BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2010

Nr

W sprawie

Data

Status

1

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 191/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

11.01.2010

archiwalne

2

powołania zespołu powypadkowego

13.01.2010

archiwalne

3

powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego"

18.01.2010

archiwalne

4

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" w latach 2010-2011, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

18.01.2010

archiwalne

5

organizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej procedury kontroli Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów

22.01.2010

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz procedur kontroli wewnętrznej

29.01.2010

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

01.02.2010

archiwalne

8

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

01.02.2010

archiwalne

9

powołania zespołu powypadkowego

08.02.2010

archiwalne

10

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli

Załącznik

09.02.2010

archiwalne

11

zasad redagowania i opracowania aktów prawnych oraz zasad przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

10.02.2010

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 79/2012

12

powołania Koordynatora ds. Promocji Powiatu Poznańskiego oraz zespołu ds. wdrażania Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015

11.02.2010

archiwalne

13

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

12.02.2010

archiwalne

14

powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji

19.02.2010

archiwalne

15

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej

01.03.2010

archiwalne

16

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i operatów inwentaryzacji budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań
z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami -  z możliwością składania ofert częściowych.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

02.03.2010

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej

Załączniki

10.03.2010

archiwalne

18

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

10.03.2010

archiwalne

19

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

11.03.2010

archiwalne

20

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wywóz nieczystości stałych z posesji w Owińskach przy ul. Poprzecznej 4 i 8, gmina Czerwonak z Firmą   "ALTRANS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Andrzej Lenarczyk

22.03.2010

archiwalne

21

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania

22.03.2010

archiwalne

22

zatwierdzenia wyników w zakresie części I-III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości i operatów inwentaryzacji budynków oraz lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami

22.03.2010

archiwalne

23

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w drugim kwartale 2010r.

26.03.2010

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia Nr 38/2009 w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

26.03.2010

archiwalne

25

zmiany § 4 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

01.04.2010

archiwalne

26

powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego"

06.04.2010

archiwalne

27

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik  1

Załącznik  2

06.04.2010

archiwalne

28

Zarządzenia Nr 38/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych

06.04.2010

obowiązujące

29

zmiany Zarządzenia Nr 31/2008 Starosty Poznańskiego  z dnia 19 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Załącznik

12.04.2010

archiwalne

30

1. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej w miejscowości Wojnowo gm. Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00133478/6.
2. Powołania Komisji Przetargowej.

Załącznik 1

Załącznik 2

12.04.2010

archiwalne

31

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa

12.04.2010

archiwalne

32

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne

12.04.2010

archiwalne

33

wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

21.04.2010

archiwalne

34

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji w latach 2010-2011 projektów pt.: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" oraz "Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem stworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej", dofinansowanych ze środków WRPO na lata 2007-2013

22.04.2010

archiwalne

35

rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Załącznik

11.05.2010

archiwalne

36

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

11.05.2010

archiwalne

37

podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koziegłowach, działka nr 40

18.05.2010

archiwalne

38

zmiany § 2 i 3 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień
Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

18.05.2010

archiwalne

39

częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Kamińsku gmina Murowana Goślina przy ul. Sudeckiej 3 poprzez przyznanie jej własności na rzecz pozostałych współwłaścicieli - osób fizycznych

18.05.2010

archiwalne

40

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

27.05.2010

archiwalne

41

zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18

27.05.2010

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

01.06.2010

archiwalne

43

zmiany Zarządzenia Nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

14.06.2010

archiwalne

44

Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załączniki

16.06.2010

archiwalne

 

45

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

16.06.2010

  archiwalne

46

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

16.06.2010

archiwalne

47

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

16.06.2010

archiwalne

48

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

16.06.2010

archiwalne

49

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

16.06.2010

archiwalne

50

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik

17.06.2010

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

18.06.2010

archiwalne

52

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej 

05.07.2010

archiwalne

53

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

07.07.2010

archiwalne

54

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 3 sierpnia 2007 roku Nr 108/2007 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sprzętu  teleinformatycznego wycofanego z użycia

9.07.2010

archiwalne

55

zmiany Zarządenia Starosty Poznańskiego Nr 67/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania serwisu internetowego Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl

19.07.2010

archiwalne

56

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 26.07.2007 roku Nr 103/2007 w sprawie "Korzystania z Intranetu"

19.07.2010

archiwalne

57

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

19.07.2010

archiwalne

58

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i innych administratorów danych, sieci i oprogramowania

19.07.2010

archiwalne

59

ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu

20.07.2010

archiwalne

60

zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego

22.07.2010

archiwalne

61

Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

23.07.2010

archiwalne

62

1. Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Słowackiego 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: 0001 - Puszczykowo, arkusz mapy 18, działka nr 2033/2, o pow. 0.0909 ha.
2. Powołania Komisji Przetargowej.

23.07.2010

archiwalne

63

1.Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszczykowie przy
ul. Reymonta 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: 0001-Puszczykowo, arkusz mapy 18, działka nr 2033/3, o pow. 0.1013 ha. 2. Powołania Komisji Przetargowej.

23.07.2010

archiwalne

64

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

10.08.2010

archiwalne

65

ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

10.08.2010

archiwalne

67

zmiany Zarządzenia Nr 40/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej

13.08.2010

archiwalne

68

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik

25.08.2010

archiwalne

69

przeprowadzenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"

26.08.2010

archiwalne

70

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego

27.08.2010

archiwalne

71

organizacji i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego

27.08.2010

archiwalne

72

powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego

27.08.2010

archiwalne

73

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7.05.2009 r.

30.08.2010

archiwalne

74

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

01.09.2010

archiwalne

75

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

01.09.2010

archiwalne

76

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli

10.09.2010

archiwalne

77

powołania zespołu powypadkowego

23.09.2010

archiwalne

78

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

30.09.2010

archiwalne

79

powołania zespołu w celu przygotowania
i przeprowadzenia wyborów samorządowych
w Powiecie Poznańskim w roku 2010

6.10.2010

archiwalne

80

zasad redagowania i opracowania decyzji, postanowień i zaświadczeń

12.10.2010

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 78/2012

81

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt."Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych", realizowanego w latach 2010-2012, dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12.10.2010

archiwalne

82

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzeźno gmina Kostrzyn

12.10.2010

archiwalne

83

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2010 r.

15.10.2010

archiwalne

84

zmiany Zarządzenia Nr 37/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej

15.10.2010

archiwalne

85

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o ocenę na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załącznik

18.10.2010

archiwalne

86

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

26.10.2010

archiwalne

87

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego

26.10.2010

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

29.10.2010

archiwalne

89

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

03.11.2010

archiwalne

91

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

04.11.2010

archiwalne

92

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

04.11.2010

archiwalne

93

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w:
1. Przebędowie 17/7, gmina Murowana Goślina, działka 90/12;
2. Przebędowie 18/9, gmina Murowana Goślina, działka 94/10.

05.11.2010

archiwalne

94

udzielenia w trybie z wolnej ręki, zamówienia na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego, które odbędą się dnia 21 listopada 2010 r.

10.11.2010

archiwalne

95

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty remontowe w przedmiocie wykonania łazienki, przystosowania pomieszczenia kuchennego oraz zabezpieczenia frontowej ściany budynku mieszkalnego w Przebędowie 12/2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, z Przedsiębiorcą Tadeuszem Śledź prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana Tadeusz Śledź,
z siedzibą w Poznaniu

18.11.2010

archiwalne

97

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2010r.

25.11.2010

archiwalne

98

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

25.11.2010

archiwalne

99

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 9 lipca 2010 roku Nr 54/2010 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej sprzętu teleinformatycznego wycofanego z użycia

29.11.2010

archiwalne

100

trybu wyboru i działania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

2.12.2010

archiwalne

101

terminów zgłaszania kandydatów na reprezentanta załogi, przeprowadzenia głosowania i ogłoszenia wyników oraz składu komisji skrutacyjnej

02.12.2010

archiwalne

102

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

15.12.2010

archiwalne

103

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2010 roku

20.12.2010

archiwalne

104

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

21.12.2010

archiwalne

105

powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu

22.12.2010

archiwalne

106

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest świadczenie  usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29.12.2010

archiwalne

107

wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem jest stały dozór nad mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Wojnowie, gmina Murowana Goślina, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 568 o powierzchni 2.6250 ha oraz budynek użytkowo-magazynowy, jednokondygnacyjny - z Panią Katarzyną Raczyńską oraz z Panią Violettą Prochowską

29.12.2010

archiwalne

108

wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli

Regulamin

31.12.2010

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-08-09 09:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-20 13:42

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15610
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-15 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17