BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

Status

1

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

04.01.2011

archiwalne

2

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

05.01.2011

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

05.01.2011

archiwalne

4

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik

20.01.2011

archiwalne

5

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20.01.2011

archiwalne

6

1. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Kostrzyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb: 0001 - Brzeźno, ark. mapy 1, działki nr 92/1 i 92/2 o łącznej pow. 0,3900 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00017689/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
2. Powołania Komisji Przetargowej.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego

21.01.2011

archiwalne

7

zmiany Zarządzenia Nr 31/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2008 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

24.01.2011

archiwalne

8

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo, gmina Murowana Goślina

28.01.2011

archiwalne

9

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 234/3, obręb Szczytniki, gmina Kórnik

28.01.2011

archiwalne

10

powołania Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

03.02.2011

archiwalne

11

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3 i 3a

07.02.2011

archiwalne

12

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pobiedziskach przy
ul. Kazimierza Odnowiciela 26

07.02.2011

archiwalne

13

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych, z możliwością składania ofert częściowych - 2 Części. 
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej.

Załączniki

16.02.2011

archiwalne

14

przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu

17.02.2011

archiwalne

15

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

21.02.2011

archiwalne

16

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21.02.2011

archiwalne

 

17

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2011

21.02.2011

archiwalne

18

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy prawo zamówień publicznych

22.02.2011

archiwalne

19

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2011

22.02.2011

archiwalne

20

przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański

21.02.2011

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej

24.02.2011

archiwalne

22

uchylenia zarządzeń

24.02.2011

archiwalne

23

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

01.03.2011

archiwalne

24

ustalenia miesięcznej stawki na usługi telekomunikacyjne w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu

02.03.2011

archiwalne

25

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załącznik - SIWZ

03.03.2011

archiwalne

26

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

14.03.2011

archiwalne

27

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

17.03.2011

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załączniki

17.03.2011

archiwalne

29

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych, z możliwością składania ofert częściowych - 2 Części

18.03.2011

archiwalne

30

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

28.03.2011

archiwalne

31

przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Powiatowego Konserwatora Zabytków

30.03.2011

archiwalne

32

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

07.04.2011

archiwalne

33

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

18.04.2011

archiwalne

34

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

18.04.2011

archiwalne

35

ponownego zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

19.04.2011

archiwalne

36

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 86/10 z dnia 26 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

05.05.2011

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

12.05.2011

archiwalne

38

powołania Komisji Przetargowej

16.05.2011

archiwalne

39

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych:
1. Puszczykowo, ul. Poznańska 62, działka nr 2167
2. Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1, gmina Mosina, działka nr 359/2

17.05.2011

archiwalne

40

1. ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 2153, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, stanowiących własność Skarbu Państwa.

17.05.2011

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej

19.05.2011

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej

19.05.2011

archiwalne

43

zmiany Zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

19.05.2011

archiwalne

44

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 21, obręb Szczytniki, gmina Kórnik

27.05.2011

archiwalne

45

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik Nr 1 - Regulamin
Załącznik A
Załącznik B - wniosek
Załącznik C
- Regulamin pracy komisji
Załącznik D

Załącznik E - protokół
Załącznik F
- ocena celowości
Załącznik G

Załącznik H - wzór umowy na dostawę
Załącznik I - wzór umowy na usługę

31.05.2011

archiwalne

46

zmiany Zarządzenia Nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

01.06.2011

archiwalne

47

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim

01.06.2011

archiwalne

48

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

13.06.2011

archiwalne

49

ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

14.06.2011

archiwalne

50

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

15.06.2011

archiwalne

51

podania do publicznej wiadomości informacyjnego wykazu o zniesieniu współużytkowania wieczystego zabudowanej połączonymi ze sobą budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi działki gruntu położonej w Luboniu, przy ul. Nad Strumykiem 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym 99, stanowiącej własność Miasta Luboń, poprzez przyznanie prawa do całej nieruchomości jednemu ze współużytkowników wieczystych

16.06.2011

archiwalne

52

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009r.  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania

17.06.2011

archiwalne

53

zmiany Regulaminu Pracy

17.06.2011

archiwalne

54

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

20.06.2011

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli

22.06.2011

archiwalne

56

utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

22.06.2011

archiwalne
 

57

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Gnieźnieńskiej 31

22.06.2011

archiwalne

58

zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Nowoczesna szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół  powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

30.06.2011

archiwalne

59

określenia zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu, przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załączniki

01.07.2011

obowiązujące

60

ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Poznański

01.07.2011

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 20/2015

61

organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej

01.07.2011

archiwalne

62

ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

04.07.2011

archiwalne

63

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Luboniu, przy ul. Wojska Polskiego

05.07.2011

archiwalne

64

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

06.07.2011

archiwalne

65

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu Informatycznego i Administratora Zarządzającego Oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

06.07.2011

archiwalne

66

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

07.07.2011

archiwalne

67

ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

8.07.2011

archiwalne

68

zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 31.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

12.07.2011

archiwalne

69

ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uprawnionych najemców z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

załącznik

13.07.2011

archiwalne

70

uchylenia zarządzenia dotyczącego powołania zespołu dla potrzeb realizacji projektu pt. "Prosto z powiatu poznańskiego - Telewizyjny Magazyn Samorządowy Powiatu Poznańskiego"

14.07.2011

archiwalne

71

zmiany § 2 i 3 Zarządzenia Nr 50/09 Starosty Poznańskiego z dnia 27.03.2009r. w sprawie organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

20.07.2011

archiwalne

72

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

21.07.2011

archiwalne

73

powołania Komisji Przetargowej

27.07.2011

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

05.08.2011

archiwalne

75

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

22.08.2011

archiwalne

76

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

22.08.2011

archiwalne

77

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

26.08.2011

archiwalne

78

powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

08.09.2011

archiwalne

79

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

9.09.2011

archiwalne

80

wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego

Załącznik nr 1 - Karta Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik nr 2 - Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego

Załącznik nr 3 - Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

09.09.2011

archiwalne

81

organizacji i procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik

09.09.2011

archiwalne

82

powołania Komisji Przetargowej

09.09.2011

archiwalne

83

powołania Komisji Przetargowej

09.09.2011

archiwalne

84

powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

15.09.2011

archiwalne

85

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej

Załączniki

23.09.2011

archiwalne

86

powołania zespołu dla realizacji projektu pn. "Świadoma Przedsiębiorczość", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

03.10.2011

archiwalne

87

1. Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

11.10.2011

archiwalne

88

powołania zespołu dla potrzeb promocji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański

11.10.2011

archiwalne

89

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie

14.10.2011

archiwalne

90

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

Załącznik

25.10.2011

archiwalne

91

wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

26.10.2011

obowiązujące

92

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Owińskach przy ul. Poprzecznej 2 i 4

27.10.2011

archiwalne

93

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych

27.10.2011

archiwalne

94

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzązgowie

07.11.2011

archiwalne

95

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie

08.11.2011

archiwalne

96

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

14.11.2011

archiwalne

97

udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

14.11.2011

archiwalne

98

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

14.11.2011

archiwalne

99

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie przy ul. Ks. Posadzego 8

15.11.2011

archiwalne

100

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność  Skarbu Państwa, położone w Puszczykowie przy ul. Posadzego 6

15.11.2011

archiwalne

101

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu
do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu
do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Załączniki

21.11.2011

archiwalne

102

zmiany Zarządzenia Nr 86/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 3 października w sprawie: powołania  zespołu dla realizacji projektu pn. "Świadoma Przedsiębiorczość", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24.11.2011

archiwalne

103

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

30.11.2011

archiwalne

104

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

02.12.2011

archiwalne

105

uchylenia zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia planu ochrony Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.12.2011

archiwalne

106

powołania Komisji Przetargowej

05.12.2011

archiwalne

107

powołania Komisji Przetargowej

05.12.2011

archiwalne

108

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2011 r.

05.12.2011

archiwalne

109

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

14.12.2011

archiwalne

110

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2011 roku

Załącznik

16.12.2011

archiwalne

111

zmiana zarządzenia nr 41/10 Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

20.12.2011

archiwalne

112

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

20.12.2011

archiwalne

113

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

22.12.2011

archiwalne

114

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

22.12.2012

archiwalne

115

podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Buku, przy ul. Mury 21, pozostałym współwłaścicielom, stanowiącym zniesienie współwłasności

23.12.2011

archiwalne

116

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

28.12.2011

archiwalne

117

systemu FINN  w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik

29.12.2011

archiwalne

 

118

1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3A.
2.Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3 Powołania komisji przetargowej

Załączniki

30.12.2011

archiwalne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-10 09:24
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 11:05

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-08-10 09:24 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-08-10 09:26 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-08-10 09:26 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-08-10 09:27 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-08-19 12:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-31 10:14 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-03-04 12:40 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-19 12:55 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-11 13:43 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-10-11 14:18 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-11-20 14:43 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-11-20 14:43 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-07-29 15:17 przez Pieczyński Maciej: Korekta Zarządzeń: 45/2011, 56/2011, 68/2011
 • zmieniono 2014-09-05 14:59 przez Pieczyński Maciej: Nadanie Zarządzeniu Nr 61/2011 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2014-11-07 12:19 przez Pieczyński Maciej: Nadanie Zarządzeniom Nr 22/2011, 35/2011, 44/2011, 86/2011, 87/2011, 88/2011, 94/2011, 95/2011, 99/2011, 102/2011, 105/2011 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2014-11-14 10:47 przez Pieczyński Maciej: Nadanie Zarządzeniu Nr 9/2011 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2014-11-21 10:26 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-11-21 10:27 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-11-21 10:27 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-05 08:57 przez Agata Tomaszewska : nadanie Zarządzeniu Nr 98/2011 z dnia 44.11.2011r. statusu - archiwalne
 • zmieniono 2015-02-26 12:01 przez Agata Tomaszewska : korekta Zarządzenia nr 60/2011
 • zmieniono 2015-03-03 10:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta w celu spełnienia normy WCAG 2.0
 • zmieniono 2015-07-31 12:12 przez Pieczyński Maciej: Nadanie Zarządzeniu Nr 65/2011 statusu - archiwalne
 • zmieniono 2015-11-17 10:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-11-17 11:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-17 11:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-11-20 11:53 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-11-24 11:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-11-25 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-03-08 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-05-19 13:38 przez Bartosz Kurek : Nadanie Zarządzeniu 76/2011 statusu archiwalne
 • zmieniono 2016-12-13 11:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-12-22 12:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-11-20 13:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-10-08 10:23 przez Agata Poleska : nadanie statusu archiwalne- Zarządzenie Nr 10/2011
 • zmieniono 2020-02-03 11:05 przez Bartosz Kurek : nadanie Zarządzeniu 81/2011 statusu archiwalne

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14918
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-16 11:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16