowych prawidłowości organizacji ruchu w Gminach na drogach publicznych gminnych i powiatowych – par. 12 ust.5 - Rozp. ws. szczegółowych warunków zarządzania ruchem  analiza i komentarz do projektów protokołów z kontroli.

Weryfikacja ograniczeń prędkości, szczególnie w obszarach zabudowanych (30km/h i 40km/h).

Wizje w terenie w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Omawianie i opiniowanie problematycznych projektów organizacji ruchu, w tym dla imprez organizowanych na terenie powiatu (możliwość zaproszenia organizatorów).

Ustalenie katalogu wspólnych kryteriów oraz wytycznych dla gmin (np. szerokość chodnika, ścieżki rowerowej, tabliczki pod znakowej, oznakowanie poziome).

Spotkania z zarządcami dróg - zarządzającymi ruchem dla dróg wyższej kategorii (GDDKiA, WZDW, Miejski Inżynier Ruchu).

Spotkania z zarządcami dróg gminnych - analiza możliwości naprawy zdiagnozowanych nieprawidłowości w organizacji ruchu.

Współpraca z PKP PLK ws. kategoryzacji przejazdów kolejowych na terenie powiatu.

Analiza statystyk KMP i wytypowanie miejsc niebezpiecznych, na których mogłyby funkcjonować stacjonarne urządzenia rejestrujące.

Utworzenie bazy miejsc objętych szczególną ochroną (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, inne punkty użyteczności publicznej)l.

Spotkania z organizacjami turystycznymi ws. oznakowania krajowych i międzynarodowych szlaków  rowerowych.

Spotkania robocze z policją i służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg zwłaszcza w okresie zimowym w poszczególnej gminie.

 1. Zespół ds. „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

Dnia 11 marca 2015 roku Starosta Poznański na podstawie regulaminu pkt 4.1 Powiatowej Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku powołał zespół ds. opracowania  „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

W skład którego weszli:

mł. insp. Roman Kuster - Komendant Miejski Policji w Poznaniu - przewodniczący zespołu

Paweł Kurosz - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu - zastępca przewodniczącego

nadkom. HubertHaegenbarth –Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu

podinsp. Łukasz Chilomer –Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu

asp. Piotr Gruszka - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KMP w Poznaniu

st. bryg.Witold Rewers – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

mł. bryg. Michał Szymaniak - Naczelnik Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego  KMPSP w Poznaniu

st. kpt. Tomasz Skorlinski - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy (+SKKM)  KMPSP w Poznaniu

W dniu 26 maja 2015 roku Przewodniczący zespołu ds. opracowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” przekazał Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opracowany projekt programu i wyniki prac.

Dnia 08 lipca 2015 roku projekt   „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. 

Dnia 04 listopad 2015 roku odbyło się spotkanie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Przewodniczącego zespołu opracowującego projekt programu z Radnymi Rady Powiatu w Poznaniu na którym  przedstawiono w/w program.           

Dnia 25 listopada 2015 Uchwałą Nr XII/142/V/2015  Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła   „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” .

IV. Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2015:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego.
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-02-23 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 11:08

drukuj całą stronę

Banery