BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2015

Nr

W sprawie

Data

Status

1

zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (807.45kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2015 (48.58kB)

12.01.2015

archiwalne

2

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy (1.31MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 2/2015 (70.1kB)

13.01.2015

archiwalne

3

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (501.49kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2015 (49.05kB)

16.01.2015

archiwalne

4

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (663.66kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2015 (66.18kB)

23.01.2015

archiwalne

5

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.83kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2015 (60.37kB)

23.01.2015

archiwalne

6

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (662.04kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/2015 (58.74kB)

23.01.2015

archiwalne

7

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2015 (755.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2015 (51.94kB)

26.01.2015

archiwalne

8

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (953.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 8/2015 (48.28kB)

02.02.2015

archiwalne

9

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 2153/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (1.6MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2015 (65.93kB)

03.02.2015

archiwalne

10

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2015 r. (1.37MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2015 (78.86kB)

03.02.2015

archiwalne

11

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka nr 110, obręb Rogalinek, gm. Mosina, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Przeźmierowie (870.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 11/2015 (53.75kB)

5.02.2015

archiwalne

12

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krerowo, działka numer 44 na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Inea S.A. (834.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2015 (64.66kB)

5.02.2015

archiwalne

13

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Plewiskach, działka nr 1150, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.98MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2015 (90.19kB)

5.02.2015

archiwalne

14

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2015-2017 (10.93kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2015 (331.68kB)

09.02.2015

archiwalne

15

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2015 (744.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2015 (56.5kB)

09.02.2015

archiwalne

16

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, prawa własności nieruchomości położonej w Konarzewie, oznaczonej jako działka nr 401/7 (1.02MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2015 (45.44kB)

12.02.2015

archiwalne

17

wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem (1.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2015 (49.42kB)

13.02.2015

archiwalne

18

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (4.35MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 18/2015 (77.58kB)

13.02.2015

archiwalne

19

udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych (444.78kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2015 (67.17kB)

20.02.2015

archiwalne

20

zmiany Zarządzenia Nr 60/2011 z dnia 01.07.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Poznański (807.69kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2015 (43.45kB)

24.02.2015

obowiązujące

 

21

wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych (1.91MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2015 (43.63kB)

26.02.2015

obowiązujące

22

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (714.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 22/2015 (49.28kB)

26.02.2015

archiwalne

23

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (717.46kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2015 (4895kB)

26.02.2015

archiwalne

24

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (790.53kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 24/2015 (57.81kB)

26.02.2015

archiwalne

25

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (794.57kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2015 (68.03kB)

26.02.2015

archiwalne

26

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (791.22kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 26/2015 (57.77kB)

26.02.2015

archiwalne

27

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (4.99MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 27/2015 (75.7kB)

09.03.2015

archiwalne

28

ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu (7.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2015 (116.72kB)

17.03.2015

archiwalne

zmiana
zarządzeniem
166/2015

zmiana
zarządzeniem
102/2016

29

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" realizowanego w latach 2014 - 2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.84MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządenia Nr 29/2015 (60.82kB)

18.03.2015

archiwalne

30

powołania Komisji Przetargowej (859.13kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2015 (75.65kB)
 

19.03.2015

archiwalne

31

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (959.62kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2015 (87.47kB)

20.03.2015

archiwalne

32

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (966.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2015 (65.83kB)

20.03.2015

archiwalne

33

aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8  (357.95kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2015 (58.67kB)

24.03.2015

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 73/2020

34

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (977.45kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2015 (63.96kB)

27.03.2015

archiwalne

35

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (972.13kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2015 (63.77kB)

27.03.2015

archiwalne

36

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 234/3, obręb Szczytniki, gmina Kórnik (960.66kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2015 (71.68kB)

31.03.2015

archiwalne

37

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (3.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2015 (71.38kB)

31.03.2015

archiwalne

38

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa działka gruntu nr 198, obręb Siekierki Wielkie na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA z siedzibą w Wysogotowie (1001.8kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2015 (66.67kB)

7.04.2015

archiwalne

39

udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (806.66kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2015 (55.46kB)

09.04.2015

archiwalne

40

powołania Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (827.43kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2015 (66.56kB)

9.04.2015

archiwalne

41

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.82MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2015 (81.62kB)

15.04.2015

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.78MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2015 (68.12kB)

15.04.2015

archiwalne

43

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działki nr 230, obręb Owińska i nr 356/2, obręb Bolechowo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie (988.48kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2015 (69.13kB)

16.04.2015

archiwalne

44

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (902.95kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 44/2015 (56.08kB)

16.04.2015

archiwalne

45

określenia organizacji, trybu pracy i siedziby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego (894.34kB)

wersja dla czytnika ekranu  do Zarządzenia Nr 45/2015 (55.76kB)

22.04.2015

archiwalne

46

powołania oraz określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego (1.4MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2015 (63.17kB)

22.04.2015

archiwalne

47

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.73MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2015 (72.58kB)

23.04.2015

archiwalne

48

powołania Komisji Przetargowej (885.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2015 (60.38kB)

24.04.2015

archiwalne

49

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa (1.76MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 49/2015 (70.35kB)

28.04.2015

archiwalne

50

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przebędowie, obręb Trojanowo, działka nr 90/20, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.64MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2015 (92.04kB)

28.04.2015

archiwalne

51

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 2b i 2c, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (1.97MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2015 (84kB)

28.04.2015

archiwalne

52

udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu (779.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2015 (54.31kB)

29.04.2015

archiwalne

53

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" realizowanego w latach 2014 - 2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ((1.97MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2015 (82.51kB)

29.04.2015

archiwalne

54

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie (1001.47kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2015 (62.99kB)

29.04.2015

archiwalne

55

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dopiewie w rejonie ul. Ogrodowej (768.1kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2015 (68.56kB)

05.05.2015

archiwalne

56

powołania Komisji Przetargowej (833.19kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2015 (72.3kB)

11.05.2015

archiwalne

57

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (5.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2015 (63.34kB)

11.05.2015

archiwalne

58

powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (1.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2015 (63.53kB)

12.05.2015

obowiązujące

59

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (716.91kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2015 (56kB)

14.05.2015

archiwalne

60

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (720.16kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2015 (66.47kB)

14.05.2015

archiwalne

61

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (715.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2015 (70.1kB)

14.05.2015

archiwalne

62

dokonania darowizny, na rzecz Miasta Puszczykowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (1020.75kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2015 (71.47kB)

18.05.2015

archiwalne

63

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (707.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2015 (55.74kB)

20.05.2015

archiwalne

64

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (708.98kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2015 (60.42kB)

20.05.2015

archiwalne

65

ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (1.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2015 (69.32kB)

21.05.2015

archiwalne

66

powołania Komisji Przetargowej (747.79kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2015 (69.31kB)

01.06.2015

archiwalne

67

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (891.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 67/2015 (60.72kB)

01.06.2015

archiwalne

68

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 75, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik (957.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2015 (71.23kB)

01.06.2015

archiwalne

69

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.28MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2015 (65.13kB)

02.06.2015

archiwalne

70

udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (775.97kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 70/2015 (70.08kB) 

02.06.2015

archiwalne

71

udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (797.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2015 (67.64kB)

02.06.2015

archiwalne

72

zmiany Zarządzenia Nr 67/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej (732.52kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2015 (56.04kB)

08.06.2015

archiwalne

73

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (3.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2015 (88.35kB)

15.06.2015

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (4.81MB)

- wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2015 (70.04kB) (załącznik nr 1 (49.34kB), załącznik nr 2 (59.62kB), struktura (56.99kB))

16.06.2015

archiwalne

75

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (4.98MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2015 (75.1kB)

19.06.2015

archiwalne

76

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (690.87kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2015 (52.74kB)

Załącznik - Regulamin (4.81MB)
Załącznik A - Plan zamówień (447.77kB)
Załącznik B - Wniosek (2.57MB)
Załącznik C - Regulamin pracy komisji (696.6kB)
Załącznik D - Protokół (591.18kB)

Załącznik E - Ocena celowości wydatku (492.92kB)
Załącznik F - Zapytanie ofertowe (595.62kB)
Załącznik G - Wzór umowy (646.86kB)

26.06.2015

archiwalne

77

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.61MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 77/2015 (159.51kB)

26.06.2015

archiwalne

78

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.55MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2015 (83.31kB)

26.06.2015

archiwalne

79

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (4.49MB)

26.06.2015

archiwalne

80

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa (1.4MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 80/2015 (66.2KB)

30.06.2015

archiwalne

81

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3A/7 (1.45MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 81/2015 (83.21kB)

30.06.2015

archiwalne

82

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (13.37MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 82/2015 (80.72kB)

30.06.2015

archiwalne

83

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trzecim kwartale 2015 roku (924.04kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 83/2015 (54.47kB)

30.06.2015

archiwalne

84

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie (893.3kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2015 (69.88kB)

01.07.2015

archiwalne

85

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (3.13MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 85/2015 (64.31kB)

01.07.2015

archiwalne

86

powołania Komisji Przetargowej (784.75kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2015 (65.96kB)

09.07.2015

archiwalne

87

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (892.62kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2015 (71.65kB)

09.07.2015

archiwalne

88

powołania Komisji Przetargowej (768.04kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 88/2015 (70.11kB)

09.07.2015

archiwalne

89

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej (16.13MB)

09.07.2015

archiwalne

90

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 199, obręb Murowana Goślina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie (867.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 90/2015 (66.69kB)

27.07.2015

archiwalne

91

1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych.2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej. (13.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 91/2015 (59.62kB)

28.07.2015

archiwalne

92

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (5.14MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 92/2015 (147.69kB)

29.07.2015

archiwalne

93

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (749.61kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 93/2015 (54.3kB)

31.07.2015

archiwalne

94

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3A/6 (1.68MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 94/2015 (83.39kB)

04.08.2015

archiwalne

95

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 27/2 (1.66MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 95/2015 (74.72kB)

04.08.2015

archiwalne

96

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Nierpuszewo, gm. Buk (1.69MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 96/2015 (101.75kB)

04.08.2015

archiwalne

97

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.52MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2015 (84.56kB)

04.08.2015

archiwalne

zmiana
zarządzeniem
124/2015

98

przeprowadzenia w 2015 roku kontroli okresowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański (1.18MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2015 (58.90kB)

05.08.2015

archiwalne

99

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Luboniu oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach (900.56kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 99/2015 (69.93kB)

07.08.2015

archiwalne

100

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Rokietnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 152/12 położonej w Kiekrzu, gmina Rokietnica (896.78kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 100/2015 (69.57kB)

19.08.2015

archiwalne

101

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 149, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo (56.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 101/2015 (942.57kB)

19.08.2015

archiwalne

102

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działki nr 23/2 i nr 57/1, obręb Koninko, gm. Kórnik, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Orange Polska S.A.(1.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 102/2015 (65.62kB)

24.08.2015

archiwalne

103

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 132, obręb Więckowice, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowe S.A. z siedzibą w Wysogotowie (996.9kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 103/2015 (64.89kB)

24.08.2015

archiwalne

104

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 57/1, obręb Koninko, gm. Kórnik, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. (945.51kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 104/2015 (64.27kB)

24.08.2015

archiwalne

105

wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (3.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 105/2015 (65.37kB)

24.08.2015

obowiązujące

zmiana
zarządzeniem
78/2017

106

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (670.59kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 106/2015 (36.37kB)

25.08.2015

archiwalne

107

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.65MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 107/2015 (74.38kB)

25.08.2015

archiwalne

108

podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (2.34MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 108/2015 (94.54kB)

01.09.2015

archiwalne

109

planów ochrony (695.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 109/2015 (48.71kB)

01.09.2015

obowiązujące

110

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.94MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 110/2015 (52.64kB)

schemat do Zarządzenia Nr 110/2015 (37.5kB)

04.09.2015

archiwalne

111

powołania komisji, która dokona oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął (1.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 111/2015 (61.31kB)

04.09.2015

archiwalne

112

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 112/2015 (74.56kB)

04.09.2015

archiwalne

113

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (807.43kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 113/2015 (59.02kB)

10.09.2015

obowiązujące

114

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 30/2, obręb Boduszewo, gm. Murowana Goślina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie (1000.36kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 114/2015 (67.76kB)

11.09.2015

archiwalne

115

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działek: nr 81, obręb Dąbrówka, nr 144 obręb Dąbrówka i nr 284/1, obręb Więckowice, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z siedzibą w Wysogotowie (1.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 115/2015 (71.2kB)

11.09.2015

archiwalne

116

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 264, obręb Bolechowo-Osiedle, gm. Czerwonak na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. (1.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 116/2015 (71.45kB)

11.09.2015

archiwalne

117

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (5.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 117/2015 (71.8kB)

17.09.2015

archiwalne

118

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 09.10.2015r. realizowanego w ramach współpracy z partnerskim Powiatem Tatrzańskiem (776.9kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 118/2015 (50.85kB)

17.09.2015

archiwalne

119

powołania zespołu powypadkowego (620.94kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 119/2015 (49.35kB)

24.09.2015

archiwalne

120

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie, przy ul. Cienistej 13/3 (2.11MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 120/2015 (91.57kB)

29.09.2015

archiwalne

121

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych (1.16MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 121/2015 (63.48kB)

29.09.2015

archiwalne

122

powołania Komisji Przetargowej (870.37kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 122/2015 (74.5kB)

29.09.2015

obowiązujące

123

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (662.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 123/2015 (47.62kB)

08.10.2015

archiwalne

124

sprostowanie omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 97/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (735.46kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 124/2015 (69.03kB)

09.10.2015

archiwalne

125

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 125/2015 (76.43kB)

09.10.2015

archiwalne

126

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.16MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 126/2015 (68.44kB)

21.10.2015

archiwalne

127

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 25/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych i procedur kontroli wewnętrznej (704.4kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 127/2015 (51.58kB)

22.10.2015

archiwalne

128

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 493, obręb Bolechówko, gmina Czerwonak (975.81kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 128/2015 (63.61kB)

22.10.2015

archiwalne

129

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2015 roku (607.78kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 129/2015 (53.54kB)

29.10.2015

archiwalne

130

Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.35MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 130/2015 (67.5kB)

29.10.2015

obowiązujące

131

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych systemu jakości (1.91MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 131/2015 (72.44kB)

30.10.2015

archiwalne

132

wdrożenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym (1.35MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 132/2015 (74.28kB)

30.10.2015

archiwalne

133

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy, Administratora Bezpieczeństwa Systemów (1.06MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 133/2015 (61.96kB)

30.10.2015

archiwalne

134

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (4.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 134/2015 (66.25MB)

30.10.2015

archiwalne

135

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (3.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 135/2015 (141.47kB)

16.11.2015

archiwalne

136

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (3.11MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 136/2015 (120kB)

18.11.2015

archiwalne

137

powołania Komisji Przetargowej (750.16kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 137/2015 (64.12kB)

18.11.2015

obowiązujące

138

powołania Komisji Przetargowej (782.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 138/2015 (65.44kB)

18.11.2015

obowiązujące

139

powołania Komisji Przetargowej (788.99kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 139/2015 (64.36kB)

26.11.2015

archiwalne

140

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 233/3, obręb Zamysłowo, gmina Stęszew (808.27kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 140/2015 (64.55kB)

27.11.2015

archiwalne

141

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej (1.73MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 141/2015 (84.16kB)

27.11.2015

archiwalne

142

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2015 r. (648.2kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 142/2015 (34.46kB)

27.11.2015

archiwalne

143

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (4.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 143/2015 (94.77kB)

 

27.11.2015

archiwalne

144

powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (771.76kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 144/2015 (53.34kB)

07.12.2015

archiwalne

145

powołania zespołów do spraw przygotowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (1.48MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 145/2015 (64.37kB)

07.12.2015

obowiązujące

146

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu (919.49kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 146/2015 (67.94kB)

08.12.2015

obowiązujące

147

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.46kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 147/2015 (50.63kB)

08.12.2015

archiwalne

148

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.77kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 148/2015 (46.33kB)

08.12.2015

archiwalne

149

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (660.79kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 149/2015 (46.43kB)

08.12.2015

archiwalne

150

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (661.99kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 150/2015 (45.86kB)

08.12.2015

archiwalne

151

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (669.98kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 151/2015 (47.27kB)

08.12.2015

archiwalne

152

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (660.38kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 152/2015 (49.4kB)

08.12.2015

archiwalne

153

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (660.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 153/2015 (45.97kB)

08.12.2015

archiwalne

154

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (660.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 154/2015 (48.76kB)

08.12.2015

archiwalne

155

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (661.77kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 155/2015 (45.77kB)

08.12.2015

archiwalne

156

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (661.26kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 156/2015 (45.99kB)

08.12.2015

archiwalne

157

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (660.24kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 157/2015 (47.85kB)

08.12.2015

archiwalne

158

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (658.83kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 158/2015 (57.64kB)

08.12.2015

archiwalne

159

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (658.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 159/2015 (46.97kB)

08.12.2015

archiwalne

160

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (663.33kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 160/2015 (57.55kB)

08.12.2015

archiwalne

161

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 96, obręb Radzewo, gmina Kórnik (903.21kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 161/2015 (65.38kB)

09.12.2015

archiwalne

162

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.49MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 162/2015 (59.01kB)

10.12.2015

archiwalne

163

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2015 roku (701.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 163/2015 (52.67kB)

14.12.2015

archiwalne

164

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.45MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 164/2015 (111.38kB)

16.12.2015

archiwalne

165

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego palnu kont (1.79MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 165/2015 (78.8kB)

18.12.2015

archiwalne

166

zmiany Regulaminu Pracy (1.38MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 166/2015 (49.24kB)

18.12.2015

archiwalne

167

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 79/6 i 110, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina (842.68kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 167/2015 (45.8kB)

21.12.2015

archiwalne

168

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (5.14MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 168/2015 (105.32kB)

22.12.2015

archiwalne

169

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (2.49MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 169/2015 (66.37kB)

29.12.2015

archiwalne

170

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (670.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 170/2015 (46.46kB)

29.12.2015

archiwalne

171

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (668kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 171/2015 (58.16kB)

29.12.2015

archiwalne

172

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 172/2015 (58.21kB)

29.12.2015

archiwalne

173

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 173/2015 (59.98kB)

29.12.2015

archiwalne

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-01-12 15:07
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 15:03

drukuj całą stronę

Banery