BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2019

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (1.69MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2019 (687.65kB)

02.01.2019

archiwalne

2

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/6, obręb Pecna, gmina Mosina (438.53kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 2/2019 (42.8kB)

04.01.2019

archiwalne

3

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.81MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2019 (70.23kB)

załącznik do Zarządzenia Nr 3/2019 (125.2kB)

11.01.2019

archiwalne

4

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku (424.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2019 (65.46kB)

15.01.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
80/2019

zmiana
Zarządzeniem
4/2022

5

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim (3.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2019 (553.74kB)

15.01.2019

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (2.26MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/2019 (101.4kB)

załącznik do Zarządzenia Nr 6/2019 - schemat organizacyjny (38.78kB)

15.01.2019

archiwalne

7

ustanowienia osoby zarządzającej sprawozdawczością elektroniczną (346.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2019 (46.84kB)

23.01.2019

obowiązujące

Zmiana Zarządzeniem Nr 98/2021

8

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 230, obręb Owińska, gmina Czerwonak na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (439.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 8/2019 (52.25kB)

23.01.2019

archiwalne

9

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140 obręb Dachowa, gm. Kórnik na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. (466.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2019 (61.26kB)

31.01.2019

archiwalne

10

ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 (1.12MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2019 (69.21kB)

31.01.2019

obowiązujące

11

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy (564.69kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 11/2019 (59.99kB)

01.02.2019

obowiązujące

Zmiana Zarządzeniem Nr 42/2019

Zmiana Zarządzeniem Nr 48/2020

Zmiana Zarządzeniem Nr 76/2021

12

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 333/2 obręb Kicin, gmina Czerwonak (429.02kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2019 (51.71kB)

01.02.2019

archiwalne

13

zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (232.56kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2019 (53.21kB)

12.02.2019

obowiązujące

14

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia3. Powołania komisji przetargowej (5.64MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2019 (229.56kB)

12.02.2019

archiwalne

15

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2019 r. (613.08kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2019 (644.69kB)

15.02.2019

archiwalne

16

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2019 (297.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2019 (418.03kB)

15.02.2019

archiwalne

17

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2019 (359.93kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2019 (584.44kB)

15.02.2019

archiwalne

18

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa części zabudowanej nieruchomości, położonej w Owińskach, gm. Czerwonak (1.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 18/2019 (646.35kB)

21.02.2019

archiwalne

19

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach przy ul. Matowej, działka nr 418/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (870.89kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2019 (524.31kB)

21.02.2019

obowiązujące

20

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, działka nr 140, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (721.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2019 (67kB)

21.02.2019

archiwalne

21

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 191/54 położonej w Owińskach, gmina Czerwonak (366.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2019 (53.41kB)

21.02.2019

archiwalne

22

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (413.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 22/2019 (50.68kB)

04.03.2019

obowiązujące

23

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 46, 66, 75 i 4, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik (466.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2019 (49.2kB)

07.03.2019

archiwalne

24

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.73MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 24/2019 (1010.13kB)

08.03.2019

archiwalne

25

organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej (612.22kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2019 (57.5kB)

25.03.2019

obowiązujące

26

przedłużenia naboru do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (455.87kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 26/2019 (481.43kB)

26.03.2019

obowiązujące

27

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.71MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 27/2019 (153kB)

28.03.2019

archiwalne

28

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 218/1 i 218/2 obręb Dachowa, gm. Kórnik (450.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2019 (55.54kB)

29.03.2019

archiwalne

29

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 82 obręb Kamionki, gmina Kórnik (442.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 29/2019 (55.15kB)

29.03.2019

archiwalne

30

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.77MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2019 (158.03kB)

5.04.2019

archiwalne

31

wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego (1.06MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2019 (413.77kB)

10.04.2019

obowiązujące

32

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli (847.36kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2019 (571.8kB)

11.04.2019

obowiązujące

33

określenia organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego (498.75kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2019 (531.06kB)

11.04.2019

obowiązujące

34

powołania oraz organizacji i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego (658.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2019 (485.41kB)

11.04.2019

obowiązujące

35

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego (292.66kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2019 (480.27kB)

11.04.2019

obowiązujące

36

zmiany Zarządzenia Nr 74/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (436.9kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2019 (481.13kB)

11.04.2019

archiwalne

37

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.8MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2019 (80.06kB)

załączniki do Zarządzenia Nr 37/2019 (122.26kB)

15.04.2019

archiwalne

38

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 roku (277.45kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2019 (48.12kB)

16.04.2019

archiwalne

39

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli (3.13MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2019 (122kB)

18.04.2019

obowiązujące

40

zmiany Zarządzenia Nr 125/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku, w przedmiocie organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedur kontroli wewnętrznej (393.06kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2019 (52.89kB)

27.04.2019

obowiązujące

41

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 400/13 położonej w Komornikach (386.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2019 (53.89kB)

06.05.2019

archiwalne

42

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy (372.15kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2019 (592.39kB)

13.05.2019

obowiązujące

43

organizacji wewnętrznej oraz procedur kontroli wewnętrznej Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów (698.08kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2019 (109.44kB)

13.05.2019

obowiązujące

44

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej (774.79kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 44/2019 (116.55kB)

13.05.2019

archiwalne

45

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.8MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 45/2019 (94.89kB)

13.05.2019

archiwalne

46

zmiany Zarządzenia nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.24MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2019 (723.44kB)
 

15.05.2019

archiwalne

zmiana
Zarządzeniem
53/2019

47

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.72MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2019 (162.77kB)

15.05.2019

archiwalne

48

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej  jako działka nr 59 obręb Komorniki (461.76kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2019 (56.18kB)

28.05.2019

archiwalne

49

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Boduszewie, gm. Murowana Goślina, działka nr 140 (427.16kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 49/2019 (56.04kB)

28.05.2019

archiwalne

50

ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych ((801.69kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2019 (691.54kB)

30.05.2019

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.78MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2019 (66.29kB)

30.05.2019

archiwalne

52

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Fabianowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (842.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2019 (686.98kB)

13.06.2019

archiwalne

53

zmiany Zarządzenia nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.14MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2019 (883.83kB)

14.06.2019

archiwalne

54

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30 obręb, Pruszewiec, gm. Pobiedziska (448.16kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2019 (56.07kB)

02.07.2019

archiwalne

55

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2019 (1014.51kB)

03.07.2019

archiwalne

56

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim (4.34MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2019 (839.75kB)

03.07.2019

archiwalne

57

powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej (348.23kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2019 (491.49kB)

10.07.2019

archiwalne

58

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt..: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu- kuźnia kwalifikacji i kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (315.75kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2019 (593.52kB)

12.07.2019

obowiązujące

59

ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 74, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta Puszczykowa (124.47kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2019 (67.12kB)

12.07.2019

archiwalne

60

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" (1.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2019 (603.71kB)

06.08.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 6/2020

zmiana
Zarządzeniem
Nr 22/2021

zmiana
Zarządzeniem
Nr 77/2021

61

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Kórniku, przy ul. Śremskiej 7 (1.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2019 (579.09kB)

12.08.2019

archiwalne

62

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedury kontroli wewnętrznej (755.91kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2019 (136.2kB)

13.08.2019

obowiązujące

63

wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej (1.96MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2019 (58.83kB)

26.08.2019

archiwalne

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.78MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2019 (73.72kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2019 - załączniki (108.32kB)

26.08.2019

archiwalne

65

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Złotoryjsku, gm. Murowana Goślina, działka nr 128/1, obręb Mściszewo (929.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2019 (87.84kB)

30.08.2019

archiwalne

66

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (324.83kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2019 (47.71kB)

02.09.2019

obowiązujące

67

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 109/4 położonej w Komornikach (364.83kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 67/2019 (53.72kB)

03.09.2019

archiwalne

68

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 417/5, położonej na arkuszu mapy 5, w obrębie Pecna, gmina Mosina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Aquanet Spółka Akcyjna (429.51kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2019 (56.84kB)

24.09.2019

archiwalne

69

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2019 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim (431.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2019 (51.08kB)

30.09.2019

obowiązujące

70

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Polska Wieś, arkusz mapy 2, działki nr 195/2 i 195/3 na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Inea S.A. (434.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 70/2019 (52.7kB)

01.10.2019

obowiązujące

71

uchylenia zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2011 roku (248.52kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2019 (275.24kB)

07.10.2019

obowiązujące

72

zmiany Zarządzenia Nr 18/2002 Starosty Poznańskiego z dnia 12 lipca 2002 roku (267.37kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2019 (281.69kB)

07.10.2019

obowiązujące

73

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.84MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2019 (163.6kB)

10.10.2019

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej (903.46kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2019 (121.51kB)

15.10.2019

obowiązujące

75

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 roku (280.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2019 (422.45kB)

18.10.2019

archiwalne

76

ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu obręb Jasin, działki nr 12/1 i 12/2 (wielkość pliku: 816.45kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2019 (66.63kB)

25.10.2019

archiwalne

77

zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu (324.27kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 77/2019 (45.34kB)

25.10.2019

archiwalne

78

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 119/6, obręb Radzewice, gmina Mosina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego INEA S.A. (468.89kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2019 (437.67kB)

28.10.2019

archiwalne

79

umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za lata 2003-2008 w kwocie głównej 8 020,38 zł wraz z należnymi odsetkami od Mataczyński Sp. z o.o. w Czerwonaku (328.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 79/2019 (541.3kB)

07.11.2019

obowiązujące

80

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego w z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 r. oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. (437.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 80/2019 (549.19kB)

07.11.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
4/2022

81

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia I przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego (289.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 81/2019 (475.2kB)

08.11.2019

obowiązujące

82

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.86MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 82/2019 (166.83kB)

15.11.2019

archiwalne

83

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Tulcach, gminie Kleszczewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Tulce, arkusz mapy 2, działka nr 218/2 (wielkość pliku: 435.57kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 83/2019 (436.21kB)

18.11.2019

archiwalne

84

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku (2.88MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2019 (68.11kB)

26.11.2019

archiwalne

85

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (982.22kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 85/2019 (163.13kB)

26.11.2019

archiwalne

86

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (475.39kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2019 (559.6kB)

03.12.2019

obowiązujące

87

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej (5.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2019 (675.81kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2019 - załącznik nr 1 - schemat organizacyjny (404.69kB)

03.12.2019

obowiązujące

88

zmiany zarządzenia Nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (916.98kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 88/2019 (556.94kB)

03.12.2019

obowiązujące

89

udzielenia i rozliczenia zaliczek w walucie polskiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (596.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 89/2019 (63.9kB)

10.12.2019

archiwalne

90

Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy, które wykonywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r, w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) (wielkość pliku: 415.3kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 90/2019 (52.92kB)

10.12.2019

obowiązujące

91

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego (303.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 91/2019 (427.05kB)

12.12.2019

obowiązujące

92

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 418/7 położonej w Komornikach (384.93kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 92/2019 (37.46kB)

13.12.2019

obowiązujące

93

udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu (345.97kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 93/2019 (57kB)

13.12.2019

obowiązujące

94

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2019 roku (251.52kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenie Nr 94/2019 (44.1kB)

16.12.2019

obowiązujące

95

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2019 roku (265.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 95/2019 (45.76kB)

16.12.2019

obowiązujące

96

ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu (4.88MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 96/2019 (151.91kB)

23.12.2019

obowiązujące

97

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej (695.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2019 (105.83kB)

23.12.2019

archiwalne

98

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (1.8MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2019 (67.22kB)

23.12.2019

archiwalne

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-01-07 13:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 14:47

drukuj całą stronę

Banery