BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2006

Nr

W sprawie

Data

Status

1

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

05.01.2006

archiwalne

2

dokumentowania podróży służbowej, w której pracownik lub radny wykorzystuje samochód prywatny

05.01.2006

archiwalne

3

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

06.01.2006

archiwalne

4

Polityki Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

06.01.2006

archiwalne

5

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

12.01.2006

archiwalne

6

powołania komisji mającej na celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

11.01.2006

archiwalne

7

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006

09.01.2006

archiwalne

8

odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

19.01.2006

archiwalne

9

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

19.01.2006

archiwalne

10

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

25.01.2006

archiwalne

11

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

25.01.2006

archiwalne

12

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 17 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (III części)

25.01.2006

archiwalne

13

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

31.01.2006

archiwalne

14

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 17 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (III części)

20.02.2006

archiwalne

15

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 18 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

21.02.2006

archiwalne

16

powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji im. Antoniny Kaweckiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań na podstawie umowy z dnia 21 marca 2005r.

23.02.2006

archiwalne

17

powołanie komisji do protokolarnego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu

Załącznik nr 1

23.02.2006

archiwalne

18

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

27.02.2006

archiwalne

19

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na obsługę geodezyjną dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania

01.03.2006

archiwalne

20

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

03.03.2006

archiwalne

21

utworzenia kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

03.03.2006

archiwalne

22

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

06.03.2006

archiwalne

23

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

06.03.2006

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia Nr 118/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i utworzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

06.03.2006

archiwalne

25

zmiany Regulaminu Pracy

08.03.2006

archiwalne

26

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2006 roku

20.03.2006

archiwalne

27

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

22.03.2006

archiwalne

28

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 16 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (IV części)

24.03.2006

archiwalne

29

zmiany Zarządzenia Nr 27/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 22.03.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

27.03.2006

archiwalne

30

powołania komisji likwidacyjnej sprzętu teleinformatycznego wycofanego z użycia

04.04.2006

archiwalne

31

rejestru umów

03.04.2006

archiwalne

32

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

11.04.2006

archiwalne

33

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Nieruchomości w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

14.04.2006

archiwalne

34

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

14.04.2006

archiwalne

35

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referent w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

14.04.2006

archiwalne

36

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

20.04.2006

archiwalne

37

zmiany Zarządzenia Nr 20/06 Starosty Poznańskiego z dnia 3.03.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

19.04.2006

archiwalne

38

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 16 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (IV części)

20.04.2006

archiwalne

39

powołania zespołu powypadkowego

26.04.2006

archiwalne

40

organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,
w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

27.04.2006

archiwalne

41

zmiany Zarządzenia Nr 50/05 Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2005 roku

27.04.2006

archiwalne

42

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

02.05.2006

archiwalne

43

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tybie zapytania o cenę na sporządzenie 18 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (VI części)

28.04.2006

archiwalne

44

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor/inspektor w Zespole Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

18.05.2006

archiwalne

45

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Zarządu Powiatu Poznańskiego i ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

18.05.2006

archiwalne

46

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2006 roku

18.05.2006

archiwalne

47

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zarządzania personelem
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

19.05.2006

archiwalne

48

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na sporządzenie 18 oddzielnych operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składanie ofert częściowych (VI części)

22.05.2006

archiwalne

49

powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, dla których organem dotującym jest Powiat Poznański lub prowadzonych przez inny organ

24.05.2006

archiwalne

50

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 28/2002 z dnia 2 października 2002r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

24.05.2006

archiwalne

51

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 20 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (IV części)

24.05.2006

archiwalne

52

zmiany Regulaminu postępowania przy przeprowadzeniu kontroli przez komórkę kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 30/04 Starosty Poznańskiego z dnia 14 października 2004r.

07.06.2006

archiwalne

53

weryfikacji ustaleń audytu wewnętrznego w zakresie przeprowadzonego w 2005r. zadania audytowego pn. "Nadzór nad gospodarką finansową Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Lisówki"" określonego w uchwale nr 834/2005 zmienionego uchwałą nr 922/2005 w sprawie wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005

Uchwała Nr 922/2005

07.06.2006

archiwalne

54

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 20 oddzielnych operatów szacunkowych - oddzielnie dla każdej nieruchomości wskazanej
w specyfikacji - określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (IV części)

07.06.2006

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

12.06.2006

archiwalne

56

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

12.06.2006

archiwalne

57

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosrawności

12.06.2006

archiwalne

58

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 185 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (II części)

12.06.2006

archiwalne

59

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty

12.06.2006

archiwalne

60

powołania zespołu w celu przygotowania
i przeprowadzenia wyborów samorządowych

w Powiecie Poznańskim w roku 2006

13.06.2006

archiwalne

61

uchylenia Zarządzeń Starosty w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

13.06.2006

archiwalne

62

określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego

13.06.2006

archiwalne

63

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

23.06.2006

archiwalne

64

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

23.06.2006

archiwalne

65

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na obsługę geodezyjną dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania

27.06.2006

archiwalne

66

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1609/06
z dnia 12 czerwca 2006r.

27.06.2006

archiwalne

67

zakresu zadań Wicestarosty i Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego

28.06.2006

archiwalne

68

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu

05.07.2006

archiwalne

69

wskazania komórek organizacyjnych starostwa, w których prowadzone są rejestry rady powiatu i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji rady powiatu, interpelacji i wniosków radnych

03.07.2006

archiwalne

70

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 185 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (II części)

06.07.2006

archiwalne

71

korzystania z Intranetu

10.07.2006

archiwalne

72

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

10.07.2006

archiwalne

73

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu

12.07.2006

archiwalne

74

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kadr i Płac
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

14.07.2006

archiwalne

75

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pełnomocnika Starosty Poznańskiego ds. ISO w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

14.07.2006

archiwalne

76

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Kancelaria Ogólna i stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej w Referacie Kancelaria Ogólna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

14.07.2006

archiwalne

77

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 5 stanowisk młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

14.07.2006

archiwalne

78

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik nr 2

14.07.2006

archiwalne

79

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału ds. Tworzenia
i Realizacji Projektów w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

18.07.2006

archiwalne

80

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska podinspektor/inspektor
w Wydziale Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

18.07.2006

archiwalne

81

Wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (SEOD)

17.07.2006

archiwalne

82

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko informatyka w Wydziale ds. Informatyki w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

20.07.2006

archiwalne

83

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania dla każdej z nieruchomości, z możliwością składania ofert częściowych (II części)

18.07.2006

archiwalne

84

unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę na usługę geodezyjną dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania

19.07.2006

archiwalne

85

odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

19.07.2006

archiwalne

86

powołania Zespołu ds. opracowania lokalnej procedury konsultacji społecznych

21.07.2006

archiwalne

87

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 roku

21.07.2006

archiwalne

88

zasad wydawnia broszury budżetowej powiatu poznańskiego

31.07.2006

archiwalne

89

organizacji wewnętrznej Wydziału Kontroli

03.08.2006

archiwalne

90

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli

03.08.2006

archiwalne

91

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

04.08.2006

archiwalne

92

Zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 75/06 z dnia 14.07.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pełnomocnika Starosty Poznańskiego ds. ISO w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

04.08.2006

archiwalne

93

zmiany Zarządzenia Starosty Powiatowego Nr 76/06 z dnia 14.07.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Kancelaria Ogólna i stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej  w Referacie Kancelaria Ogólna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

04.08.2006

archiwalne

94

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji

04.08.2006

archiwalne

95

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. dróg w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej

07.08.2006

archiwalne

96

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

08.08.2006

archiwalne

97

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 74/2006 z dnia 14.07.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kadr i Płac w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

08.08.2006

archiwalne

98

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 82/2006 z dnia 20.07.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale ds.Informatyki w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

10.08.2006

archiwalne

99

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia pyblicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania dla każdej z nieruchomości,
z możliwością składania ofert częściowych (II części)

14.08.2006

archiwalne

100

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

16.08.2006

archiwalne

101

ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu

18.08.2006

archiwalne

102

ustalenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dokonywanego przez pracowników i społeczność lokalną oraz wzoru ankiety, jako narzędzia badawczego

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

23.08.2006

archiwalne

103

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

23.08.2006

archiwalne

104

zatwierdzenia regulaminu przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, na lata 2006-2008

23.08.2006

archiwalne

105

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa-doradcy zawodowego, Członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

28.08.2006

archiwalne

106

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska referenta/podinspektora lub inspektora w Wydziale Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

28.08.2006

archiwalne

107

protokolarnego przekazania Firmie UTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie w celu złomowania tablic rejestracyjnych w związku ze zmianą przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów określające nowy wzór tablic rejestracyjnych

25.08.2006

archiwalne

108

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 14 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (III części)

28.08.2006

archiwalne

109

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Kancelaria Ogólna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

31.08.2006

archiwalne

110

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Audyt Wewnętrzny

31.08.2006

archiwalne

111

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29.08.2006

archiwalne

112

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. decyzji administracyjnych
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

04.09.2006

archiwalne

113

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

05.09.2006

archiwalne

114

wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

05.09.2006

obowiązujące

115

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 roku

01.09.2006

archiwalne

116

powołania zespołu powypadkowego

07.09.2006

archiwalne

117

organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady

11.09.2006

archiwalne

118

powołania właścicieli procesów

11.09.2006

archiwalne

119

wdrożenia systemu zarządzania jakością

11.09.2006

archiwalne

120

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 28/2002 z dnia 2 października 2002r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

13.09.2006

archiwalne

121

powołania Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej

Załączniki-Regulamin

13.09.2006

archiwalne

122

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza internisty-członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

18.09.2006

archiwalne

123

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

18.09.2006

archiwalne

124

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznik Konsumentów

18.09.2006

archiwalne

125

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu

22.09.2006

archiwalne

126

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu

22.09.2006

archiwalne

127

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

22.09.2006

archiwalne

128

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 3 stanowiska młodszego referenta w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji
i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

22.09.2006

archiwalne

129

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu

20.09.2006

archiwalne

130

wprowadzenia procedury oceny skuteczności szkoleń

22.09.2006

archiwalne

131

uchylenia Zarządzenia Nr 11/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 7.02.2005r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu

27.09.2006

archiwalne

132

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Poznaniu

27.09.2006

archiwalne

133

uchylenia Zarządzenia Nr 57/2005 Starosty Poznańskiego dnia 27.04.2005r. w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu

27.09.2006

archiwalne

134

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Poznaniu

27.09.2006

archiwalne

135

odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

28.09.2006

archiwalne

136

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

28.09.2006

archiwalne

137

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

28.09.2006

archiwalne

138

zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 14 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (III części)

28.09.2006

archiwalne

139

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

28.09.2006

archiwalne

140

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.10.2006

archiwalne

141

przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

02.10.2006

archiwalne

142

uchylenia Zarządzenia Nr 1/01 Starosty Poznańskiego z dnia 9 stycznia 2001r., Zarządzenia Nr 6/01 Starosty Poznańskiego z dnia 12 marca 2001r. i Zarządzenia Nr 10/01 Starosty Poznańskiego z dnia 17 kwietnia 2001 roku

02.10.2006

archiwalne

143

procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.10.2006

archiwalne

144

utworzenia i procedur aktualizacji bazy danych rekomendowanych firm szkoleniowych

02.10.2006

archiwalne

145

procedur organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.10.2006

archiwalne

146

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 110/06 z dnia 31.08.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektor Wydziału Audyt Wewnętrzny

02.10.2006

archiwalne

147

powołania komisji likwidacyjnej

02.10.2006

archiwalne

148

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 48/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

02.10.2006

archiwalne

149

zmiany Zarządzenia Nr 95/06 Starosty Poznańskiego z dnia 07.08.2006r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. dróg w Wydziale ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej

03.10.2006

archiwalne

150

wprowadzenia dokumentu określającego zadania Wydziału Nieruchomości i procedury ich realizacji oraz procedury kontroli wewnętrznej

Procedury

03.10.2006

archiwalne

151

Polityka Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

03.10.2006

archiwalne

152

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej

03.10.2006

archiwalne

153

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale
ds. Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

03.10.2006

archiwalne

154

zmiany Zarządzenia Nr 86/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 21.07.2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania lokalnej procedury konsultacji społecznych

03.10.2006

archiwalne

155

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

04.10.2006

archiwalne

156

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

04.10.2006

archiwalne

157

uchylenia Zarządzenia Nr 16/2002 Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

04.10.2006

archiwalne

158

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Biuro Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik

04.10.2006

archiwalne

159

wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej

06.10.2006

archiwalne

160

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

06.10.2006

archiwalne

161

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

06.10.2006

archiwalne

162

organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

06.10.2006

archiwalne

163

organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu

06.10.2006

archiwalne

164

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 124/2006 z dnia 18 września 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

06.10.2006

archiwalne

165

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 123/2006 z dnia 18 września 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

06.10.2006

archiwalne

166

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Tworzenia
i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

06.10.2006

archiwalne

167

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Radców Prawnych

11.10.2006

archiwalne

168

uchylenia zarządzenia Nr 37/04 z dnia 2.11.2004r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

11.10.2006

archiwalne

169

powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

11.10.2006

obowiązujące

170

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego

11.10.2006

archiwalne

171

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu

11.10.2006

archiwalne

172

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego w sprawie powołania komitetu organizacyjnego zawodów drużyn ratownictwa ogólnego formacji obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego

11.10.2006

archiwalne

173

zmiany Zarządzenia Nr 50/05 Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załącznik

11.10.2006

archiwalne

174

zmiany Zarządzenia Nr 40/06 Starosty Poznańskiego
z dnia 27.04.2006r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Załącznik

11.10.2006

archiwalne

175

zmiany Zarządzenia Nr 80/05 Starosty Poznańskiego z dnia 18.07.2005 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Załącznik

11.10.2006

archiwalne

176

utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11.10.2006

archiwalne

177

określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Regulamin organizacji i pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

11.10.2006

archiwalne

178

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 126/2006
z dnia 22.09.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr i Płac

13.10.2006

archiwalne

179

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2006 roku

12.10.2006

archiwalne

180

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

16.10.2006

archiwalne

181

uchylenia Zarządzenia Nr 26/2002 z dnia 21.10.2002r.
w sprawie zatwierdzenia instrukcji i planu ewakuacji osób i mienia Starostwa Powiatowego w Poznaniu w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu

16.10.2006

archiwalne

182

ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

16.10.2006

archiwalne

183

procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Kadr
i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu

17.10.2006

archiwalne

184

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji
i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

17.10.2006

archiwalne

185

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załączniki

17.10.2006

archiwalne

186

zmiany Zarządzenia Nr 155/2006 Starosty Poznańskiego
z dnia 04.10.2006r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

18.10.2006

archiwalne

187

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów

19.10.2006

archiwalne

188

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk kart do głosowania
w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego

19.10.2006

archiwalne

189

zatwierdzenia Regulaminu Obsługi Prawnej

19.10.2006

archiwalne

190

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu

24.10.2006

archiwalne

191

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

Załącznik (część 1)

Załącznik (część 2)

24.10.2006

archiwalne

192

zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

25.10.2006

archiwalne

193

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym

30.10.2006

archiwalne

194

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

27.10.2006

archiwalne

195

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 53 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, z możliwością składania ofert częściowych (XII części)

30.10.2006

archiwalne

196

organizacji systemu wykrywania i alarmowania
w powiecie poznańskim i utworzenia Powiatowego
Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

31.10.2006

archiwalne

197

zmiany Zarządzenia Nr 26/2003 Starosty Poznańskiego z dnia 26 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Instrukcja archiwalna

Załączniki

02.11.2006

archiwalne

198

udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164. poz. 1163 z późn. zm.)

03.11.2006

archiwalne

199

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wydawania pozwoleń w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

15.11.2006

archiwalne

200

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uszestników warsztatu terapii zajęciowej

13.11.2006

archiwalne

201

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 53 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości,
z możliwością składania ofert częściowych (XII części)

16.11.2006

archiwalne

202

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

20.11.2006

archiwalne

203

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

30.11.2006

archiwalne

204

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

30.11.2006

archiwalne

205

zmiany Zarządzenia Nr 5/2003 Starosty Poznańskiego
z dnia 11.02.2003r. w sprawie trybu wyboru
i funkcjonowania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

29.11.2006

archiwalne

206

wyboru reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

29.11.2006

archiwalne

207

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w roku 2006

01.12.2006

archiwalne

208

zakresu zadań Wicestarosty i pozostałych Członków Zarządu Powiatu Poznańskiego

07.12.2006

archiwalne

209

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2006r.

30.11.2006

archiwalne

210

zmieniające: Zarządzenie Nr 182/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 16.10.2006r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

12.12.2006

archiwalne

211

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 29.12.2006r.

13.12.2006

archiwalne

212

zmiany Zarządzenia Nr 5/2003 Starosty Poznańskiego
z dnia 11.02.2003r. w sprawie trybu wyboru
i funkcjonowania reprezentanta załogi
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

12.12.2006

archiwalne

213

zmiany podziału środków Funduszu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2006r.

18.12.2006

archiwalne

214

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

28.12.2006

archiwalne

215

Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (SEOD) FINN 8 SQL w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

28.12.2006

archiwalne

216

zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu

28.12.2006

archiwalne

217

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29.12.2006

archiwalne

218

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2007

Załączniki

29.12.2006

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-07-29 15:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 13:51

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7879
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-15 09:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14