BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego  w 2009 roku.

W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Członkowie Komisji zwiedzili także modernizowany budynek przyszłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach:

 1. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2008/2009) przez Zarząd Dróg Powiatowych i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 2. Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego (Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
 3. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2008.
 4. Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2009.
 5. Zapoznanie się przez Komisję z planem budżetu powiatu poznańskiego na rok 2009 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 6. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 7. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2008 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2008 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
 9. Przedstawienie informacji dotyczącej zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz funkcjonowanie Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 10. Ocena Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2008 r.
 11. Ocena  Powiatowej  Inspekcji  Weterynaryjnej  dotycząca  stanu  bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2008 r.
 12. Ocena Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu w 2008 r.
 13. Przedstawienie propozycji działań i przygotowań służb, inspekcji i straży do sezonu letniego (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).
 14. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Poznaniu planów rozbudowy budynku jednostki ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie.
 15. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu dotycząca zaawansowania prac remontowych w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga.
 16. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu Poznańskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy.
 17. Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2009/2010 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
 18. Przedstawienie przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się pojazdów budowlanych i ciężarowych po drogach Powiatu.
 19. Zapoznanie członków Komisji z informacją  na  temat uregulowań prawnych i funkcjonowania tzw. patroli płatnych Policji (Komenda Miejska Policji w Poznaniu).
 20. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2010 w zakresie wsparcia Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego).

Członkowie Komisji, zwiedzili także budynek przyszłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga. W trakcie zwiedzania Komendant Miejski Policji przedstawił zakres wykonanych już prac, a także tych które będą realizowane w roku 2010, równocześnie zwracając się do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o rozważenie wsparcia finansowego prac modernizacyjnych budynku.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne. W ramach tzw. „wolnych głosów i wniosków” Komisja omówiła poniższe problemy:

1.  Zastępca Przewodniczącego Komisji zwrócił uwagę na fakt niedoszacowania etatów policjantów w Powiecie Poznańskim, w związku z jego dynamicznym rozwojem. Wzrost liczby mieszkańców powiatu zmusza do podjęcia kroków, mających wspomóc Komendanta Miejskiego Policji w staraniach o przyznanie większej liczby etatów policjantów.

2.  Komendant Miejski PSP przedstawił wizję rozwoju i rozbudowy systemu łączności straży pożarnej w Powiecie Poznańskim. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat finansowania tego projektu przez Powiat Poznański oraz współfinansowanie przez gminy Powiatu. Tworzony system obejmujący zarówno jednostki PSP, jak i OSP umożliwi skuteczne nawiązanie łączności radiowej na terenie powiatu oraz wprowadzi rozwiązania techniczne wspomagające pracę strażaków i druhów, w tym nawigację GPS, podgląd wizyjny zdarzeń oraz integrację łączności radiowej i przewodowej. Komendant zwrócił się do samorządowców z Powiatu Poznańskiego o wsparcie finansowe budowy systemu. Komendant PSP przedłożył także sprawozdanie z realizowanych przez Państwową Straż Pożarną szkoleń druhów z OSP.

3. Wójt Gminy Suchy Las, przedstawił Komisji problem postępowania z bezpańskimi psami w sytuacji wstrzymania przyjęć przez schronisko w Swarzędzu.

4. Wójt Gminy Suchy Las, zwrócił się do Dyrektora ZDP o poprawę utrzymania chodników położonych przy drogach powiatowych poza terenami zabudowanymi w okresie zimowym (na przykładzie chodnika prowadzącego z Biedruska w kierunku mostu na Warcie).       

5. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich przedstawił zebranym informację o spotkaniu  Starosty Poznańskiego – Przewodniczący Komisji z Wójtami i Burmistrzami gmin poświęconemu sprawom szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W spotkaniu udział wzięli również Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych.

6. Komendant Miejski Policji w Poznaniu przedstawił członkom Komisji informację o stanie pojazdów policyjnych, programem ich wymiany oraz o średnim dziennym przebiegu pojazdów patrolowych.

7.  Członkowie Komisji poruszyli problem sprawności i ulokowania hydrantów na terenie powiatu, zwracając się jednocześnie do Komendanta Miejskiego KM PSP w Poznaniu o monitorowanie sytuacji w tym zakresie.

8. Starosta Poznański przedstawił członkom Komisji informację o akcji rozdawania wśród mieszkańców powiatu Kart ICE oraz wręczył Karty członkom Komisji.

W ramach cyklicznych spotkań, dnia 21 grudnia 2009 r., Starosta Poznański - Przewodniczący Komisji spotkał się z szefami i ich zastępcami powiatowych służb, inspekcji i straży (Komendanci Powiatowi Policji, Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Komendant Jednostki Straży Granicznej – Poznań Ławica) i dokonał podsumowania współpracy w roku 2009. Podczas spotkania szefowie służb, inspekcji i straży przedstawili Staroście informację dotyczącą ich pracy w tym roku, zaprezentowali propozycje współpracy w roku przyszłym. Z kolei Starosta poinformował o założeniach budżetu Powiatu uchwalonego przez Radę Powiatu, który zakłada znaczne wsparcie finansowe Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej w roku 2010.

Działania Komisji  podejmowane na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców powiatu): 

1.   Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupiono 5 tys. sztuk opasek odblaskowych – otrzymali je wszyscy pierwszoklasiści szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa  z udziałem członków komisji, policji i straży pożarnej odbyły się w każdej gminie.

2.   Organizacja powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga”, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, a także uświadomienie – jak postępować w momencie jego zaistnienia, pod jaki numer alarmowy i w jakich sytuacjach należy dzwonić do straży pożarnej oraz co przekazać w zgłoszeniu. 

3.   Organizacja powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „Zapobiegamy Pożarom”, ogłoszonego przez Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnej RP.

4.  Przygotowanie i dystrybucja 20 tys. kart ICE (IN CASE OF EMERGENCY) - skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku. Kartę ICE mogą otrzymać klienci wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Do akcji włączyli się również Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, którzy wręczają Karty kierowcom przy okazji rutynowych kontroli.

5. Współorganizacja 50 rocznicy powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

6.  Ze środków Komisji przekazano również dotację dla Gminy Swarzędz w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wykonania nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza. W ramach dofinansowania przeprowadzono remont i przebudowę Komisariatu Policji w Swarzędzu. System nadzoru wizyjnego, wspomagając organy i instytucje odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego przyczynić ma się do odczuwalnej poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na jego terenie.

 Działający przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Zespół  ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. 

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu    i podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy lub przebudowy dróg itp.:

 1. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze publicznej gminnej, ul. Poniatowskiego i ul. Chodkiewicza w Mosinie;
 2. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze publicznej gminnej, ul. Sobieskiego w Puszczykowie;
 3. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej 307, szczególnie w miejscowości Sierosław.

 Ponadto szereg spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnianych jest w projektach stałej organizacji ruchu przygotowywanych przez właściwych zarządców dróg i składanych Staroście Poznańskiemu w celu zatwierdzenia.  

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego: 

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokuratura Okręgowa w Poznaniu;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
 • Prezes NZOZ „Szpital w Puszczykowie”;
 • Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2010-02-24 08:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3622
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-26 13:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14