BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2015

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 02.02.2015 Realizacja Projektu pn.: "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz",  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
2. Archiwum Państwowe
w Poznaniu
29.01.2015 Stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych; prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
wielkość zasobu archiwalnego;
stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;
poprawność środków ewidencyjnych;
prawidłowość udostępniania akt;
regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
stan lokalu archiwum i jego wyposażenie;
terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu

Wielkopolski
Wojewódzki
Konserwator Zabytków

27.02.2015

 

 

03.06.2015
 

 

09.09.2015

 

 

16.12.2015

Pozwolenia/decyzje i postanowienia wydane w 2014 r. pod kątem  uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych w 2014 r. kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Postępowania prowadzone w 2014 r. na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenie na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków, wydane w 2014 roku.

Prowadzenie kontroli przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonych w 2015 r., działania jakie były wynikiem kontroli zaplanowanych na 2015 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2014 r. dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewoda
Wielkopolski
30.03.2015-
 30.04.2015  
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
24.04.2015
Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Urząd Kontroli Skarbowej
w Poznaniu
24,26,29,30.06.2015,
03,07,08,09,13,15,20,
21,24.07.2015,
21,25.08.2015,
09,10,15,18,
24.09.2015,
09,13.10.2015

Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2012 roku
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
16.07.2015 Przedsięwzięcie pn.:
Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800m
², zlokalizowanym w Komornikach, gmina Kleszczewo
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Wojewoda
Wielkopolski
23.09-09.10.2015 Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziale 75045 (okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2013 roku do 23 września 2015 roku) oraz w rozdziałach 75011, 70005, 71014 i 85321 (okres objęty kontrolą od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku), a także przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Wojewoda
Wielkopolski
20.08.2015 Organizacja ruchu na ul. Paderewskiego w Luboniu Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
05.11.2015 Gospodarka finansowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w zakresie wybranych wydatków bieżących, w tym podróży służbowych w roku 2014 i 2015 na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
11. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 05.11.2015
Projekt pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
12. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
07 - 09.12.2015 Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca" Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2015-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-02-09 12:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:50

drukuj całą stronę

Banery