BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2018

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

 1.

Archiwum Państwowe
w Poznaniu
29.01.2018-
02.02.2018

kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego
zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w jednostce

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

2.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 15.03.2018-
16.03.2018

kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", w ramach Poddziałania 8.3.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

23.03.2018

 08.06.2018

 


26.09.2018

kontrola Biura Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w zakresie:
- udzielania informacji publicznej w zakresie ochrony zabytków i działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
- uzgodnień dokonywanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w 2017 r., na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wydanych od roku 2017 do dnia kontroli Pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków

wydanych pozwoleń/decyzji i postanowień pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków jak i dokumentacji pochodzącej z badań archeologicznych

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewoda Wielkopolski 21.06.2018-
04.07.2018

realizacja zadań wynikających z przestrzegania art. 90a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych stanowiących dochód budżetu powiatu w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy zadań w zakresie:
- rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
-
Powiatowy Urząd Pracy

5. Wojewoda Wielkopolski 18.07.2018-
31.08.2018
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2018-01-29 13:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:41

drukuj całą stronę

Banery