BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2017

     Lp.

Jednostka
kontrolująca
Termin kontroli  Zakres kontroli   Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu

17.03.2017

12.06.2017

28.08.2017

kontrola działań podejmowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dotycząca zabytkowych obiektów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego

kontrola Biura Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w zakresie wniosków oraz decyzji administracyjnych wydanych w 2016 roku dotyczących spraw związanych z czynnościami podejmowanymi w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów znajdujących się na terenach wpisanych do rejestru zabytków

kontrola pozwoleń/ decyzji i postanowień wydanych w 2016 r. pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych w 2016 r. kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie  19.06.2017
-30.06.2017

ocena działań podejmowanych przez Starostę Poznańskiego działającego jako organ administracji architektoniczno- budowlanej w obszarze wydawania pozwoleń na budowę w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz sprawowania kontroli nad pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11.09.2017 realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4.

Wojewoda Wielkopolski

05.10.2017-
06.10.2017 

kontrola wykonywania zadań obronnych Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Poznaniu 11.10.2017 finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej przez powiat i gminy
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Wojewoda Wielkopolski 18.10.2017 kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej Starostwo Powiatowe w Poznaniu
7. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
 11.12.2017-
31.03.2018
kontrola gospodarki finansowej Powiatu Poznańskiego za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz w miarę potrzeb inne lata
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Szef Obrony Cywilnej Kraju 14.12.2017 kontrola nt. Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do przeprowadzenia działań ratowniczych Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2017-05-31 12:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:42

drukuj całą stronę

Banery