BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2011

Nr

W sprawie

Data

Status

1

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (244.14kB)

04.01.2011

archiwalne

2

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (246.63kB)

05.01.2011

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.4MB)

05.01.2011

archiwalne

4

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik (1.19MB)

20.01.2011

archiwalne

5

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.13MB)

20.01.2011

archiwalne

6

1. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Kostrzyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb: 0001 - Brzeźno, ark. mapy 1, działki nr 92/1 i 92/2 o łącznej pow. 0,3900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00017689/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
2. Powołania Komisji Przetargowej (1.61MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011 - Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego (1.31MB)

21.01.2011

archiwalne

7

zmiany Zarządzenia Nr 31/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2008 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (50.16kB)

24.01.2011

archiwalne

8

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo, gmina Murowana Goślina (1.29MB)

28.01.2011

archiwalne

9

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 234/3, obręb Szczytniki, gmina Kórnik (1.45MB)

28.01.2011

archiwalne

10

powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (277.35kB)

03.02.2011

archiwalne

11

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3 i 3a (1.55MB)

07.02.2011

archiwalne

12

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela 26 (1.21MB)

07.02.2011

archiwalne

13

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych, z możliwością składania ofert częściowych - 2 Części. 
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej (353.83MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 13/2011 (9.11MB)

16.02.2011

archiwalne

14

przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu (657kB)

17.02.2011

archiwalne

15

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.42MB)

21.02.2011

archiwalne

16

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (877.71kB)

21.02.2011

archiwalne

 

17

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2011 (484.24kB)

21.02.2011

archiwalne

18

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo zamówień publicznych (564.73kB)

22.02.2011

archiwalne

19

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2011 (531.33kB)

22.02.2011

archiwalne

20

przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański (380.47kB)

21.02.2011

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej (1.48MB)

24.02.2011

archiwalne

22

uchylenia zarządzeń (666.97kB)

24.02.2011

archiwalne

23

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (1.42MB)

01.03.2011

archiwalne

24

ustalenia miesięcznej stawki na usługi telekomunikacyjne w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu (363.73kB)

02.03.2011

archiwalne

25

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (363.34kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2011 (5.96MB)

03.03.2011

archiwalne

26

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (551.16kB)

14.03.2011

archiwalne

27

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia(498.2kB)

17.03.2011

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej(2.22MB)

Załączniki(2.29MB)

17.03.2011

archiwalne

29

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych, z możliwością składania ofert częściowych - 2 Części (1.13MB)

18.03.2011

archiwalne

30

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów(775.6kB)

28.03.2011

archiwalne

31

przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków(697.99kB)

30.03.2011

archiwalne

32

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku(1.71MB)

07.04.2011

archiwalne

33

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(422.7kB)

18.04.2011

archiwalne

34

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(404.5kB)

18.04.2011

archiwalne

35

ponownego zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów(661.13kB)

19.04.2011

archiwalne

36

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 86/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont(835.63kB)

05.05.2011

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.49MB)

12.05.2011

archiwalne

38

powołania Komisji Przetargowej(775.47kB)

16.05.2011

archiwalne

39

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych:
1. Puszczykowo, ul. Poznańska 62, działka nr 2167
2. Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, gmina Mosina, działka nr 359/2(1.54MB)

17.05.2011

archiwalne

40

1. ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 2153, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, stanowiących własność Skarbu Państwa.(1.95MB)

17.05.2011

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.07MB)

19.05.2011

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.56MB)

19.05.2011

archiwalne

43

zmiany Zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (408.49kB)

19.05.2011

archiwalne

44

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 21, obręb Szczytniki, gmina Kórnik (1.56MB)

27.05.2011

archiwalne

45

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (219.36kB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2011 - Regulamin (4.7MB)
Załącznik A do Zarządzenia Nr 45/2011 (604.42kB)
Załącznik B do Zarządzenia Nr 45/2011 - wniosek (1.7MB)
Załącznik C
do Zarządzenia Nr 45/2011 - Regulamin pracy komisji (443.23kB)
Załącznik D do Zarządzenia Nr 45/2011 (212.83kB)

Załącznik E do Zarządzenia Nr 45/2011 - protokół (358.42kB)
Załącznik F do Zarządzenia Nr 45/2011
- ocena celowości (269.3kB)
Załącznik G do Zarządzenia Nr 45/2011 (328.39kB)

Załącznik H do Zarządzenia Nr 45/2011 - wzór umowy na dostawę (447.75kB)
Załącznik I do Zarządzenia Nr 45/2011 - wzór umowy na usługę (445.84kB)

31.05.2011

archiwalne

46

zmiany Zarządzenia Nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (457.36kB)

01.06.2011

archiwalne

47

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (553.02kB)

01.06.2011

archiwalne

48

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (1.51MB)

13.06.2011

archiwalne

49

ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (968.75kB)

14.06.2011

archiwalne

50

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.31MB)

15.06.2011

archiwalne

51

podania do publicznej wiadomości informacyjnego wykazu o zniesieniu współużytkowania wieczystego zabudowanej połączonymi ze sobą budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi działki gruntu położonej w Luboniu, przy ul. Nad Strumykiem 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym 99, stanowiącej własność Miasta Luboń, poprzez przyznanie prawa do całej nieruchomości jednemu ze współużytkowników wieczystych (1.45MB)

16.06.2011

archiwalne

52

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009r.  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania (481.48kB)

17.06.2011

archiwalne

53

zmiany Regulaminu Pracy (258kB)

17.06.2011

archiwalne

54

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (1.64MB)

20.06.2011

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (2.91MB)

22.06.2011

archiwalne

56

utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (2.04MB)

22.06.2011

archiwalne
 

57

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Gnieźnieńskiej 31 (1.32MB)

22.06.2011

archiwalne

58

zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół  powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (599.17kB)

30.06.2011

archiwalne

59

określenia zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.63MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 50/2011 (1.78MB)

01.07.2011

obowiązujące

60

ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Poznański (1.78MB)

01.07.2011

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 20/2015

61

organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.55MB)

01.07.2011

archiwalne

62

ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.43MB)

04.07.2011

archiwalne

63

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Luboniu, przy ul. Wojska Polskiego (1.51MB)

05.07.2011

archiwalne

64

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (938.08kB)

06.07.2011

archiwalne

65

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu Informatycznego i Administratora Zarządzającego Oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.02MB)

06.07.2011

archiwalne

66

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (627.5kB)

07.07.2011

archiwalne

67

ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (2.2MB)

8.07.2011

archiwalne

68

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 31.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.44MB)

12.07.2011

archiwalne

69

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionych najemców z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (1.06MB)

załącznik do Zarządzenia Nr 69/2011 (1.23MB)

13.07.2011

archiwalne

70

uchylenia zarządzenia dotyczącego powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego" (317.19kB)

14.07.2011

archiwalne

71

zmiany § 2 i 3 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej (506.56kB)

20.07.2011

archiwalne

72

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.31MB)

21.07.2011

archiwalne

73

powołania Komisji Przetargowej (623.94kB)

27.07.2011

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.31MB)

05.08.2011

archiwalne

75

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (392.3kB)

22.08.2011

archiwalne

76

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (397.91kB)

22.08.2011

archiwalne

77

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (599.02kB)

26.08.2011

archiwalne

78

powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej (462.55kB)

08.09.2011

archiwalne

79

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (1.65MB)

9.09.2011

archiwalne

80

wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego (984.64kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2011 - Karta Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.49MB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2011 - Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego (1.29MB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2011 - Księga Procedur Audytu Wewnętrznego (8.86MB)

09.09.2011

archiwalne

81

organizacji i procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (563.94kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2011 (3.5MB)

09.09.2011

archiwalne

82

powołania Komisji Przetargowej (633.91kB)

09.09.2011

archiwalne

83

powołania Komisji Przetargowej (667.27kB)

09.09.2011

archiwalne

84

powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (504.01kB)

15.09.2011

archiwalne

85

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (356.54kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 85/2011 (940.65kB)

23.09.2011

archiwalne

86

powołania zespołu dla realizacji projektu pn. "Świadoma Przedsiębiorczość", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (881.31kB)

03.10.2011

archiwalne

87

1. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej. (541.03kB)

11.10.2011

archiwalne

88

powołania zespołu dla potrzeb promocji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański (719.18kB)

11.10.2011

archiwalne

89

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie (564.45kB)

14.10.2011

archiwalne

90

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (721.11kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2011 (1MB)

25.10.2011

archiwalne

91

wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (421.29kB)

26.10.2011

obowiązujące

92

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Owińskach przy ul. Poprzecznej 2 i 4 (1.36MB)

27.10.2011

archiwalne

93

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych (1.48MB)

27.10.2011

archiwalne

94

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzązgowie (680.06kB)

07.11.2011

archiwalne

95

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie (697.36kB)

08.11.2011

archiwalne

96

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont (1.11MB)

14.11.2011

archiwalne

97

udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (579.24kB)

14.11.2011

archiwalne

98

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (568.26kB)

14.11.2011

archiwalne

99

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie przy ul. Ks. Posadzego 8 (1.13MB)

15.11.2011

archiwalne

100

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność  Skarbu Państwa, położone w Puszczykowie przy ul. Posadzego 6 (1.61MB)

15.11.2011

archiwalne

101

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu
do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu
do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej (386.67kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 101/2011 (6.22MB)

21.11.2011

archiwalne

102

zmiany Zarządzenia Nr 86/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 3 października w sprawie: powołania  zespołu dla realizacji projektu pn. "Świadoma Przedsiębiorczość", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.06MB)

24.11.2011

archiwalne

103

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (2.93MB)

30.11.2011

archiwalne

104

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (555.27kB)

02.12.2011

archiwalne

105

uchylenia zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia planu ochrony Starostwa Powiatowego w Poznaniu (300.75kB)

02.12.2011

archiwalne

106

powołania Komisji Przetargowej (709.2kB)

05.12.2011

archiwalne

107

powołania Komisji Przetargowej (694.18kB)

05.12.2011

archiwalne

108

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2011 r. (479.07kB)

05.12.2011

archiwalne

109

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.7MB)

14.12.2011

archiwalne

110

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku (629.19kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2011 (1007.37kB)

16.12.2011

archiwalne

111

zmiana zarządzenia nr 41/10 Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (442.24kB)

20.12.2011

archiwalne

112

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.32MB)

20.12.2011

archiwalne

113

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej (656.55kB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2011 (204.16kB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2011 (14MB)

22.12.2011

archiwalne

114

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.55MB)

22.12.2012

archiwalne

115

podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Buku, przy ul. Mury 21, pozostałym współwłaścicielom, stanowiącym zniesienie współwłasności (1.78MB)

23.12.2011

archiwalne

116

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.31MB)

28.12.2011

archiwalne

117

systemu FINN  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (842.17kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2011 (1.74MB)

29.12.2011

archiwalne

 

118

1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3A.
2.Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3 Powołania komisji przetargowej (723.43kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 118/2011 (3.83MB)

30.12.2011

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-08-10 09:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 07:47

drukuj całą stronę

Banery