BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2009

Nr

w sprawie

Data

Status

1

zmiany Zarządzenia Nr 120/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

05.01.2009

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

05.01.2009

archiwalne

3

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych.

07.01.2009

archiwalne

4

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" oraz  zasad planowania, monitorowania i rozliczania zadań Zespołu.

07.01.2009

archiwalne

5

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. turystyki,  ds. public relations, ds. przedsiębiorczości w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

15.01.2009

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

16.01.2009

archiwalne

7

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym.

16.01.2009

archiwalne

8

przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Załączniki

16.01.2009

archiwalne

9

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

29.01.2009

archiwalne

10

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

29.01.2009

archiwalne

11

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

29.01.2009

archiwalne

12

wprowadzenia blankietów korespondencyjnych, papierów listowych, kopert oraz wizytówek do stosowania przez pracowników Biura Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu dla korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu oraz Radnych Powiatu

Załącznik Nr 1 - Blankiet korespondencyjny Przewodniczący Rady
Załącznik Nr 2 - Papier listowy Przewodniczący Rady
Załącznik Nr 3 - Papier listowy Rady (okolicznościowy)
Załącznik Nr 4 - Papier listowy Rady
Załącznik Nr 5 - Wzór kopert (stosowany przez Biuro Rady)
Załącznik Nr 6 - Wzór wizytówek dla Radnych Powiatu

05.02.2009

archiwalne

13

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.

05.02.2009

archiwalne

14

zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu

9.02.2009

archiwalne

15

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku

11.02.2009

archiwalne

16

powołania komisji mającej na celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

11.02.2009

archiwalne

17

szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę

11.02.2009

archiwalne

18

zmiany Regulaminu Pracy

11.02.2009

archiwalne

19

określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załączniki

11.02.2009

archiwalne

20

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.

11.02.2009

archiwalne

21

przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

11.02.2009

archiwalne

22

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami (VII części).
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

11.02.2009

archiwalne

23

powołania Komisji przetargowej dla potrzeb sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Mostowej 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Murowana Goślina, arkusz mapy nr 12, działka nr 806/1, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO2P/00102483/8

11.02.2009

archiwalne

24

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektor ds. kontroli z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

24.02.2009

archiwalne

25

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

02.03.2009

archiwalne

26

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu

09.03.2009

archiwalne

27

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami (VII części).

13.03.2009

archiwalne

28

zmiany Zarządzenia Nr 24/2009 z dnia 24 lutego 2009 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektora ds. kontroli z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

20.03.2009

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

30

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

31

organizacji wewnętrznej Wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

32

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

33

organizacji wewnętrznej Wydziału Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

34

organizacji wewnętrznej Wydziału Pion Ochrony oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

35

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

36

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

38

organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

39

organizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej procedury kontroli Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

23.03.2009

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki
oraz procedur kontroli wewnętrznej

23.03.2009

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów
oraz procedur kontroli wewnętrznej


Załącznik Nr 2

23.03.2009

archiwalne

43

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załączniki 1- 4

23.03.2009

archiwalne

44

ustanowienia osoby zarządzającej sprawozdawczością elektroniczną w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

23.03.2009

archiwalne

45

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na 4 stanowiska urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

26.03.2009

archiwalne

46

zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających na działkach nr 94/10, 90/32 i 90/8 położonych w Przebędowie, stanowiących własność Skarbu Państwa

27.03.2009

archiwalne

47

zawarcia umowy na wykonanie remontu dachu na budynku znajdującym się przy ul. Poprzecznej 2 w Owińskach, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

27.03.2009

archiwalne

48

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

49

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej


Załączniki 1-2

27.03.2009

archiwalne

50

organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

51

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik

27.03.2009

archiwalne

52

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik

27.03.2009

archiwalne

54

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

56

organizacji wewnętrznej Wydziału Audyt Wewnętrzny oraz procedur kontroli wewnętrznej

27.03.2009

archiwalne

57

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik

27.03.2009

archiwalne

58

sprostowanie oczywistej pomyłki

31.03.2009

archiwalne

59

zasad redagowania i opracowania aktów prawnych

Załączniki 1 - 4

01.04.2009

archiwalne

60

zmiany Zarządzenia nr 45/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

16.04.2009

archiwalne

61

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: inspektor ds. zarządzania nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Mieniem

21.04.2009

archiwalne

62

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: referent/specjalista/inspektor
w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej

21.04.2009

archiwalne

63

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli

21.04.2009

archiwalne

64

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

27.04.2009

archiwalne

65

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania

30.04.2009

archiwalne

66

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, gospodarstw pomocniczych tych jednostek i ich zastępców

30.04.2009

archiwalne

67

pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

30.04.2009

archiwalne

68

pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

30.04.2009

archiwalne

69

procedur Monitoringu i Ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013

Załącznik

07.05.2009

archiwalne

70

procedur Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2009 - 2013

Załącznik

07.05.2009

archiwalne

71

powołania Zespołu ds. ewaluacji wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013

07.05.2009

archiwalne

72

powołania Zespołu ds. Ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2009 - 2013

07.05.2009

archiwalne

73

1.Ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej w miejscowości Wojnowo gm.Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00133478/6.
2.Powołania komisji Przetargowej.

11.05.2009

archiwalne

74

zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Mała Rybacka 3 poprzez przyznanie jej na wyłączną własność współwłaściciela

11.05.2009

archiwalne

75

zmiany Zarządzenia 63/2009 Starosty Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Kontroli

12.05.2009

archiwalne

76

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: od podinspektora do inspektora, sprawy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

12.05.2009

archiwalne

77

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. rozliczeń inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów.

12.05.2009

archiwalne

78

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: inspektora w Wydziale Biuro Zamówień Publicznych

12.05.2009

archiwalne

79

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektora ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty

14.05.2009

archiwalne

80

zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

18.05.2009

archiwalne

81

regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

27.05.2009

obowiązujące

82

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

27.05.2009

archiwalne

83

odwołania członka Powiatowego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

04.06.2009

archiwalne

84

zmiany Regulaminu Pracy

17.06.2009

archiwalne

85

zmiany Zarządzenia Nr 53/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej.

23.06.2009

archiwalne

86

systemu ocen pracowniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

29.06.2009

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 97/2014

87

zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w Kórniku przy ul. Średzkiej 14 poprzez przyznanie ich na wyłączną własność współwłaściciela

29.06.2009

archiwalne

88

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej zmiany siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wirach

30.06.2009

archiwalne

89

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trzecim kwartale 2009 r.

02.07.2009

archiwalne

90

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

17.07.2009

archiwalne

91

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku

24.07.2009

archiwalne

92

powołania głównego koordynatora prac związanych z przygotowaniem Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015, zespołu przygotowującego i zespołu konsultantów.

24.07.2009

archiwalne

93

wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Instrukcja

Załączniki

05.08.2009

archiwalne

94

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej.

Załącznik

14.08.2009

archiwalne

95

wyrażenia zgody  na wykonanie przyłącza energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przebędowie 6/9, gmina Murowana Goślina, działka 80/24

14.08.2009

archiwalne

96

Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw FINN w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik

17.08.2009

archiwalne

97

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

18.08.2009

archiwalne

98

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

18.08.2009

archiwalne

99

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

01.09.2009

archiwalne

100

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania.

02.09.2009

archiwalne

101

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C
Załącznik D
Załącznik E
Załącznik F

04.09.2009

archiwalne

102

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami

09.09.2009

archiwalne

103

zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 80/2009 z dnia 18 maja 2009 r.

09.09.2009

archiwalne

104

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 1 z dnia 18 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

09.09.2009

archiwalne

105

utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

15.09.2009

obowiązujące

106

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

17.09.2009

archiwalne

107

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

21.09.2009

archiwalne

108

wykonania ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 272 położonej przy ul. Śremskiej 7 w Bninie, gmina Kórnik

23.09.2009

archiwalne

109

powołania zespołu powypadkowego

02.10.2009

archiwalne

110

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 80/2009 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 

07.10.2009

archiwalne

111

zmiany załącznika nr do Zarządzenia nr 101/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

07.10.2009

archiwalne

112

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

07.10.2009

archiwalne

113

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

07.10.2009

archiwalne

114

powołania komisji likwidacyjnej

07.10.2009

archiwalne

115

zmian w planie podziału środków Fundusz Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

12.10.2009

archiwalne

116

udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

19.10.2009

archiwalne

117

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

19.10.2009

archiwalne

118

zawarcia umowy na wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich i rocznych dla obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa

28.10.2009

archiwalne

119

zawarcia umowy na wykonanie prac na nieruchomości położonej w Owińskach, działka nr 191/53,  stanowiącej własność Skarbu Państwa

13.11.2009

archiwalne

120

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

25.11.2009

archiwalne

121

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2009 r.

26.11.2009

archiwalne

122

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2009r.

30.11.2009

archiwalne

123

powołania Zespołu dotyczącego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających  ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej

01.12.2009

archiwalne

124

zawarcia umowy na wykonanie prac na nieruchomości położonej w Owińskach, działka nr 191/53, stanowiącej własność Skarbu Państwa

01.12.2009

archiwalne

125

wdrożenia systemu zarządzania jakością

Załącznik Nr 1 - Polityka jakości Starostwa Powiatowego w Poznaniu

01.12.2009

archiwalne

126

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" oraz zasad planowania, monitorowania i rozliczania zadań Zespołu

01.12.2009

archiwalne

127

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych

01.12.2009

archiwalne

128

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo gmina Murowana Goślina 

15.12.2009

archiwalne

129

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu  w 2009 roku.

15.12.2009

archiwalne

130

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Trzaskowo gmina Czerwonak

22.12.2009

archiwalne

132

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku

Załącznik - Plan podziału środków Funduszu Pracy

22.12.2009r.

archiwalne

133

zmiany Regulaminu Pracy

28.12.2009

archiwalne

134

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 121/2009 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2009 r.

30.12.2009

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-08-08 14:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 13:46

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 24113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-15 09:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35