BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2012
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

12-20.01.
2012

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2011 r.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 2. Archiwum Państwowe
w Poznaniu
15.02.2012 Stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych;
prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
wielkość zasobu archiwalnego;
stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne
do archiwum zakładowego; poprawność środków ewidencyjnych;
prawidłowość udostępniania akt;
regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
stan lokalu archiwum i jego wyposażenie;
terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewoda Wielkopolski 15-21.02.
2012
Sprawowanie nadzoru i kontroli przez starostę w przypadku stwierdzenia wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji w latach 2009-2011. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 20.03.2012 Wydane postanowienia i pozwolenia na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków; pozwolenia dotyczące wycinki drzew na terenie zabytkowych parków lub cmentarzy;
decyzje nakazujące wydane w roku 2010 i 2011 oraz działania, jakie były ich wynikiem.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 17.04.2012 Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych" Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
19.04.2012 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 15.06.2012 Realizacja przedsięwzięcia pn:
"Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego"
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim 05.06-
20.07.2012
Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności;
zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności; organizacja i sposób pracy Zespołu;
kwalifikacje kadry
.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
09.08.2012-
19.09.2012
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Wojewoda Wielkopolski 20.09.2012 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku
obrony w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20.09.-21.09.
2012
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2012-02-20 10:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:23

drukuj całą stronę

Banery