BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2013

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

28.01.2013
 

Realizacja Projektu pn. "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego"
 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 

15.03.2013

 17.05.2013

 


 

21.08.2013

Wydane pozwolenia i postanowienia w 2012 r. pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych oraz przeprowadzonych kontroli przy zabytkach archeologicznych
w 2012 r.

Decyzje nakazujące wydane w 2011 r. i 2012 r. oraz działania jakie były ich wynikiem oraz sposób dalszego prowadzenia
i załatwiania spraw tj. decyzji i postanowień wydanych przez Miejskich Konserwatorów Zabytków w 2011 r. i 2012 r., unieważnionych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazanych do ponownego rozpatrzenia.

Wydane w 2012 r. pozwolenia  na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych, wpisanych do rejestru zabytków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych
w 2011r. i 2012r., dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych.

 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewoda Wielkopolski 14.02.2013-
04.03.2013
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
15.05.2013 Przedsięwzięcie pn. "Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego" Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
24.05.2013-
23.07.2013
Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla tych pojazdów Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Wojewoda Wielkopolski 26.08.2013-
16.09.2013
Organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych,dla których Starosta Poznański jest organem zarządzającym ruchem, w zakresie oznakowania dróg publicznych oraz spełnienia przez organ zarządzający ruchem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.  Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 21 - 25 10.2013 Prawidłowość wykorzystania przez Powiat Poznański środków budżetowych przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 02.12.2013- 14.03.2014-

Gospodarka finansowa Powiatu Poznańskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w zakresie:
I.Ustalenia ogólno-organizacyjne

II.Księgowość i sprawozdawczość
III.Budżet jednostki samorządu terytorialnego
IV.Mienie komunalne
V.Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-01-31 08:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:22

drukuj całą stronę

Banery