BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2014

Nr

W sprawie

Data

Status

1

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej (465.7kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 1/2014 (7.7MB)

02.01.2014

archiwalne

2

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przebędowie (1.78MB)

07.01.2014

archiwalne

3

sprzedaży pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (798.35kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014 (368.14kB)

10.01.2014

archiwalne

4

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka  nr 234/3, obręb Szczytniki, gmina Kórnik (911.43kB)

10.01.2014

archiwalne

5

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (788.54kB)

20.01.2014

archiwalne

6

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia3. Powołania komisji przetargowej (350.82kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 6/2014 (12.07MB)

22.01.2014

archiwalne

7

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2014 (814.81kB)

24.01.2014

archiwalne

8

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.34MB)

28.01.2014

archiwalne

9

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 86/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.07MB)

31.01.2014

archiwalne

10

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2014 (744.44kB)

03.02.2014

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.06MB)

07.02.2014

archiwalne

12

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem (922.4kB)

12.02.2014

archiwalne

13

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (5.43MB)

18.02.2014

archiwalne

14

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o zmianę siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewcu ul. Szkolna 13 działającego przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"(850.18kB)

21.02.2014

archiwalne

15

zmiany Zarządzenia Nr 143/2012 w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (1.2MB)

21.02.2014

archiwalne

16

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Komornikach przy ul. Matowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (2.18MB)

27.02.2014

archiwalne

17

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 234/3, obręb Szczytniki, gmina Kórnik (1.07MB)

04.03.2014

archiwalne

18

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/3, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.3MB)

25.03.2014

archiwalne

19

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3a/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.28MB)

25.03.2014

archiwalne

20

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28 (1.29MB)

25.03.2014

archiwalne

21

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2014 r. (1.3MB)

25.03.2014

archiwalne

22

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt: "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" realizowanego w latach 2014-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (767.73kB)

27.03.2014

archiwalne

23

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.83MB)

27.03.2014

archiwalne

24

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli (1.94MB)

27.03.2014

archiwalne

25

organizacji wewnętrznej Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz procedur kontroli wewnętrznej (981.41kB)

27.03.2014

archiwalne

26

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (666.07kB)

27.03.2014

archiwalne

27

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.67MB)

27.03.2014

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (983.33kB)

27.03.2014

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.34MB)

27.03.2014

archiwalne

30

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (1016kB)

27.03.2014

obowiązujące

31

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.33MB)

31.03.2014

archiwalne

32

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w drugim kwartale 2014 r. (619.71kB)

31.03.2014

archiwalne

33

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.92MB)

31.03.2014

archiwalne

34

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej (17.29MB)

1.04.2014

archiwalne

35

aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 (333.81kB)

15.04.2014

obowiązujące

36

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (323.36kB)

Załącznik - Regulamin (1.78MB)
Załącznik A - Plan zamówień (186.61kB)
Załącznik B - Wniosek (989.3kB)
Załącznik C - Regulamin pracy komisji (314.82kB)
Załącznik D - Protokół (261.7kB)

Załącznik E - Ocena celowości wydatku (213.84kB)
Załącznik F - Zapytanie ofertowe (241.05kB)
Załącznik G - Wzór umowy (285.83kB)

16.04.2014

archiwalne

37

udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu (439.13kB)

25.04.2014

archiwalne

38

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o zmianę siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie ul. Łąkowa 7 działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej (1.01MB)

12.05.2014

archiwalne

39

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.58MB)

13.05.2014

archiwalne

40

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.7MB)

13.05.2014

archiwalne

41

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.74MB)

13.05.2014

archiwalne

42

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (696.21kB)

19.05.2014

archiwalne

43

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (685.61kB)

19.05.2014

archiwalne

44

zmieniające: Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (740.64kB)

21.05.2014

archiwalne

45

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (400.8kB)

23.05.2014

archiwalne

46

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (398.44kB)

23.05.2014

archiwalne

47

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej (1005.7kB)

23.05.2014

archiwalne

48

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Wojnowie, działka nr 568, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (783.68kB)

27.05.2014

archiwalne

49

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (773.71kB)

27.05.2014

archiwalne

50

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Luboniu przy ul. Lipowej (783.65kB)

27.05.2014

archiwalne

51

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (435.9kB)

28.05.2014

archiwalne

52

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.64MB)

29.05.2014

archiwalne

53

zmiany Zarządzenia Nr 23/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.38MB)

29.05.2014

archiwalne

54

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1.3MB)

2.06.2014

archiwalne

55

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej (5.24MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 55/2014 (5.31MB)

06.06.2014

archiwalne

56

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 8 obręb Lusówko (976.44MB)

06.06.2014

archiwalne

57

powołania zespołu powypadkowego (645.57kB)

17.06.2014

archiwalne

58

upoważnienia członków Zespołu projektowego do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" (804.41kB)

18.06.2014

obowiązujące

59

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych (815.06kB)

18.06.2014

archiwalne

60

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1000.91kB)

23.06.2014

archiwalne

61

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 49, obręb Stęszewko, gmina Pobiedziska (958.2kB)

23.06.2014

archiwalne

62

powołania Komisji Przetargowej (857.58kB)

23.06.2014

archiwalne

63

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.21MB)

25.06.2014

archiwalne

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.4MB)

27.06.2014

archiwalne

65

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.47MB)

30.06.2014

archiwalne

66

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1020.6kB)

03.07.2014

archiwalne

67

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działki nr 2 obręb Runowo oraz działki nr 6 obręb Kleszczewo na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Inea S.A. (1014.42kB)

03.07.2014

archiwalne

68

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/5, obręb Pecna, gmina Mosina (10001.51kB)

03.07.2014

archiwalne

69

szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (3.58MB)

03.07.2014

obowiązujące

70

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1.02MB)

08.07.2014

archiwalne

71

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (1.55MB)

08.07.2014

archiwalne

72

powołania zespołu powypadkowego (629.04kB)

09.07.2014

archiwalne

73

powołania zespołu powypadkowego (623.69kB)

15.07.2014

archiwalne

74

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 89 obręb Stęszewko, gm. Pobiedziska (872.83kB)

17.07.2014

archiwalne

75

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.41MB)

25.07.2014

archiwalne

76

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (385.95kB)

05.08.2014

archiwalne

77

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sadach, przy ul. Kobylnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.2MB)

07.08.2014

archiwalne

78

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w Swadzimiu, gm. Tarnowo Podgórne (1.69MB)

07.08.2014

archiwalne

79

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Strykowie, przy ul. Polnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.25MB)

07.08.2014

archiwalne

80

zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (718.42kB)

12.08.2014

archiwalne

 

81

wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (3.05MB)

12.08.2014

obowiązujące

82

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.67MB)

14.08.2014

archiwalne

83

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.95MB)

18.08.2014

archiwalne

84

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o zmianę siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie ul. Łąkowa 7 działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej (1.01MB)

18.08.2014

archiwalne

85

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.1MB)

21.08.2014

archiwalne

86

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (3.72MB)

29.08.2014

archiwalne

87

powołania Komisji Przetargowej (885.7kB)

02.09.2014

archiwalne

88

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1.06MB)

08.09.2014

archiwalne

89

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3a/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.46MB)

08.09.2014

archiwalne

90

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3a/3, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.47MB)

08.09.2014

archiwalne

91

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 167/1, obręb Białężyn, gmina Murowana Goślina (1.06MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 91/2014 (66.29kB)

15.09.2014

archiwalne

92

powołania zespołu w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w Powiecie Poznańskim w roku 2014 (832.12kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 92/2014 (47.32kB)

15.09.2014

archiwalne

93

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (5.29MB)

17.09.2014

archiwalne

94

organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (4.45MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 94/2014 (96.25kB)

18.09.2014

archiwalne

95

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.8MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 95/2014 (63.26kB)

18.09.2014

archiwalne

96

powołania zespołu powypadkowego (668.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 96/2014 (48.27kB)

22.09.2014

archiwalne

97

zmiany zarządzenia Nr 86/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie systemu ocen pracowniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (719.29kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2014 (49.27kB)

26.09.2014

obowiązujące

98

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 49, obręb Stęszewko, gmina Pobiedziska (982.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2014 (64.95kB)

29.09.2014

archiwalne

99

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.4MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 99/2014 (56.44kB)

29.09.2014

archiwalne

100

powołania Komisji Przetargowej (876.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 100/2014 (56.5kB)

08.10.2014

archiwalne

101

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (720.19kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 101/2014 (56.59kB)

09.10.2014

archiwalne

102

utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (2.73MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 102/2014 (73.43kB)

10.10.2014

archiwalne

103

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3A/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 103/2014 (85.18kB)

13.10.2014

archiwalne

104

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014r.2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (414.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 104/2014 (50.43kB)

Załączniki  do Zarządzenia Nr 104/2014 (6.35MB)

Załączniki - wersja dla czytnika ekranu (82.67kB)

14.10.2014

archiwalne

105

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 105/2014 (160.55kB)

15.10.2014

archiwalne

106

powołania Komisji Przetargowej (836.85kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 106/2014 (71.26kB)

15.10.2014

archiwalne

107

powołania komisji, która dokona oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął (1.58MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 107/2014 (62.53kB)

17.10.2014

archiwalne

108

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (753.94kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 108/2014 (56.47kB)

20.10.2014

archiwalne

109

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (4.81MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 109/2014 (60.02kB)

20.10.2014

archiwalne

110

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 110/2014 (65.61kB)

22.10.2014

archiwalne

111

powołania Komisji Przetargowej (914.59kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 111/2014 (67.44kB)

22.10.2014

archiwalne

112

zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i przy ul. Słowackiego 8 (2.53MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 112/2014 (97.06kB)

22.10.2014

obowiązujące

113

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (747.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 113/2014 (56.56kB)

23.10.2014

archiwalne

114

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014 r. (747.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 114/2014 (63.56kB)

24.10.2014

archiwalne

115

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014 r. (412.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 115/2014 (62.73kB)

24.10.2014

archiwalne

116

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014 r. (862.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 116/2014 (52.97kB)

27.10.2014

archiwalne

117

1. Przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonywanie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.000029.2014, z dnia 02.07.2014 r., na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych.2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (6.61MB)

wersja lda czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 117/2014 (174.59kB)

29.10.2014

archiwalne

118

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (4.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 118/2014 (58kB)

31.10.2014

archiwalne

119

powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (2.47MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 119/2014 (94.45kB)

03.11.2014

archiwalne

120

zmiany Zarządzenia nr 115/2013 z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych systemu jakości (754.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 120/2014 (51.94kB)

04.11.2014

archiwalne

121

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu (920.94kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 121/2014 (69kB)

04.11.2014

archiwalne

122

powołania Zespołu dokonujacego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie (1013.94kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 122/2014 (67.93kB)

04.11.2014

archiwalne

123

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wykonywanie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy ZP.272.000029.2014, z dnia 02.07.2014r., na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych (956.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 123/2014 (51.54kB)

07.11.2014

archiwalne

124

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (735.51kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 124/2014 (56.54kB)

17.11.2014

archiwalne

125

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (737.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 125/2014 (41.11kB)

17.11.2014

archiwalne

126

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (738.27kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 126/2014 (43.61kB)

17.11.2014

archiwalne

127

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (716.73kB

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 127/2014 (56.87kB)

17.11.2014

archiwalne

128

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (727.21kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 128/2014 (57kB)

17.11.2014

archiwalne

129

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (749.1kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 129/2014 (59.24kB)

19.11.2014

archiwalne

130

zmiany składu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" realizowanego w latach 2014 - 2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.65MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 130/2014 (71.69kB)

19.11.2014

archiwalne

131

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (872.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 131/2014 (62.73kB)

26.11.2014

archiwalne

132

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2014 r. (639.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 132/2014 (43.42kB)

28.11.2014

archiwalne

133

trybu wyboru i działania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.45MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 133/2014 (54.64kB)

03.12.2014

archiwalne

134

terminów zgłaszania kandydatów na reprezentanta załogi, przeprowadzenia głosowania i ogłoszenia wyników oraz składu komisji skrutacyjnej (686.26)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 134/2014 (39.67Kb)

03.12.2014

archiwalne

135

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie numerem ewidencyjnym 593, obręb Wronczyn (847.04kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 135/2014 (64.7kB)

03.12.2014

archiwalne

136

obciążenia służebnościami drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 286, obręb Konarskie, gmina Kórnik (986.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 136/2014 (65.7kB)

03.12.2014

archiwalne

137

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bociniec, obręb Polska Wieś, działka nr 103/3 gm. Pobiedziska, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. (953.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 137/2014 (71.06kB)

03.12.2014

archiwalne

138

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (5.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 138/2014 (60.9kB)

03.12.2014

archiwalne

139

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2014 r. (644.8kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 139/2014 (47.84kB)

04.12.2014

archiwalne

140

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów obrotowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego przyjętą na podstawie art. 130a ust 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. z 2012 poz.1137), zgromadzonych w magazynach obcych na dzień 29.12.2014 r. (662.2kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 140/2014 (38.75kB)

04.12.2014

archiwalne

141

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (995.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 141/2014 (54.48kB)

04.12.2014

archiwalne

142

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (982.02kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 142/2014 (54.34kB)

04.12.2014

archiwalne

143

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych, ograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Swadzimiu (772.5kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 143/2014 (64.61kB)

08.12.2014

obowiązujące

144

listy społecznych opiekunów zabytków oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków (1.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 144/2014 (30.75kB)

08.12.2014

obowiązujące

zmiana Zarządzeniem
Nr 24/2016

145

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.96MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 145/2014 (67.14kB)

09.12.2014

archiwalne

146

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku (2.95MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 146/2014 (62.83kB)

10.12.2014

archiwalne

147

podania do publicznej wiadomości wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3A/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (1.66MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 147/2014 (83.88kB)

22.12.2014

archiwalne

148

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (980.74kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 148/2014 (64.39kB)

22.12.2014

archiwalne

149

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Czerwonak, prawa własności nieruchomości położonej w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej (1010.46kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 149/2014 (68.11kB)

22.12.2014

archiwalne

150

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (908.71kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 150/2014 (58.22kB)

Załącznik Nr 1 (623.53kB)

Załącznik Nr 1 - wersja dla czytnika ekranu (632.53kB)

Załącznik Nr 2 (279.83kB)

Załącznik Nr 2 - wersja dla czytnika ekranu (95.72kB)

Załącznik Nr 3 (940.78kB)

Załącznik Nr 3 - wersja dla czytnika ekranu (198.9kB)

22.12.2014

archiwalne

zmiana zarządzeniem 96/2016

zmiana zarządzeniem 3/2017

151

ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.77MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 151/2014 (1.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 151/2014 (48.7kB)

31.12.2014

archiwalne

152

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.15MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 152/2014 (63.8kB)

31.12.2014

archiwalne

153

ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.31MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 153/2014 (81.68kB)

31.12.2014

obowiązujące

154

wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (755.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 154/2014 (49.21kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 154/2014  (1.9MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 154/2014 - wersja dla czytnika ekranu (57.12kB)

31.12.2014

archiwalne

155

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2015 roku (2.93MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 155/2014 (100kB)

31.12.2014

archiwalne

156

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działki nr 208/3 i nr 148/2 obręb Dębienko na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. (1.1MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 156/2014 (55.9kB)

31.12.2014

archiwalne

  • data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2013-01-15 08:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 07:45

drukuj całą stronę

Banery