BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2010

Nr

W sprawie

Data

Status

1

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 191/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (742.27kB)

11.01.2010

archiwalne

2

powołania zespołu powypadkowego (506.44kB)

13.01.2010

archiwalne

3

powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego" (525.33kB)

18.01.2010

archiwalne

4

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" w latach 2010-2011, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (1.12MB)

18.01.2010

archiwalne

5

organizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej procedury kontroli Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów (1.29MB)

22.01.2010

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.04MB)

29.01.2010

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.01MB)

01.02.2010

archiwalne

8

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (488.45kB)

01.02.2010

archiwalne

9

powołania zespołu powypadkowego (348.45kB)

08.02.2010

archiwalne

10

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (2.61MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2010 (349.25kB)

09.02.2010

archiwalne

11

zasad redagowania i opracowania aktów prawnych oraz zasad przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (1.67MB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2010 (365.81kB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010 (412.43kB)
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2010 (384.08kB)
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2010 (231.22kB)

10.02.2010

obowiązujące

zmiana Zarządzeniem Nr 79/2012

zmiana Zarządzeniem Nr 104/2013

12

powołania Koordynatora ds. Promocji Powiatu Poznańskiego oraz zespołu ds. wdrażania Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015 (842.25kB)

11.02.2010

archiwalne

13

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.27MB)

12.02.2010

archiwalne

14

powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji (1.19MB)

19.02.2010

archiwalne

15

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.22MB)

01.03.2010

archiwalne

16

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i operatów inwentaryzacji budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb zadańz zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami -  z możliwością składania ofert częściowych.2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej (343.38MB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2010 (4.8MB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2010 (2.19MB)

02.03.2010

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej (1.49MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 17/2010 (477.74kB)

10.03.2010

archiwalne

18

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (254.12kB)

10.03.2010

archiwalne

19

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.57MB)

11.03.2010

archiwalne

20

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wywóz nieczystości stałych z posesji w Owińskach przy ul. Poprzecznej 4 i 8, gmina Czerwonak z Firmą   "ALTRANS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Andrzej Lenarczyk (693.93kB)

22.03.2010

archiwalne

21

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania (538.69kB)

22.03.2010

archiwalne

22

zatwierdzenia wyników w zakresie części I-III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i operatów inwentaryzacji budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami (910kB)

22.03.2010

archiwalne

23

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w drugim kwartale 2010 r. (230.66kB)

26.03.2010

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia Nr 38/2009 w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (318.33kB)

26.03.2010

archiwalne

25

zmiany § 4 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej (531.06kB)

01.04.2010

archiwalne

26

powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego" (648.37kB)

06.04.2010

archiwalne

27

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (237.99kB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 27/2010 (2.75MB)

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 27/2010 (3.68MB)

06.04.2010

archiwalne

28

Zarządzenia Nr 38/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych (268.33kB)

06.04.2010

obowiązujące

29

zmiany Zarządzenia Nr 31/2008 Starosty Poznańskiego  z dnia 19 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (871.11kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2010 (1.23MB)

12.04.2010

archiwalne

30

1. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej w miejscowości Wojnowo gm. Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00133478/6.2. Powołania Komisji Przetargowej (797.13kB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 30/2010 (890.9kB)

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 30/2010 (1.21MB)

12.04.2010

archiwalne

31

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa (1.54MB)

12.04.2010

archiwalne

32

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne (1.38MB)

12.04.2010

archiwalne

33

wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2.01MB)

21.04.2010

archiwalne

34

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji w latach 2010-2011 projektów pt.: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" oraz "Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem stworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej", dofinansowanych ze środków WRPO na lata 2007-2013 (1.2MB)

22.04.2010

archiwalne

35

rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt (498.57kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2010 (1.38MB)

11.05.2010

archiwalne

36

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (285.68kB)

11.05.2010

archiwalne

37

podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koziegłowach, działka nr 40 (1.16MB)

18.05.2010

archiwalne

38

zmiany § 2 i 3 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej (446.27kB)

18.05.2010

archiwalne

39

częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Kamińsku gmina Murowana Goślina przy ul. Sudeckiej 3 poprzez przyznanie jej własności na rzecz pozostałych współwłaścicieli - osób fizycznych (1.62MB)

18.05.2010

archiwalne

40

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.58MB)

27.05.2010

archiwalne

41

zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (1.81MB)

27.05.2010

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.19MB)

01.06.2010

archiwalne

43

zmiany Zarządzenia Nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (440.5kB)

14.06.2010

archiwalne

44

Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (563.59kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 44/2010 (3.63MB)

16.06.2010

archiwalne

 

45

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (268.21kB)

16.06.2010

  archiwalne

46

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (332.23kB)

16.06.2010

archiwalne

47

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (277.13kB)

16.06.2010

archiwalne

48

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (279kB)

16.06.2010

archiwalne

49

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.96MB)

16.06.2010

archiwalne

50

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (487.18kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2010 (2.57MB)

17.06.2010

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.33MB)

18.06.2010

archiwalne

52

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.46MB)

05.07.2010

archiwalne

53

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.39MB)

07.07.2010

archiwalne

54

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku Nr 108/2007 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sprzętu  teleinformatycznego wycofanego z użycia (523.9kB)

9.07.2010

archiwalne

55

zmiany Zarządenia Starosty Poznańskiego Nr 67/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania serwisu internetowego Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl (580.36kB)

19.07.2010

archiwalne

56

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 26.07.2007 roku Nr 103/2007 w sprawie "Korzystania z Intranetu" (356.04kB)

19.07.2010

archiwalne

57

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (920.62kB)

19.07.2010

archiwalne

58

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i innych administratorów danych, sieci i oprogramowania (778.89kB)

19.07.2010

archiwalne

59

ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu (5.38MB)

20.07.2010

archiwalne

60

zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego (1.03MB)

22.07.2010

archiwalne

61

Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.32MB)

23.07.2010

archiwalne

62

1. Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Słowackiego 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: 0001 - Puszczykowo, arkusz mapy 18, działka nr 2033/2, o pow. 0.0909 ha.
2. Powołania Komisji Przetargowej (2.89MB)

23.07.2010

archiwalne

63

1.Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Reymonta 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: 0001-Puszczykowo, arkusz mapy 18, działka nr 2033/3, o pow. 0.1013 ha. 2. Powołania Komisji Przetargowej (2.92MB)

23.07.2010

archiwalne

64

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (518.16kB)

10.08.2010

archiwalne

65

ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.23MB)

10.08.2010

archiwalne

67

zmiany Zarządzenia Nr 40/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (674kB)

13.08.2010

archiwalne

68

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik (1.31MB)

25.08.2010

archiwalne

69

przeprowadzenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" (1.35MB)

26.08.2010

archiwalne

70

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego (744.7kB)

27.08.2010

archiwalne

71

organizacji i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego (977.58kB)

27.08.2010

archiwalne

72

powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego (1.22MB)

27.08.2010

archiwalne

73

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7.05.2009 r. (651.25kB)

30.08.2010

archiwalne

74

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.41MB)

01.09.2010

archiwalne

75

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (258.67kB)

01.09.2010

archiwalne

76

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (2.84MB)

10.09.2010

archiwalne

77

powołania zespołu powypadkowego (347.42kB)

23.09.2010

archiwalne

78

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.61MB)

30.09.2010

archiwalne

79

powołania zespołu w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w Powiecie Poznańskim w roku 2010 (552.86kB)

6.10.2010

archiwalne

80

zasad redagowania i opracowania decyzji, postanowień i zaświadczeń (1.37MB)

12.10.2010

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 78/2012

81

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt."Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych", realizowanego w latach 2010-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.28MB)

12.10.2010

archiwalne

82

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzeźno gmina Kostrzyn (1.33MB)

12.10.2010

archiwalne

83

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2010 r. (218.19kB)

15.10.2010

archiwalne

84

zmiany Zarządzenia Nr 37/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej (464.75kB)

15.10.2010

archiwalne

85

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o ocenę na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej. (290.03kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2010 (6.66MB)

18.10.2010

archiwalne

86

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (609.67kB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2010

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2010

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2010

26.10.2010

archiwalne

87

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego (511.49kB)

26.10.2010

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.65MB)

29.10.2010

archiwalne

89

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.13MB)

03.11.2010

archiwalne

91

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (274.61kB)

04.11.2010

archiwalne

92

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.39MB)

04.11.2010

archiwalne

93

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w:
1. Przebędowie 17/7, gmina Murowana Goślina, działka 90/12;
2. Przebędowie 18/9, gmina Murowana Goślina, działka 94/10. (1.63MB)

05.11.2010

archiwalne

94

udzielenia w trybie z wolnej ręki, zamówienia na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego, które odbędą się dnia 21 listopada 2010 r. (941.54kB)

10.11.2010

archiwalne

95

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty remontowe w przedmiocie wykonania łazienki, przystosowania pomieszczenia kuchennego oraz zabezpieczenia frontowej ściany budynku mieszkalnego w Przebędowie 12/2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, z Przedsiębiorcą Tadeuszem Śledź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana Tadeusz Śledź, z siedzibą w Poznaniu (785.47kB)

18.11.2010

archiwalne

97

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2010 r. (459.78kB)

25.11.2010

archiwalne

98

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.64MB)

25.11.2010

archiwalne

99

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 9 lipca 2010 roku Nr 54/2010 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sprzętu teleinformatycznego wycofanego z użycia (461.08kB)

29.11.2010

archiwalne

100

trybu wyboru i działania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.06MB)

2.12.2010

archiwalne

101

terminów zgłaszania kandydatów na reprezentanta załogi, przeprowadzenia głosowania i ogłoszenia wyników oraz składu komisji skrutacyjnej (651.78kB)

02.12.2010

archiwalne

102

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.4MB)

15.12.2010

archiwalne

103

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku (1.57MB)

20.12.2010

archiwalne

104

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.25MB)

21.12.2010

archiwalne

105

powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu (522.43kB)

22.12.2010

archiwalne

106

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest świadczenie  usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (545.88kB)

29.12.2010

archiwalne

107

wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem jest stały dozór nad mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Wojnowie, gmina Murowana Goślina, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 568 o powierzchni 2.6250 ha oraz budynek użytkowo-magazynowy, jednokondygnacyjny - z Panią Katarzyną Raczyńską oraz z Panią Violettą Prochowską (803.08kB)

29.12.2010

archiwalne

108

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli (55159kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2010 - Regulamin (668.76kB)

31.12.2010

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-08-09 09:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 13:46

drukuj całą stronę

Banery