BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2019

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

02.01.2019

archiwalne

2

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/6, obręb Pecna, gmina Mosina

- wersja dla czytnika ekranu

04.01.2019

archiwalne

3

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

- załączniki

11.01.2019

archiwalne

4

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.01.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
80/2019

5

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim

- wersja dla czytnika ekranu

15.01.2019

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

- załącznik - schemat organizacyjny

15.01.2019

archiwalne

7

ustanowienia osoby zarządzającej sprawozdawczością elektroniczną

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2019

obowiązujące

8

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 230, obręb Owińska, gmina Czerwonak na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2019

archiwalne

9

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140 obręb Dachowa, gm. Kórnik na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2019

archiwalne

10

ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2019

obowiązujące

11

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

- wersja dla czytnika ekranu

01.02.2019

obowiązujące

Zmiana Zarządzeniem Nr 42/2019

Zmiana Zarządzeniem Nr 48/2020

12

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 333/2 obręb Kicin, gmina Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

01.02.2019

archiwalne

13

zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- wersja dla czytnika ekranu

12.02.2019

obowiązujące

14

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

12.02.2019

archiwalne

15

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2019 r.

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

archiwalne

16

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2019

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

obowiązujące

17

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2019

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

obowiązujące

18

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa części zabudowanej nieruchomości, położonej w Owińskach, gm. Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2019

archiwalne

19

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach przy ul. Matowej, działka nr 418/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2019

obowiązujące

20

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, działka nr 140, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2019

archiwalne

21

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 191/54 położonej w Owińskach, gmina Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2019

archiwalne

22

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

- wersja dla czytnika ekranu

04.03.2019

obowiązujące

23

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 46, 66, 75 i 4, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

07.03.2019

archiwalne

24

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

08.03.2019

archiwalne

25

organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

25.03.2019

obowiązujące

26

przedłużenia naboru do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- wersja dla czytnika ekranu

26.03.2019

obowiązujące

27

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

28.03.2019

archiwalne

28

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 218/1 i 218/2 obręb Dachowa, gm. Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

29.03.2019

archiwalne

29

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 82 obręb Kamionki, gmina Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

29.03.2019

archiwalne

30

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

5.04.2019

archiwalne

31

wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego

- wersja dla czytnika ekranu

10.04.2019

obowiązujące

32

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli

- wersja dla czytnika ekranu

11.04.2019

obowiązujące

33

określenia organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

11.04.2019

obowiązujące

34

powołania oraz organizacji i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

11.04.2019

obowiązujące

35

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

11.04.2019

obowiązujące

36

zmiany Zarządzenia Nr 74/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

11.04.2019

obowiązujące

37

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

- załączniki

15.04.2019

archiwalne

38

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.04.2019

archiwalne

39

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli

- wersja dla czytnika ekranu

18.04.2019

obowiązujące

40

zmiany Zarządzenia nr 125/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku, w przedmiocie organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

27.04.2019

obowiązujące

41

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 400/13 położonej w Komornikach

- wersja dla czytnika ekranu

06.05.2019

archiwalne

42

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

- wersja dla czytnika ekranu

13.05.2019

obowiązujące

43

organizacji wewnętrznej oraz procedur kontroli wewnętrznej Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów

- wersja dla czytnika ekranu

13.05.2019

obowiązujące

44

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

13.05.2019

obowiązujące

45

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

13.05.2019

archiwalne

46

zmiany Zarządzenia nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu
 

15.05.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
53/2019

47

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.05.2019

archiwalne

48

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej  jako działka nr 59 obręb komorniki

- wersja dla czytnika ekranu

28.05.2019

archiwalne

49

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Boduszewie, gm. Murowana Goślina, działka nr 140

- wersja dla czytnika ekranu

28.05.2019

archiwalne

50

ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

- wersja dla czytnika ekranu

30.05.2019

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

30.05.2019

archiwalne

52

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Fabianowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- wersja dla czytnika ekranu

13.06.2019

archiwalne

53

zmiany Zarządzenia nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

14.06.2019

obowiązujące

54

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30 obręb, Pruszewiec, gm. Pobiedziska

- wersja dla czytnika ekranu

02.07.2019

archiwalne

55

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

03.07.2019

archiwalne

56

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim

- wersja dla czytnika ekranu

03.07.2019

obowiązujące

57

powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej

- wersja dla czytnika ekranu

10.07.2019

archiwalne

58

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt..: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu- kuźnia kwalifikacji i kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- wersja dla czytnika ekranu

12.07.2019

obowiązujące

59

ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 74, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta Puszczykowa

- wersja dla czytnika ekranu

12.07.2019

archiwalne

60

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu
pn.: "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie"

- wersja dla czytnika ekranu

06.08.2019

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 6/2020

61

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Kórniku, przy ul. Śremskiej 7

- wersja dla czytnika ekranu

12.08.2019

archiwalne

62

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedury kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

13.08.2019

obowiązujące

63

wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

- wersja dla czytnika ekranu

26.08.2019

obowiązujące

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu treść zarządzenia

- wersja dla czytnika ekranu załączniki

26.08.2019

archiwalne

65

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Złotoryjsku, gm. Murowana Goślina, działka nr 128/1, obręb Mściszewo

- wersja dla czytnika ekranu

30.08.2019

archiwalne

66

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

- wersja dla czytnika ekranu

02.09.2019

obowiązujące

67

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 109/4 położonej w Komornikach

- wersja dla czytnika ekranu

03.09.2019

archiwalne

68

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 417/5, położonej na arkuszu mapy 5, w obrębie Pecna, gmina Mosina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Aquanet Spółka Akcyjna

- wersja dla czytnika ekranu

24.09.2019

archiwalne

69

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2019 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim

- wersja dla czytnika ekranu

30.09.2019

obowiązujące

70

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Polska Wieś, arkusz mapy 2, działki nr 195/2 i 195/3 na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Inea S.A.

- wersja dla czytnika ekranu

01.10.2019

obowiązujące

71

uchylenia zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2011 roku

- wersja dla czytnika ekranu

07.10.2019

obowiązujące

72

zmiany Zarządzenia Nr 18/2002 Starosty Poznańskiego z dnia 12 lipca 2002 roku

- wersja dla czytnika ekranu

07.10.2019

obowiązujące

73

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

10.10.2019

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

15.10.2019

obowiązujące

75

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

18.10.2019

archiwalne

76

ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu obręb Jasin, działki nr 12/1 i 12/2

- wersja dla czytnika ekranu

25.10.2019

archiwalne

77

zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.10.2019

obowiązujące

78

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 119/6, obręb Radzewice, gmina Mosina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego INEA S.A.

- wersja dla czytnika ekranu

28.10.2019

archiwalne

79

umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za lata 2003-2008 w kwocie głównej 8 020,38 zł wraz z należnymi odsetkami od Mataczyński Sp. z o.o. w Czerwonaku

-wersja dla czytnika ekranu

07.11.2019

obowiązujące

80

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego w z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 r. oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.

- wersja dla czytnika ekranu

07.11.2019

obowiązujące

81

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia I przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

08.11.2019

obowiązujące

82

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.11.2019

archiwalne

83

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Tulcach, gminie Kleszczewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Tulce, arkusz mapy 2, działka nr 218/2

- wersja dla czytnika ekranu

18.11.2019

archiwalne

84

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

26.11.2019

archiwalne

85

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

26.11.2019

obowiązujące

86

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie

- wersja dla czytnika ekranu

03.12.2019

obowiązujące

87

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

- wersja dla czytnika ekranu - załącznik nr 1 (schemat organizacyjny)

03.12.2019

obowiązujące

88

zmiany zarządzenia Nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

03.12.2019

obowiązujące

89

udzielenia i rozliczenia zaliczek w walucie polskiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

10.12.2019

obowiązujące

90

Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy, które wykonywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r, w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)

- wersja dla czytnika ekranu

10.12.2019

obowiązujące

91

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

12.12.2019

obowiązujące

92

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 418/7 położonej w Komornikach

- wersja dla czytnika ekranu

13.12.2019

obowiązujące

93

udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.12.2019

obowiązujące

94

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.12.2019

obowiązujące

95

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.12.2019

obowiązujące

96

ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

23.12.2019

obowiązujące

97

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

23.12.2019

obowiązujące

98

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku

- wersja dla czytnika ekranu

23.12.2019

archiwalne

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-01-07 13:45
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 11:21

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 717
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-07-14 11:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16