BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2014

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Wojewoda Wielkopolski

17.02.2014 -
22.03.2014 rok

 

Zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2390P -
ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej
do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej" zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
04.03.2014 rok

Postępowania prowadzone w 2013 r. na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Poznaniu
14.04.2014 rok Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz wypełnianie obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247). Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
06.06.2014 rok

Pozwolenia i postanowienia wydane w 2013 r. pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych w 2013 r. kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewoda Wielkopolski 09-10.06.
2014 rok

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Wojewoda Wielkopolski 22.07.2014 rok

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 r.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 13.08.2014 rok

Projekt pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P  Poznań - Bolechowo - odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

8.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu

19.09.2014 rok

Wnioski oraz decyzje administracyjne wydane w 2013 r., dotyczące spraw związanych z czynnościami podejmowanymi w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów znajdujących się na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

9.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

19.09.2014 rok

Trwałość projektu: "Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej".

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

10.

Wojewoda Wielkopolski 01-06.10.
2014 rok

Realizacja przez Starostę zadań wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
11. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 04-05.11.
2014 rok
Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
12. Wojewoda Wielkopolski

 02-11.12.2014 rok 
(z wyłączeniem
03 i 08.12.2014 rok)

Realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
13. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 16.12.2014 rok Prowadzenie kontroli przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonych w 2014 r., działania jakie były wynikiem kontroli zaplanowanych na 2014 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. i 2013 r. dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów architektonicznych. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2014-05-05
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2014-05-05 11:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:21

drukuj całą stronę

Banery